Какво следва от решението на Конституционния съд за медицинските пакети?

Предприетата от Москов нова поправка в здравния закон също е прекалено обща, за да отговори на критиките на КС

Какво следва от решението на Конституционния съд за медицинските пакети?

Конституционният съд (КС) обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), с която медицинската помощ, гарантирана от НЗОК, се разделя на два пакета-основен и допълнителен.

Какви ще бъдат последствията от решението за други нормативни актове и за цялостната здравна реформа?

Наредбата за медицинските пакети също става незаконна

Актът няма да се прилага от деня на влизане на решението в сила, т.е три дни след обнародването му в “Държавен вестник“. Тъй като с тази норма беше предвидено издаване на наредба, с която се определят конкретните пакети, този подзаконов нормативен акт също се явява незаконосъобразен, защото издаването му е делегирано от противоконституционна законова норма. Става въпрос за Наредба №11/2015г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Самата наредба се оспорва пред Върховен административен съд.

Това решение на КС ще наложи изцяло ревизирането и на проекта за изменение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, тъй като в нея са направени редица изменения, касаещи основния и допълнителния пакет: реда за прием в болница, листи на чакащите и други. Наредбата все още се обсъжда и вероятно няма да бъде приета в предложения от Министерството на здравеопазването вариант.

Решението не влияе на приетата здравна карта

Днешното събитие няма да повлияе на здравната карта и приетата Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които НЗОК сключва договори.

Тази наредба е издадена на друго основание-чл. 34а от Закона за лечебните заведения нейното съдържание не се засяга от противоконституционната норма.

Новата поправка в ЗЗО не решава проблема в този ѝ вид

Не може да се остави без коментар предложеното от Министерството на здравеопазването ново изменение на чл. 45, ал. 2 от ЗЗО няколко дни преди заседанието на Конституционния съд. Очевидно е, че това е опит да се вземат профилактични мерки срещу евентуалната отмяна на нормата от КС. Важно е да се обсъди какво ще се постигне с тази промяна.

Предложеният текст предвижда, че медицинската помощ с изключение на т. 11, 12 и 15 се определя като “основен и допълнителен пакет дейности, осигурени от бюджета на НЗОК, гарантиращи на всеки здравноосигурен достъпно лечение в съответствие с развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване. Основният и допълнителен пакет се уреждат с наредба на министъра на здравеопазването, и се актуализират веднъж годишно, в срок до 31 октомври на съответната календарна година.“.

Дори Народното събрание да приеме новият текст, той също може да бъде предмет на конституционно дело, особено ако пороците на отменената норма се пренесат и върху новопредложената. Тъй като все още не са публикувани мотивите на КС, е трудно да се предположи дали този вариант на чл. 45, ал. 2 от ЗЗО ще “оцелее“.

“Правен свят“ посочва, че „противоконституционният текст е дотолкова неясен, че не може да се извлече смисълът му. Освен това според конституционните съдии критериите, по които се определя кое заболяване в кой пакет да влезе, трябва да са уредени в закона.“

Следователно конституционните съдии не се притесняват от разделянето на медицинската помощ на “пакети“, но това трябва да става “по ясни критерии, уредени в закона, въз основа на които различните заболявания и лечението им да се разпишат подробно в наредба.“

Ако Министерството на здравеопазването предлага като критерии “развитието, тежестта и остротата“ на заболяването, то вероятно и тази промяна ще бъде неуспешна. Необходими са ясни критерии, а “развитието, тежестта и остротата на заболяването“ не са понятия, които са ясно дефинирани, с възможност за въвеждане на обективни признаци, позволяващи приложението им. Не се предлагат и дефиниции на тези критерии. Дори да се приеме новият текст обаче, наредбата за разделянето на пакетите ще трябва да бъде отново изготвена, публикувана за обсъждане и приета.

Не по-малко важно е да се подчертае, че КС е видял сериозна неяснота в отменената норма, дотолкова, че смисълът ѝ е останал неразбран. Трябва да се обърне внимание на правната грамотност на авторите на това изменение в ЗЗО, като се добави, че и Методиката за изготвяне на здравната карта е предмет на обжалване във ВАС и основният аргумент на жалбоподателите е необнародването ѝ. В този смисъл, доста притеснителни са тези технически грешки и неясноти, които се допускат.

Проблемът е в уреждането на твърде много детайли през наредби

Всъщност, от всичко казано следва, че с коментираното решение на КС се поставят сериозни препятствия пред идеите за здравна реформа. Може би това се дължи на факта, че недостатъците на всяка идея се крият в нейното приложение.

В случая, както се казва, дяволът е в детайлите, а министърът на здравеопазването предложи законодателна рамка на реформата си, като остави твърде много детайли за уреждане в подзаконови нормативни актове. Изглежда, че това изигра решаваща роля за провеждането на реформата до този момент.


Авторът е адвокат и работи в сферата на медицинското право и проблемите, свързани с управлението и функционирането на лечебните заведения. В момента специализира Обществено здраве и здравни политики по програма Фулбрайт–Хюбърт Хъмфри, в Emory University, САЩ. Статията е публикувана в блога ѝ .Заглавията са на Mediapool.

Споделяне

Още по темата

Още от Анализи и Коментари