Контролът върху биохраните у нас е хлабав

Сметната палата издаде предписания на земеделското министерство

Контролът върху биохраните у нас е хлабав

Контролът върху биохрани и биопродукти у нас не защитава добре интересите на потребителите. Това е основният извод в доклад на Сметната палата за извършен одит за периода януари 2015 г. - юни 2017 г.

Общият брой на регистрираните биологични производители, преработватели и търговци към края на 2016 г. е 7 262. Това е 7.4% от общия броя на регистрираните земеделски производители.

През 2016 г. площите за биопроизводство достигат 162 352 ха и заемат дял от 3.2 на сто от общата използвана земеделска площ в страната.

На първо място, у нас липсва информация за всички обекти за търговия с биологично произведени земеделски продукти и храни.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не контролира биохраните в заведенията за обществено хранене и он-лайн търговията, защото няма такова задължение по закон. Това поражда риск в тези обекти да се продават храни, които не отговарят на изискванията за биологично производство, смята Сметната палата.

Често за нарушения се съставят предписания вместо актове, което е по-благоприятно за нарушителите и не води до налагане на глоба. Например през 2016 г. БАБХ е извършила 632 проверки на биологични храни в търговската мрежа, като е издала 18 предписания, 3 акта за административно нарушение и 3 наказателни постановления. Подобна е статистиката и за 2015 г.

Базата данни на лицата, осъществяващи контрол за спазването на правилата за биологично производство на земеделски продукти и храни, не осигурява необходимата проследимост за дейността на контролиращите лица. Това според палатата може да бъде използвано недобросъвестно от производители, търговци и преработватели от една страна, а от друга поражда риск от грешки при осъществяване на контрола в търговската мрежа от БАБХ.

По закон контролът за спазване на правилата за биологично производство и търговия с биопродукти се осъществява от контролиращи лица, получили предварително разрешения за дейността си от министъра на земеделието. БАБХ осъществява контрола в търговската мрежа върху употребата на термини и означения за биологичен метод на производство, преработка и търговия със земеделски продукти.

Надзорът е нормативно ограничен само в рамките на до 1% от досиетата на производители, преработватели и търговци, с които контролиращите лица имат договор.

Съществуват значими пропуски при извършване на надзорните проверки и последващия контрол за изпълнение на предписанията.

Не са упражнени правомощията за отнемане или ограничаване на разрешенията за контролна дейност и налагане на санкции и глоби при наличие на основания за това, което поражда рискове в търговската мрежа да бъдат реализирани храни и продукти, неотговарящи на изискванията за биологично производство, смятат одиторите.

Според доклада потребителите не са достатъчно информирани за изискванията за етикетиране и означаване на биологичните храни и начините за тяхното разпознаване.

Няма ефективен обмен на информация между Министерството на земеделието, храните и горите, Българската агенция по безопасност на храните и Държавен фонд Земеделие – Разплащателна агенция, в случай на нередности и/или нарушения на правилата за биологично производство.

В края на доклада на палатата се посочва, че земеделското министерство вече е взело мерки за отстраняване на пропуските и промяна на нормативната уредба във връзка с издадените предписания.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?