Конкурсът за държавна служба ще е в два етапа – централизиран и специализиран

Сн. БГНЕС

При постъпване на държавна служба ще се преминава през конкурс от два етапа - централизиран и специализиран. Това предвиждат приетите на първо четене от НС промени в Закона за държавния служител, предложени от Министерския съвет. Централизираният и специализираният етап ще започнат да се прилагат на практика от 1 януари 2018 г., за да бъдат осигурени необходимите технологични и организационни предпоставки.

Централизираният етап ще бъде организиран от Института по публична администрация и ще включва тестове за определяне нивото на общата компетентност и основните познания, необходими за заемане на държавна служба. Резултатите при успешно издържан изпит ще са валидни три години.

Специализираният етап ще е пред конкурсна комисия, определена от органа по назначаването, и цели оценка на нивото на специфичните компетентности, професионалните и деловите качества на кандидатите, необходими за заемане на конкретния пост в съответната администрация.

Протоколът и всички документи на класираните кандидати се представят на органа по назначаването в 10-дневен срок от провеждането на специализирания етап на конкурса.

Класирането на кандидатите от първо до трето място се обявява в същия срок на официалната интернет страница на администрацията, а при липса на такава - на общодостъпното място.

С цел преустановяване на злоупотребите с правни възможности, чрез които се заобикаля конкурсът, е предвидено изискване при назначаване по заместване и при преназначаване на свободна длъжност на наетите по заместване лица, кандидатите да са преминали успешно централизирания етап на конкурса.

Предвижда се и забрана за преназначаване на лица, наети на непълно работно време, на длъжности, които са определени за пълно работно време, както и за назначаване на ръководна длъжност на непълно работно време.

Със законопроекта са направени и допълнителни предложения в Закона за държавния служител, чрез които се цели повишаване ефективността на нормативната уредба и създаване на повече възможности за намиране на професионалисти в малките населени места, развитие на младите професионалисти в държавната администрация чрез въвеждане на стипендиантска програма, приемствеността при напускането на ключови служители, както и прецизиране на някои разпоредби по отношение на различното третиране на служителите, назначени по трудово и по служебно правоотношение.

Споделяне

Още от България