Какви проекти ще финансира Европейският съюз

Членството на България в Европейския съюз отваря възможност страната ни да усвои до 7 млрд. евро от Европейските Структурни фондове за развитието и модернизацията на различни сфери от икономиката и социалната дейност. Те са описани в седемте оперативни програми (ОП). Със средствата от Структурните фондове могат да се финансират основно

Два типа проекти

Единият вид е по схемата за безвъзмездна помощ, вторият е инвестиционен тип проекти. Образци на формулярите за кандидатстване (т.нар. апликационни форми) на двата вида проекти ще бъдат публикувани на интернет-страницата www.eufunds.bg, както и на интернет-страниците на ресорните министерства. Заедно с тях ще бъдат приложени и насоки за кандидатстване. Поканата за набиране на предложения ще се публикува на интернет-страницата на ресорните министерства и в поне един национален ежедневник.

Схема за безвъзмездна помощ

Програмите, по които ще се финансират проекти по схемата за безвъзмездна помощ, са ОП „Развитие на човешките ресурси”, ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и ОП „Административен капацитет”.

Формулярът за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ ще съдържа следните основни полета:

1. Резюме на проекта (концепция) – не повече от 4 страници
1.1. Oбобщение на проекта – кратко описание на проектното предложение
1.2. Съответствие – по какъв начин проектът съответства на описаната цел и приоритети на поканата за набиране на предложения, кои са потребностите, които следва да бъдат удовлетворени
1.3. Методология и устойчивост – кои са основните цели на проекта, дейности и очаквани резултати, как проектът би постигнал устойчивост на постигнатите резултати
1.4. Компетентност и оперативен капацитет – какъв опит притежава кандидатът при работата с проекти в последните 3 години
2. Проектно задание
2.1. Заглавие на проекта
2.2. Име и адрес на кандидатстващата организация (посочват се партньори, ако има такива)
2.3. Размер на исканата безвъзмездна помощ – като сума и процент от общата стойност на проекта
2.4. Цели
2.5. Описание на дейностите
2.6. Методология
2.7. Продължителност и план за действие
2.8. Очаквани резултати
3. Бюджет на проекта
4. Информация за кандидата
- Пълно наименование
- Правен статут
- Официален адрес
- Лице за контакт
- Капацитет за управление и изпълнение на проекти, натрупан опит с подобни проекти

Инвестиционни проекти

Инвестиционни проекти ще бъдат финансирани основно по ОП “Транспорт”, ОП “Околна среда” и ОП “Регионално развитие”.

Апликационната форма за инвестиционен проект ще съдържа следните основни полета:

1. Заглавие на проекта
2. Име и местонахождение на кандидатстващата организация
3. Цели
4. Описание на проекта, в което се включват предвидените дейности и очакваните резултати
5. Продължителност и план за действие
6. Бюджет на проекта
6.1. Финансов план
6.2. Финансов анализ, който включва и описание на методологията, капиталови разходи, разходи за въвеждане в експлоатация и поддръжка на продукта
7. Анализ на разходи срещу ползи. Тук се вписват методологията, разгледаните алтернативни възможности, оценка на риска и предпоставките за изпълнението на проекта.
8. Анализ на риска. Важен компонент е описанието на външните и вътрешните фактори, пораждащи риска.
9. Съвместимост с хоризонталната политика на Общността – оценка на въздействието върху околната среда, осигуряване на равни възможности и мерки за публичност.
10. Механизми за управление, наблюдение, контрол и оценка на проекта

Споделяне

Още от Бизнес