Конкуренцията и цената на труда - основни трудности за бизнеса след влизането ни в ЕС

Конкуренцията на западните фирми и повишаването на цената на труда се сочат от българския бизнес като основни трудности след присъединяването на страната ни към Европейския съюз. Въпреки това голямата част от фирмите са еврооптимисти и възприемат положително предстоящото членство на България в ЕС, показва изследване на социологическата агенция МВМД. Проучването, оповестено във вторник, е извършено сред 292 фирми в края на ноември и началото на декември по Комуникационна стратегия за присъединяване на България към Евросъюза.

Ръководителите на 35 % от фирмите заявяват, че са разработили свой план за действие във връзка с евроинтеграцията. 40 на сто оценяват, че са положили усилия, за да изпълнят изискванията на ЕС, макар и без изградена фирмена стратегия. 18 на сто не са предприели някакви действия във връзка с променящата се среда.

Въпреки сравнително малкия процент от фирми със своя стратегия за оцеляване в евроконкуренцията, 95 на сто от българските бизнесмени твърдят, че са взели мерки за повишаване качеството на предлаганите продукти и услуги през последните три години.

92 на сто заявяват, че са работили за подобряване условията на труд и управлението на компанията, а 77 на сто - за внедряване на системи за управление на качеството. 68 на сто са инвестирали в нови по-високо технологични продукти.

56 процента заявяват, че правят усилия за установяване на отношения с партньори от ЕС, а 43 на сто са се опитвали да привлекат чуждестранни инвестиции.

86 процента от представителите на бизнеса в България изразяват силно положително отношение към присъединяването на страната към ЕС, като за 56 % то е "категорично положително", съобщи изпълнителният директор на МБМД Мира Янова. Противници на членството са 11 на сто.

Най-силна поддръжка (94 %) интеграцията има сред представителите на големите фирми, с над 250 души персонал, а най-слаба - 74 % - сред микропредприятията.

78 на сто от интервюираните бизнес шефове смятат, че интеграцията ще донесе на страната повече изгоди, отколкото ограничения. Според 71 % бизнесът в България ще спечели повече, отколкото ще загуби след присъединяването.

Според половината, присъединяването ще повиши жизнения стандарт на хората, а оттам и оборотът на фирмата им. 41 % очакват средствата от еврофондовете да подобрят инфраструктурата и регионалното развитие, 36 на сто - че фирмата им ще съумее да се възползва от разширения достъп до капитал, технологии и опит.

Сериозните си трудности бизнесът вижда в конкуренцията на западните фирми (63 на сто), увеличаване цената на труда (58 на сто), нарастване разходите за опазване на околната среда, условията на труд и обучение (52 на сто).

Представителите на българския бизнес осъзнават, че членството в ЕС ще промени отрасловата структура на икономиката - според 88 на сто някои стопански отрасли ще спечелят повече от интеграцията, в сравнение с други.

Като безспорно печеливш се възприема туризмът, в същата група попадат и търговията, финансовото посредничество, транспорта, съобщенията.

На противоположния полюс е тежката промишленост.

Противоречиви са мненията за селското стопанство - 33 процента смятат, че секторът ще западне, а 22 на сто - че ще спечели.

Преобладава мнението (61 на сто), че бизнесът в България няма да успее да се подготви за новите условия в оставащите две години. Това обаче не се превръща в аргумент за отлагане на членството, а напротив - 41 на сто смятат, че бизнесът не е готов за единния европейски пазар, но че страната трябва да се присъедини най-скоро към ЕС.

Изследването регистрира ниска степен на информираност на бизнеса за споразуменията на страната с ЕС. 48 % от фирмените шефове познават само малка част от поетите ангажименти, а 27 на сто изобщо не са запознати с договореното.

Според МБМД, основна причина за слабата информираност е липсата на интерес от страна на бизнеса. 47 на сто от фирмите не са търсили информация за ЕС, но 13 процента са търсили, без да намерят. 21 % заявяват, че са намерили трудно търсените сведения.

Болшинството бизнесмени - 37 %, си набавят информация за присъединяването чрез медиите. Също толкова често се използва и Интернет - 30 на сто. Специализираните институции като източник на информация - както държавни, така и браншови, са по-скоро изключение.

Изследването на МБМД проучва и информацията, от която се нуждае българския бизнес. 72 % от фирмите имат нужда от информация за изискванията, които трябва да покрият, 68 на сто - за поетите от България ангажименти в сферата на дейност на фирмата, 51 процента - за източниците на финансиране. 50 на сто се интересуват от опита на идентични фирми в новоприети страни.

Проучването показва още и че езиковата бариера е пречка за част от бизнеса - 32 на сто от шефовете на фирми признават, че не владеят нито един от езиците в ЕС и сред тях е най-нисък делът на изнасящите продукция в Евросъюза - 17 на сто.

Едва 4 % от българските фирми до момента са се възползвали от предприсъединителните фондове. 63 на сто от интервюираните смятат, че процедурите за оценка на проектите не са достатъчно прозрачни.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: