Кандидатурите ще бъдат оценявани по 6 критерия

Кандидатурите за седалище на Европейската агенция по лекарствата ще бадат оценявани по шест критерия.

1) Гарантиране на възможността агенцията да се установи на място и да поеме функциите си към датата на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС.

Този критерий е свързан, по-специално, с наличието на подходящи офис помещения, така че агенцията да може своевременно да поеме функциите си на новото място към датата на оттегляне. Това следва да включва необходимата логистика и достатъчно пространство за офиси, заседателни зали и архивиране извън рамките на обекта, висококачествена телекомуникационна мрежа и мрежа за съхранение на данни, както и адекватни стандарти по отношение на физическата и информационната сигурност.

2) Достъпност на мястото

Този критерий се отнася до наличието, честотата и продължителността на въздушните връзки от столиците на всички държави — членки на ЕС, до летищата в близост до въпросното място, наличието, честотата и продължителността на връзките с обществен транспорт от тези летища до него, както и качеството и количеството на обектите за настаняване. EMA координира работата на 7 научни комисии, подпомагани от 34 работни и консултантски групи, които заседават редовно, в много случаи веднъж месечно. На почти всички от тези заседания присъстват делегати от всички държави — членки на Съюза, а в някои случаи и делегати от договарящи се държави от Европейското икономическо пространство и други трети държави.

36000 посетители (служители на национални компетентни органи, учени, пациенти, здравни специалисти, представители на промишлеността), включително 4000 посетители извън ЕС, на които се налага да извършват междуконтинентални полети (САЩ, Япония, Корея и др.) са посетили агенцията за заседания с продължителност до 4 дни.

30000 хотелски стаи са били запазени, като дневният пик на заетост на хотелския капацитет е бил 350 стаи.

3) Наличие на подходяща учебна инфраструктура за децата на служителите на агенциите

Този критерий се отнася до наличието на многоезиково училищно обучение с европейска насоченост, което да може да отговори на нуждите от учебни заведения на децата на сегашните служители, а също и до капацитета за задоволяване на бъдещи образователни потребности.

648 деца на служители на EMA на възраст от 0 до 18 години са посещавали училище през септември 2016 г. (117 в детски градини/забавачници, 96 в предучилищни групи, 231 в прогимназиално образование, 149 в средно образование и 55 в образование от трета степен/университетско образование).

4) Подходящ достъп до пазара на труда, социална сигурност и медицински грижи за децата и съпрузите

Този критерий се отнася до капацитета за посрещане на нуждите на децата и съпрузите на сегашните и бъдещите служители от социална сигурност и медицински грижи, както и до готовността да им се предложат възможности за работа.

5) Непрекъснатост на дейността

Този критерий е важен предвид критичното естество на предоставяните от агенциите услуги и произтичащата от това необходимост да се осигури непрекъснато изпълнение на функциите на сегашното високо равнище. Той е свързан със сроковете, необходими за изпълнение на посочените по-горе четири критерия. Критерият засяга, наред с останалото, способността да се даде възможност на агенциите да запазят и привлекат висококвалифициран персонал от съответните сектори, особено в случай че част от сегашните служители решат да не се местят. Освен това този критерий е свързан с капацитета за осигуряване на плавен преход към новите седалища, а оттук и за гарантиране на непрекъснатата дейност на агенциите, които следва да продължат да функционират по време на прехода.

6) Географско разпределение

Този критерий се отнася до договореното предпочитание за географско разпределение на седалищата на агенциите, както и до целта, определена през декември 2003 г. от представителите на държавите членки, заседаващи на равнище държавни или правителствени ръководители, и потвърдена през 2008 г.

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?