Край на европарите за газопроводи и петролопроводи

Приоритетна за финансиране става мрежата, свързваща ВЕИ и пренасяща водород

Край на европарите за газопроводи и петролопроводи

Европейската комисия реши да преразгледа правилата си за финансиране на проекти от трансевропейските енергийни мрежи (Регламента относно TEN-E) и ще изключи от подпомагане петролопроводи и газопроводи, а ще подкрепя изграждането и модернизирането на енергийните мрежи за свързване на възобновяеми енергийни източници – особено централи в морето, както и системи за използване и пренос на водород.

Преразглеждането на ТЕН-Е правилата е заради постигането на целите на Европейския зелен пакт, посочва се в съобщението от Брюксел.

"Напредъкът на Европа към неутрална по отношение на климата икономика, захранвана от чиста енергия, изисква нова инфраструктура, адаптирана към новите технологии. Политиката за TEН-E подкрепя това преобразуване чрез проекти от общ интерес, които трябва да допринесат за постигането на целите на ЕС за намаляване на емисиите до 2030 г. и за неутралност по отношение на климата до 2050 г. Преразгледаният регламент ще продължи да гарантира, че новите проекти отговарят на целите за пазарна интеграция, конкурентоспособност и сигурност на доставките, допълват от Брюксел.

"Преразгледаните правила ще дадат възможност за включване на чисти технологии в нашата енергийна система, включително вятърна енергия от разположени в морето инсталации и водород. Сега е моментът за актуализация и модернизация, за да можем да постигнем целта на Зеления пакт за неутралност по отношение на климата до 2050 г.", заявява в прессъобщението изълнителният заместник-председател за Европейския зелен пакт Франс Тимерманс.

"Настоящата рамка за трансевропейските енергийни мрежи е от основно значение за създаването на истински единен енергиен пазар, правейки го по-добре интегриран, по-конкурентоспособен и по-сигурен. Нашите амбициозни цели в областта на климата обаче изискват по-силен акцент върху устойчивостта и новите чисти технологии. Ето защо нашето предложение дава приоритет на електроенергийните мрежи, енергията от разположени в морето инсталации и газовете от възобновяеми източници, докато петролната и газовата инфраструктура вече няма да бъдат допустими за подпомагане", допълва комисарят по въпросите на енергетиката Кадри Симсон.

Целта на ревизията е да се насърчаи интегрирането на възобновяеми енергийни източници и нови технологии за чиста енергия в енергийната система. Ще продължи свързването на региони, които понастоящем са изолирани от европейските енергийни пазари, укрепването на съществуващите трансгранични междусистемни връзки и насърчаването на сътрудничеството със страните партньори.

Регламентът също така ще спомогне за навременното предоставяне на трансгранична инфраструктура, като предложи начини за опростяване и ускоряване на процедурите за издаване на разрешения и издаване на разрешения и лицензи.

Вече всички проекти ще трябва да покриват задължителни критерии за устойчивост и да следват принципа за ненанасяне на вреда съгласно предвиденото в Зеления пакт. Ще се актуализират категориите инфраструктура, които отговарят на условията за подпомагане чрез политиката за TEН-E, и се спира подкрепата за инфраструктурата за нефт и природен газ.

Приоритетни за финансиране стават офшорните електроенергийни мрежи като ще се улесни тяхното интегрираното планиране и прилагане на наземната и морската инфраструктура. Ще има единно звено за контакт за офшорните електроенергийни мрежи. Ще се акцентира върху водородната инфраструктура, включително транспорта и някои видове електролизьори.

Ще се модернизират и правилата за улесняване на навлизането на интелигентни електроенергийни мрежи, за да се улесни бързата електрификация и да се увеличи производството на електроенергия от възобновяеми източници.

Ще се насърчават също инвестициите в интелигентни мрежи за интегриране на чисти газове (като биогаз и възобновяем водород) в съществуващите мрежи. Вниманието постоянна ще е насочено към модернизирането на електропреносните мрежи и мрежите за съхранение и пренос на въглерод, посочват от Еврокомисията.

Ще се подкрепят също така проекти от взаимен интерес на ЕС и трети страни в областта на енергетиката и климата по отношение на сигурността на доставките и декарбонизацията. Предвижда се също така опростяване на административните процедури, ускоряване на изпълнението на проектите, съкращаване на процедурите за издаване на разрешения за проекти от общ интерес, за да се избегнат забавяния в проектите, които улесняват енергийния преход, и засилване на прозрачността и участието в консултации, информират от ЕК.

Регламентът TEН-E е приет през 2013 г. и определя правилата за разработване и оперативна съвместимост на трансевропейските енергийни мрежи, за да се гарантира вътрешния енергиен пазар на Общността, да се насърчават енергийната ефективност и спестяването на енергия, както и да се разработват нови и възобновяеми енергийни източници.

Споделяне

Още от Европа

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?