Колко безплатно е задължителното предучилищно образование

Колко безплатно е задължителното предучилищно образование

През септември армия от 11602 специалисти, организирани в 1103 екипа за обхват, започнаха издирването на 206 000 отпаднали и необхванати в предучилищно и училищно образование деца. Дори от този брой да приспаднем намиращите се в чужбина, размерът на бедствието "отпадане" остава стряскащо внушителен.

Твърдението, че инвестицията в предучилищното образование е най-ефикасната и евтина мярка за превенция на отпадането е очевидно и разбиращо се "с безвъпросна яснота", като за него има и многобройни доказателства.

Обхватът в предучилищно образование в България е нисък - по данни на Националният статистически институт нетният коефицент на записване в предучилищно образование през 2016/17 г. падна до 79.4 %, т.е. всяко пето българско дете не е обхванато. Тенденцията е низходяща още от 2013/14 г. Драматично нисък е обхватът в ромската общност - според изследване на Агенцията на ЕС за основни човешки права от 2011 г. едва 45 % от ромските деца в България на възраст 3 - 6 години посещават детска градина.

Наличието на финансови бариери, вкл. такси за детски градини, е една от причините (макар и не единствена!) за това много ромски деца да не посещават детска градина. Изпълнението на изследователския проект "Готови за училище" на Тръста за социална алтернатива сочи, че процентът на посещаващите детска градина ромски деца би се увеличил чувствително, така че близо половината от необхванатите ромски деца да се запишат в детска градина, ако бъдат премахнати таксите. Общините, които са принципал на детските градини, имат законовото право да събират такси за посещаващите ги деца и голямата част от тях го правят. Отнася ли се това до задължителната за предучилищно образование възраст 5 и 6 години?

Къде задължителното образование е безплатно

Законът за предучилищното и училищното образование постановява, че "предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето". В това отношение новият закон повтаря стария, който от 2010 г. изискваше задължително предучилищно образование за 5- и 6-годишните деца. Означава ли това, че родителите не заплащат такса?

По същество отговорът е "Не, такси се заплащат и за повечето 5- и 6-годишни деца и те не се различават от таксите за децата между 2 и 4 години". В подготвителните класове в училищата такси не се събират, като обучението в тях е полудневно (Министерството на образованието подсигурява целодневна организация от първи клас, но не и в подготвителните класове), но те така или иначе са "краен вариант". Неписано правило е подготвителни класове да се правят само там, където няма детски градини, и понастоящем не повече от 4% от 5- и 6-годишните се обучават в подготвителни класове. За обучението в целодневни предучилищни групи в детските градини, родителите заплащат такси.

По информация, предоставена от МОН и отнасяща се до 204 общини, към юни 2017 г., 12 общини не събират никакви такси за децата от 2 до 6 години в детските градини. Това са Златарица, Никола Козлево, Приморско, Средец, Чипровци, Стрелча, Искър, Баните, Болярово, Тунджа, Георги Дамяново, Етрополе. Други 13 общини са освободили от такси и всякакви плащания 5- и 6-годишните деца от задължителните предучилищни групи: Вълчи дол, Генерал Тошево, Момчилрад, Вършец, Кубрат, Исперих, Опака, Каолиново, Хитрино, Стралджа, Крушари, както и областните центрове Хасково и Шумен. Т.е. в 25 общини родителите са освободени от основните финансови бариери. Това са 13 % от 204-те общини, за които МОН предостави информация, но в тях учат едва 5.47 % от децата.

Родителите на останалите 94.53 % от децата в детските градини заплащат такси, като размерът, определен от съответния Общински съвет, варира от символичните 10 лв. (напр. в община Антоново) до не толкова символичните 60 лв. и дори повече (в част от големите областни центрове). Освен това, 58 общини намаляват сумата за 5- и 6-годишните (в сравнение с таксите, които същите общини събират за децата на 3 и 4 години), а 121 общини не правят такова намаление. Именно в последната група живеят най-много деца. Така например всяко пето дете в предучилищна възраст живее в София, като таксите там не са диференцирани.

За какво плаща държавата

Стандартите, чрез които държавата финансира делегираните от нея на общините дейности, се определят ежегодно с решение на Министерския съвет. Определянето на финансирането по фунция "Образование" включва 17 стандарта – основни и допълващи, вкл. стандартите за детски градини, яслени групи и подготвителни групи. Разделени са според 7 категории общини, които отразяват релефа на територията и гъстотата на населението.

От постановлението за 2017 г. е видно, че общините получават с между 250 – 272 лв. повече за дете в задължителна подготвителна възраст (5 и 6 г.), включено в подготвителна целодневна група в детска градина или в училище, в сравнение с парите за останалите деца от детските градини (от 2 до 4 г.). Посоченото означава, че за 9-те месеца, през които се организира целодневната подготвителна група, "поевтиняването" на издръжката в нея би следвало да бъде между 27.77 лв. и 30.22 лв. на месец.

От същото постановление, както и в предшестващите го аналогични актове, се указва, че финансирането по посочените стандарти е за:

"Детски градини – целодневни групи за деца от 2- до 4-годишна възраст, яслени групи, специални групи за деца с умствена изостаналост, нарушено зрение, езиково-говорни нарушения и увреден слух – разходи за персонал, включително средствата за представително облекло и средствата по чл. 4 и 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

Подготвителни полудневни и целодневни групи за задължителна предучилищна подготовка в детска градина или в училище – разходи за персонал и присъща издръжка, без разходи за храна". Т.е. делегираният от държавата бюджет не покрива единствено разходите за храна в подготвителните групи, поради което събираните от родителите суми са за храна и не са определяни като "такса". Подготвителните класове в училищата, предлагащи полудневно обучение, както и подготвителните групи в детските градини с полудневно обучение, са напълно безплатни.

Посочените числа биха навели наблюдателя на мисълта, че такси за 5- и 6-годишните не се събират или са с 27 – 30 лв. по-ниски. Това очакване бе изразено и в писмо на министъра на образованието Красимир Вълчев до общините от юли. Но както посочихме по-горе, 121 общини не намаляват под никаква форма таксите за задължителната предучилищна, а от 58-те общини, които намаляват таксите само една – В. Търново – го прави с 32 лв. При останалите, това е със значително по-ниска сума.

Тежестта за общините

Намаляването и дори премахването на таксите за детска градина е крачка, която среща широка обществена подкрепа. Кметовете и общинските съветници се интересуват от обществената подкрепа. Фактът, че едва 25 общини са премахнали таксите за задължителната предучилищна възраст въпреки допълнителното финансиране, което получават, говори за наличието на системен проблем.

Едната му страна е недостатъчното финансиране. Близо половината общини (47 %) са планирали през 2017 г. разходи в своите бюджети за дофинансиране на детските градини – въпреки събираните такси. Много е вероятно останалите 53 % от общините да поддържат деликатен баланс, при който сборът от средствата, с които държавата финансира делегираните от нея на общините дейности в предучилищното образование и събираните от родителите такси извеждат общинския бюджет "на чисто". Всъщност, липсата на такси определено се отразява на 25-те общини, които са направили предучилищното образование безплатно. 14 от тях дофинансират от бюджетите си детските градини. Например община Шумен инвестира 500 000 лв. свои средства – "дупка", която би била изцяло запълнена, ако започне да събира такси за децата в подготвителните групи.

Какво може да се направи

Може ли държавата да направи задължителното предучилищно образование напълно безплатно? Разбира се, като това е въпрос на финанси и политическа воля.
Както посочих по-горе, средствата, с които държавата финансира делегираните от нея на общините дейности в предучилищното образование, са недостатъчни и общините ги допълват чрез таксите, които събират. При евентуално премахване на таксите за 5- и 6-годишните деца, държавата следва да подсигури допълнително увеличение на стандартите за делегираните на общините дейности, за да не създаде проблеми на общинските бюджети.

По информация на МОН, отнасяща се до всички общини, сумарно общините събират 61 048 690 лв. годишно за обучението на 201 776 деца в детските градини (от които 98524 деца са на 5 и 6 години). Усреднено общините събират 27.5 лв. месечно за дете, но в това отношение разликата между отделните общини е чувствителна: 46 общини събират под 10 лева, 33 общини – между 10 и 15 лв., 59 други – между 15 и 20 лв. и т. н. Такси над средните нива от 27.5 лв. събират 45 общини.

Без преувеличение може да се твърди, че ако средствата, които държавният бюджет предоставя на дете, което се обучава в целодневна подготвителна група, бъдат увеличени с 200 – 270 лв. на година, близо 80% от общините няма да изпитат никакви допълнителни затруднения от премахването на таксите за задължителното предучилищно образование.

Разбира се, премахването на таксите е преди всичко политическо решение. Общините, които прилагат тази мярка, го правят поради ясно осъзнати политически приоритети: подсигуряването на пълен обхват и за най-бедните деца, задържане на младите хора в общината и др.

Понастоящем политическият дебат за превръщането на задължителното предучилищно образование в истински безплатно е оставен на ниво местна власт. Време е той да се прехвърли на национално ниво, където следва да се води и да намери решение.

*Изпълнителен директор на Център "Амалипе"

Споделяне

Още по темата

Още от Общество