Край на издаването на компенсаторки

Да се преустанови издаването на актове за признаване правото на обезщетение с компенсаторни инструменти. Това гласува парламентът в четвъртък, като прие на първо четене промени в Закона за сделките с компенсаторни инструменти.

Според проекта, внесен от Министерския съвет, преустановяването влиза в сила два месеца след обнародването на промените в закона.

Само когато с влязло в сила съдебно решение е определен размерът на обезщетението с компенсаторни инструменти, те ще се издават от компетентния орган и след този срок, пише още в проектопромените. За издаването им се определя 30-дневен срок от датата на получаване за изпълнение на съответното съдебно решение.

С промените се въвежда и 30-дневен срок от влизането в сила на съдебното решение, в който правоимащите лица са длъжни да уведомят писмено съответния административен орган за влезлия в сила съдебен акт и да представят заверено от съда копие от същия орган.

Административните органи са длъжни да приключат заварените производства по определяне размера на обезщетението с компенсаторки до два месеца след влизането в сила на този закон.

Според мотивите на вносителя на промените значителна част от исканията по реституционните закони, приети след 1991 г., са уважени и са  възстановени правата върху реални имоти. Останалата част от правоимащите, на които е било невъзможно реалното възстановяване, са упражнили в законови срокове правото си да бъдат обезщетени, включително чрез непарични платежни инструменти, се казва още в мотивите.

Според справка от Централния депозитар, към момента там  са регистрирани компенсаторни инструменти с номинал 553 млн. лв. Най-много са поименните компенсационни бонове, издавани по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и по Закона за възстановяване на собствеността върху земите и горите от горския фонд - за  349 млн. лв. Следват компенсаторните записи, издавани по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти - за 155 млн. лв. Според вносителя – Министерския съвет - всички срокове за разглеждане по административен ред на исканията за обезщетяване по реституционните закони са изтекли, но компетентните органи продължават да се произнасят и след изтичането им, което, според правителството, не е в интерес на правната сигурност.

Срещу промените в закона се обяви единствено парламентарната група на ДСБ. Комунистите взеха от хората собствеността, а днес тройната коалиция ги лишава от правото да бъдат обезщетени, коментира зам.-председателят на ДСБ Веселин Методиев. Според него промените дават изключителни права на бюрокрацията да отказва дори информация дали може хората да тръгнат към процедура в съда. По думите му особено неприятното е, че от опозицията само ДСБ са се обявили против законовата промяна.

Споделяне

Още от Бизнес