Какви разходи по проекти ще възстановява Европейският съюз

Какви разходи по проекти ще възстановява Европейският съюз

България има шанс да усвои близо 7 млрд. евро за периода 2007 – 2013 г. в качеството си на пълноправен член на Европейския съюз (ЕС). Страната ни получи възможност за финансиране на различни проекти по седем оперативни програми, в които са описани приоритетните области за развитие.

Направените разходи по изпълнение на проектите ще бъдат възстановявани на три етапа – авансов, междинен и окончателен. Средствата, които ще се изплащат на бенефициентите ще бъдат контролирани стриктно от няколко наблюдаващи органа.

Финансовото управление и разходване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд е един от основните въпроси за България, свързан с управлението на парите от фондовете. Всяка държава-членка на ЕС е длъжна да приеме правила за допустимост на разходите по проектите, които да са в съответствие с изискванията на регламентите по отделните фондове – Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд.

Министерският съвет на България прие правила за допустимост на разходите по оперативните програми на 7 март тази година. Те се отнасят за всички извършени разходи по оперативните програми „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, „Развитие на човешките ресурси”, „Административен капацитет”, „Техническа помощ”, „Регионално развитие”, „Транспорт”, „Околна среда” и оперативните програми по цел „Европейско териториално сътрудничество”.

Всяка от оперативните програми налага специфични дейности и съответно разходи. Затова съответният управляващ орган ще изготви свои конкретни правила за допустимост на разходите по оперативната програма. Тези правила ще включват конкретно описание на всички допустими разходи по отделните компоненти и дейности, финансирани по всяка от оперативните програми, включително разходи за заплати, собствени приходи и др. 

Приемливи разходи са всички, извършени между 1 януари 2007 г. и 31 декември 2015 г. Те трябва да са направени за дейности, определени и извършени под отговорността на управляващия орган, съгласно критериите за одобрение на проекти. Последните трябва да бъдат одобрени от комитета за наблюдение на съответната оперативна програма.

В постановлението са посочени основните изисквания за приемливост. В тях са взети предвид особеността на разходите извършени по оперативни програми, финансирани от Кохезионния фонд, Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие и по цел „Европейско териториално сътрудничество”.

В постановлението, което задава параметрите за допустимост на разходите в България,  допустими за финансиране са разходи са тези, направени за:

– амортизация
– "принос в натура". По същество това е апорт (непаричен принос)
– разходите за организация и управление
– плащания по отношение на инструментите за финансов инженеринг
– разходи за юридически консултации и нотариални услуги
– разходи за технически и финансови експерти, ако същите са директно свързани със съфинансираните дейности и са необходими за подготовката или осъществяването им
– разходи за счетоводство и одит, за застраховки на придобитите в резултат на дейността дълготрайни материални активи. За допустим разход ще се считат само тези материални активи, които отговарят на изискванията на управляващия орган.

Като изключение, по Европейския социален фонд са допустими за финансиране разходи направени за:

– трудови и други възнаграждения, стипендии и други доходи, изплатени от трети страни в полза на участниците в дадена дейност
– при безвъзмездна помощ, непреки разходи, декларирани на базата на постоянна ставка, в размер до 20% от преките разходи за дейността

Аналогично, по Европейския фонд за регионално развитие могат да се финансират разходи за:

– многофамилни жилищни сгради
– сгради, собственост на публични органи или юридически лица с нестопанска цел, използвани като жилищни сгради за домакинства с ниски доходи или хора със специални нужди

Не са допустими за финансиране следните разходи:

 

– По Европейския социален фонд
• възстановим данък добавена стойност
• лихви по дългове
• закупуване на обзавеждане, оборудване, превозни средства, инфраструктура, недвижими имоти и земя

 

– По Европейския фонд за регионално развитие
• лихви по дългове
• закупуване на земя, чиято стойност надвишава 10 % от общите допустими разходи за съответната дейност. По изключение и в надлежно обосновани случаи, управляващият орган може да разреши по-висок процент за дейности, отнасящи се до съхраняване на околната среда
• закриване на ядрени централи
• възстановим данък добавена стойност
• принос в натура

 

– По Кохезионния фонд
• лихви по дългове
• възстановим данък добавена стойност
• жилищно строителство
• закупуването на земя, чиято стойност надвишава 10 % от общите допустими разходи за съответната дейност
• закриване на ядрени централи

Споделяне

Още от Бизнес