Концесия за златодобив край Момчилград получи "Горубсо-Кърджали"

Концесия за златодобив край Момчилград получи "Горубсо-Кърджали"

"Горубсо-Кърджали" получи право да добива сребърно-златни руди в продължение на 26 години от два участъка от находище "Седефче" в община Момчилград, съобщи правителствената пресслужба в сряда. В рамките на проучвателни дейности в площ "Момчилград" компанията е открила злато и сега получава концесия.

В периода на добива от участъците "Централен” и "Южен” на находище "Седефче”, което е от едва 177.5 ха и е разположено край едноименното село и село Конче в община Момчилград, "Горубсо-Кърджали" ще инвестира 2.548 млн. лв. След приключването на добива са предвидени 195 хил. лв. за закриване и ликвидация на миннодобивния обект, а за рекултивация на нарушените терени – 163.6 хил. лв.

Очакваните концесионни плащания за целия период на договора ще надхвърлят 1.243 млн. лв. Според законовите разпоредби, половината от тази сума постъпва по бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ.

Дружеството възнамерява да добива 100 000 тона руда годишно, която да обработва в обогатителната си фабрика в Кърджали.

"Горубсо-Кърджали” получи и тригодишно разрешително за търсене на метални полезни изкопаеми в площта "Тинтява”, разположена на територията на общините Ивайловград и Крумовград. Планираните инвестиции надхвърлят 5.3 млн. лв. без ДДС.

Правителството също така реши да предостави още две концесии за добив на подземни богатства и одобри издаването на други три разрешения за проучване на възможностите за добив.

"Гугуланови“ ООД получава право за 35-годишен добив на скалнооблицовъчни материали – туфи, от находище "Сулица-1“, участъци "Юг” и "Север”. Приходите от концесионни плащания ще надхвърлят 851 935 лв. с ДДС. Предвидените инвестиции в производството са за 241 500 лв.

За концесионер на два участъка от находище "Бойчовата круша“ в община Ивайловглад е избрана фирмата "СМС - Родопи“ ООД. Тя ще вложи 270 хил. лв. в добив на скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти. Очакваните постъпления от концесионните плащания надхвърлят 637 644 лв. без ДДС.

С друго решение правителството прехвърли изпълнението на концесионен договор, сключен с фирмата "Благстрой" ЕОДД, на нейния правоприемнит "Пътперфект-Т. за находище "Богорово“, където се добиват варовици, годни за трошени фракции за пътното строителство и за направа на обикновен бетони. Концесионният договор е 25-годишен срок, считано от 3 октомври 2003 г.

Аналогично решение беше прието по отношение концесионера на находище "Бялата скала” в община Плевен, от което се добиват варовици. С него е разрешено на "Водно строителство 2000“ АД да прехвърли изцяло правата и задълженията по предоставената през юни м. г. концесия на "Водно стопанство 2000“ ЕООД.

Прието е било и предложението на "Холсим кариерни материали” АД по взаимно съгласие да бъде прекратен концесионният договор за добив на строителни материали от находище "Нови силози“, намиращо се на територията на област София. Договорът е сключен през юни 2002 г. за срок от 30 години. Мотивът за прекратяването му е икономическа нецелесъобразност на добива.

Кабинетът даде разрешение на фирмата "Интерпром" ЕООД за проучва в продължение на две години минни отпадъци в площта "Северозападно насипище“, която се намира на територията на общините Златица и Панагюрище. Дружеството ще вложи минимум 4 097 030 лв. в геолого-проучвателни дейности.

"Пътинженеринг-М“ АД ще проучва в продължение на една година за строителни материали в площ "Ливадето“, община Бойчиновци. З ацелта ще бъдат вложени над 20 хил. лв.

"Ивайловград-Ихтио-комерс“ ЕООД получава разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площта "Бунара“, разположена в землищата на селата Железино и Черни рид в община Ивайловград. За 2-годишния срок на разрешението дружеството ще вложи минимум 35 хил. лв. в проучвателни дейности.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес