Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Кредитният рейтинг на общините им помага да намерят изгодно и навременно финансиране

8 коментара
Кредитният рейтинг на общините им помага да намерят изгодно и навременно финансиране

Как възникна идеята за създаване на Кредитната рейтингова агенция към Муди Интернешънъл България?

Това е проект, разработван от 2004 година. В България подготовката започна през 2006 и тази година Кредитната рейтингова агенция вече изготви и извърши първото си присъждане в България на сертификати за кредитен рейтинг и риск анализ.

Агенцията е естествено продължение на дейността на Муди Интернешънъл България като част от международната група Moody.

Какво представлява сертификатът за кредитен рейтинг?

В буквалния смисъл сертификатът за кредитен рейтинг, който Кредитната рейтингова агенция към Муди Интернешънъл България присъжда, е документ, отпечатан на специална хартия за ценни книжа с тройна защита.

Международната група Moody има близо стогодишна история и над 30 хиляди клиенти в повече от 80 страни. В световен мащаб тя е  една от водещите компании в областта на сертифицирането на системи за управление на качеството според изискванията на международните стандарти, продуктовата сертификация, инспекции и обучение. Компанията използва прозрачни и ясни процедури, които са гаранция за независимостта на процеса на изготвяне на качествени, обективни и точни анализи за оценка на кредитоспособността на потребителите на новата услуга – а тя е присъждане на кредитен рейтинг и риск анализ.

А какво представлява кредитният рейтинг?

Кредитният рейтинг е независима, обективна и безпристрастна оценка на кредитоспособността на дадена икономическа единица - община, компания, финансова институция. В основата на оценката е така нареченият риск анализ. Рейтинг може да се присъди и на група общини, които работят заедно по даден проект.

Като пълноправен член на ЕС за българския бизнес и публичния сектор присъждането на кредитен рейтинг е от особено значение. Той разкрива ред възможности и може да бъде използван за получаване на по-добри условия при кандидатстване за банков заем, при емитиране на облигации, при кандидатстване по програми от европейските фондове. В този смисъл кредитният рейтинг е ефективен инструмент, който измерва риска за инвеститорите, дава сигурност на банките при финансиране и е гаранция за конкурентоспособност при кандидатстване с проекти пред европейските фондове.

Това означава ли, че когато дадена организация получи съответния кредитен рейтинг, той ще бъде уважаван от отпускащи кредити институции?

Да, рейтингът е като визитна картичка на дадения икономически субект. На потребителите на информация – банки, фондове и т.н. - кредитният рейтинг на такъв субект им говори много неща. Например, по стандартизираната рейтингова скала те много добре и ясно разбират какво е нивото на развитие на икономическия субект по отношение на кредитоспособността му - доколко той има възможност да покрива своевременно своите задължения. 

Рейтингът дава възможност за привличане на чуждестранни директни инвестиции, което за общините е много важно. Правя тази скоба, защото за общината е от значение как управлява ресурсите си и генерира приходи. Колкото по-умело може да прави това, толкова е по-добре за нея, защото ще бъде и атрактивна за инвеститори. От друга страна, рейтингът осигурява бърз и лесен достъп до международни или национални финансови пазари с възможност за ползване на по-благоприятни условия след въвеждането на Базел II в България.

Други предимства са, че се улеснява процесът на кандидатстване по програми за финансова и техническа помощ и за финансиране от структурните фондове. Помага на общините дотолкова, доколкото една рейтингова оценка от външен анализатор ще им помогне да си подредят и дейностите и приоритетите, както и да отстранят пропуските. Друго предимство, особено за общините, е възможността за  емитиране и пласиране на облигационни и други инструменти, като по този начин им се дава възможност да мобилизират ресурс, който да използват по най-изгодния за тях начин.

Кредитният рейтинг стимулира и към пазарно ориентирани решения за управление на наличните ресурси с цел постигане на няколко елемента – икономичност, ефикасност, превъзходство и пазарна дисциплина. Самото присъждане на кредитен рейтинг би следвало да насочи вниманието на общините към прилагането на пазарно ориентирани решения за постигане на планираните цели.

Как работят агенциите за кредитен рейтинг в България?

У нас изготвянето на кредитен рейтинг е нова дейност и се развива през последните 4-5 години. Очакванията са да се засили вниманието, което ще се отделя на независимата рейтингова оценка. Като, разбира се, ще трябва да измине и един междинен период, в който агенциите, които се занимават с изготвяне на кредитен рейтинг, трябва да докажат своята надеждност и компетентността на прогнозите си. Единият вариант е на пазарен принцип да докажат, че са добри и надеждни, че техните прогнози наистина будят доверие у потребителите на информацията. Другият е Българската народна банка или друга институция да издава лицензи.

Към момента в България тази дейност не е лицензирана. Но се очаква към края на следващата година БНБ да лицензира рейтинговите агенции. В тази връзка нашата агенция има изградена ефективна система за управление на дейността съобразно специализираните международни стандарти за гарантиране на компетентност, независимост и обективност при извършване на одита и анализа по определяне на кредитния рейтинг.

Какъв е опитът на други страни?

Дали структури на местната власт се стремят да получават кредитен рейтинг? В другите страни децентрализацията е доста по-развита и по отношение на кредитното рейтинговане  определено са много по-напред. Наскоро Европейската Централна Банка отново обърна внимание на страните членки, че разчита на разгръщането и ефективното прилагане на дейността на независимите рейтингови агенции, с цел постигане на по-ефективно управление на финансовия риск в европейската икономика.

Общината може да има кредитен рейтинг, който е по-нисък или идентичен с рейтинга на страната...

Логично е да е така, особено когато става дума за общини, защото работата на общината е все още силно свързана с държавата. Докато при фирмите при добри показатели може да се мине в по-горна скала, при общините, според нас, не би трябвало при присъждането на дългосрочен кредитен рейтинг той да бъде по-висок от този на държавата. Присъдили сме краткосрочния кредитен рейтинг да бъде малко по-висок, защото в рамките на една година община Разград не би могла на базата на буферите, които е създала в управлението на дейностите си, да има затруднения в погасяването на задълженията към финансови институции и партньори. Това беше основанието ни да присъдим на община  Разград  краткосрочен рейтинг а- и дългосрочен рейтинг ВВВ+ с положителна тенденция на развитие. За българските условия това е много високо ниво - за сравнение в момента нашата страна е  ВВВ+ рейтинг.

Колко продължава целият процес на изготвяне на кредитния рейтинг?

Най-общо около месец. Той много зависи от готовността на клиента и неговата способност бързо да предоставя необходимата информация. Съществен етап представлява работата по подготовката на анализа и доклада, както и заседанията на Рейтинговия комитет, който разглежда, оценява и присъжда съответния кредитен рейтинг на клиента. Важно е да подчертая, че решението е екипно и по този начин не се допуска субективност.

Какво трябва да подготви общината, за да бъде оценена?

В основата на кредитния рейтинг стоят анализите и работата върху плана на общините за развитие. Допълнително може да се разглежда дадена област, когато се прецени, че анализаторът има колебания при изготвяне на становище. Вътрешната нормативна уредба, финансовите документи и интервютата, които провеждаме с експертите от съответната фирма или община, са част от основните документи, които се оценяват.

Самият процес на експертната работа е разделен на два етапа. Влиза екип от водещи анализатори, който събира първоначалната информация, обработва я, провежда интервюта. Това започва след като се подаде заявка от клиента, който иска да му бъде присъден кредитен рейтинг. На клиента се изпраща списък с първоначални документи, с които той да се запознае. Успоредно с това се сформира екипът, който ще работи на място. След преминаване през целия процес на анализи и оценки този екип докладва на Рейтинговия комитет, който изготвя оценката си и присъжда съответния кредитен рейтинг. Важно е да се отбележи, че ако клиентът има аргументирани възражения относно решението на Комитета, може и се допуска преразглеждане и корекция на присъдения рейтинг. При желание общината или бизнесорганизацията трябва да даде разрешение за публично обявяване на присъдения сертификат за рейтинг.

По каква скала се определя кредитният рейтинг?

Прилагаме международната рейтингова скала.

Какви са предимствата от присъждането на кредитен рейтинг на дадена икономическа единица – община, компания или финансова институция?

Общоизвестните предимства, които кредитният рейтинг дава, са няколко. На първо място той осигурява идентификация на икономическия субект пред международни и финансови институции и създава положителна кредитна и търговска репутация. На второ място - кредитният рейтинг подобрява възможността за привличане на директни чуждестранни инвестиции и съдейства за сравнително бърз и лесен достъп до международни и национални финансови пазари, както и улеснява процеса на кандидатстване по европейски програми за техническа и финансова помощ. Кредитният рейтинг допринася за постигане на по-добри условия при емитирането и пласирането на облигационни емисии и други дългови инструменти при максимално изгодни условия, а също и за диверсифициране на дълговите инструменти и намаляване на разходите им за обслужване.

А има ли и други ползи, които осигурява рейтингът, присъден от Кредитна рейтингова агенция към Муди Интернешънъл България?

Още едно предимство към предлаганата от Кредитна рейтингова агенция услуга е предоставянето и на експертно заключение за областите, в които е необходима допълнителна интервенция, както и в политиките за постигане на устойчивост и повишаване на рейтинга. По този начин се постига ранно предупреждение за избягване на неблагоприятни събития и се намалява времето и средствата за отстраняване на негативните последици.

Какви гаранции за обективност и безпристрастност при изготвяне на кредитен рейтинг предоставя Кредитна рейтингова агенция към Муди Интернешънъл България ?

Присъждането на кредитен рейтинг и риск анализ от Кредитната рейтингова агенция се извършва чрез методика за оценка, дефинирана от нормативните изисквания на ЕС и Базел II.

Тази оценка се извършва в рамките на специализираната система за управление на тази дейност, съобразена с международните стандарти за гарантиране на компетентност, независимост, обективност и безпристрастност. Тази система от процедури и правила е също базирана и на прилаганите лицензионни изисквания в Европейския съюз.

Анализът на риска за присъждане на кредитен рейтинг се основава на информация, предоставена от управленския екип на оценяваната институция и придобита от други официални източници. Като гаранция за достоверността на анализа се изисква информацията, предоставена от субекта и свързаните с него счетоводители, одитори и други експерти, да е точна, вярно отразена и актуална. Процесът на изготвяне на кредитен рейтинг завършва с доклад, чиято основна цел е обосновка на основанията за присъждане на съответния кредитен рейтинг от страна на Рейтинговия комитет към Муди Интернешънъл България, а не да послужи като препоръка за отпускане на кредит, за закупуване на ценни книжа на емитент или гаранция по кредит.

Няколко думи за плановете?

Продължаваме да работим с българските общини и, разбира се, с бизнесорганизации – както малки и средни предприятия, така и корпоративни структури. От януари 2008 г. започваме да предлагаме кредитен рейтинг и анализ на риска на проекти по структурните фондове и други финансови програми.

Предстоят местни избори. Смяната на кметове и общински съвети ще попречи ли на работата ви?

Не бих казала, че възможни промени в местното управление ще повлияят на работата ни по издаване на кредитен рейтинг, тъй като самото присъждане е резултат от анализ на дейностите за 3-годишен период назад и на основата на управленската програма на общината. Водещ принцип в нашата работа е обективно да анализираме и оценяваме реалното състояние на общината. При извършване на кредитен анализ обхващаме и административното управление и капацитет на общината и това оказва влияние при присъждането на съответния рейтинг. В доклада, който изготвяме и който е в основата на съответния рейтинг, сериозно място заема именно този въпрос, който е една от слабите страни в дейността на много общини.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

8 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате. 1. европеец
  #11

  медияпул трябва да започне да пубилкува повече информация за такива теми.Как ще се усвояват евпофондовете след като бизнеса и администрацията не са готови за това. За мен е изненада, че една община като Разград има и сертификат ИСО, а сега и кредитен рейтинг.

 2. grajdanin
  #10

  Tazi bezpristastna ocenka she donese mnojestvo predimstva na Obshtinata, osobeno pri kandidatstvane za sredstva, otpuskani ot Evrofondove. Tova ot svoia strana shte doprinese za blagopriatnoto razvitie na obshtinata!

 3. бизнесмен
  #9

  кредитния рейтинг е ясен знак за управлението. Кой управлява Разград?Умно, готвят се за условията за европарите

 4. конкурент
  #8

  Познавам шефа на Муди Интернешънъл за България. Иван савов Доста последователно развива бизнеса. Дават сертификати, Имат добър център за обучение на одитори и мениджъри, сега и кредитен рейтинг. Има обаче голяма конкуренция.Но винаги има място за още един на пазара

 5. 30-letie business
  #6

  tova e dryn-dryn, izmislica na "junaci", koito jahat "ahmaci" po cjal svjat (Ahmak kopa loze - junak vino pie.)Nie ot 30 godini pravim biznes po cjal svjat s krediti ot 1-voklasni banki, na doverie ili sas sobstveni sredstva (kogato imame) bez tija gluposti i se spravjame. Tezi "junaci" se iztapaniha predi 20 godini i kazaha: "Platete ni dobre i nie shte vi dadem visok credit rating!" I onezi, koito ne stavat za biznes (a te sa 93% ot vsichki v biznes-a) im plashtat i poneje gi e sram - goljamo razduvane im pravjat. Ta zatova t.nar. credit rating agencies sa tolkova "moderni". No i te sa v ramkite na a/m 93%.

 6. 30-летие бизнес
  #5

  С този език приятелю, ясно е какъв бизнес въртиш и какви кредити вземаш (переш). Но бизнесът е бизнес и ако можеш го правиш. Има обаче и други категории, кои по-малки, които имат нужда от подобна оценка за подкрепа при кандидатстване за кредит или големи структури кандидатстващи в новите бизнес условия за големи проекти, които трябва да демонстрират ефективно управление на риска, и имат нужда от подобен рейтинг. Така че светът е по-различен от 30те години на твоя бизнес и сега говори с езика на управлението на риска а не с drun-drun

 7. аз
  #4

  не мога да повярвам колко тесногръд и с промит мозък е българския народ!не е възможно да бъдеш ограбван, подтискан и унижаван от комунистите повече от 50 години и да продължаваш да гласуваш за тях независимо дали в лицето на Бригадир Аспарухов или Бойко Борисов!София има шанс да бъде управлявана от човек с ОБРАЗОВАНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ и още много други качества явно липсващи на по-горе упоменатите кандидати.Не е ли време да си пожелаем да живеем в цивилизован европейски град, а не в тази кочина!аз ще гласувам за Мартин Заимов!

 8. Za MOODY
  #1

  Как е възможно подобно изказване? Няма никакво объркване!Ето и малко повече инфо за компанията - Муди Интернешънъл ООД България е част от групата Moody, която има близо стогодишна история и над 30 хиляди клиента в повече от 80 страни. В световен мащаб групата Moody е една от водещите компании в областта на сертификацията на системи за управление спрямо изискванията на международните стандарти, продуктова сертификация, инспекция и обучение. Като международна организация, осигуряваща висококачествени

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.