Квестор влезе в два застрахователя заради проблеми

КФН прибягва до строгите мерки след стрес тестовете на дружествата

Квестор влезе в два застрахователя заради проблеми

Комисията за финансов надзор (КФН) назначи за месец квестор в две застрахователни компании – "Надежда" и "Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СиВЗК", и им забрани да сключват нови застрахователни договори, както и да удължават срока на вече сключени полици или да разширяват покритието им.

Строгата мярка се налага заради проблеми с покритието на минималните капиталови изисквания и заради препятстване работата на надзора, е посочено в съобщението на регулатора. Целта е да се защитят потребителите. До тях се стига след установените слабости в дружествата при прегледа на балансите и стрес тестовете, проведени през миналата година.

Назначеният квестор Розалина Градинарова-Стоянова има за задача да установи реалното финансово състояние на "Надежда" и "СиВЗК". Освен това трябва да отстрани допуснатите нарушения в двете дружества и да ги управлява в интерес на застрахованите и ползващите се лица, е посочено в съобщението на КФН.

Двата застрахователя – "Надежда" и "Синдикална взаимозастрахователна кооперация", не са от големите на пазара. На българския пазар "СиВЗК" има 4.5% дял в животозастраховането с премиен приход от 19.3 млн. лв. към края на 2016 г. Застрахователна компания "Надежда" е с 0.6% дял в брутния премиен приход в общото застраховане с резултат 8.9 млн. лв. за 2016 г.

След стрес тестовете бяха отчетени сериозни слабости в двете дружества. Те са положили усилия за изработване на краткосрочни планове за възстановяване, но те не са били достатъчно надеждни и това е причината да бъде назначен квестор, става ясно от мотивите на КФН.

За "Надежда" проблем се оказва експанзията на дружеството в Италия. Тъй като новите изисквания за платежоспособност вземат предвид прогнозите за бъдещи плащания по застраховки, компанията изпадаше в хипотеза да не може с настоящите си ресурси да покрие задължения в следващи периоди. Общата корекция в стойността на активите на "Надежда", наложена при прегледите миналата година, беше 4.6 млн. лв., което при преизчисление на показателите показва, че към дадения момент то не покрива капиталовите изисквания.

При прегледите на "Синдикална взаимозастрахователна кооперация" беше установено, че работи по модел, който я обрича да генерира загуба. Превишението на активите към пасивите на компанията беше отрицателна величина - минус 2.7 млн. лв., което означава, че задълженията му са по-големи от активите. Установеният недостиг на средства беше изчислен на 10.1 млн. лв.

За да влязат в норма СиВЗК са предложили на КФН извънредно събиране на допълнителни вноски в размер на една годишна застрахователна премия, но не по-малко от 12 млн. лв., както и намаляване на плащанията по основни застраховки. Регулаторът обаче не е одобрил плана им, защото смята мерките за нереалистични и не гарантират в достатъчна степен платежоспособността на застрахователя.

Освен назначаването на квестор в двата застрахователя, надзорът е избрал одитори за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на"Пенсионно осигурителния институт" АД и управляваните от него фондове.

Споделяне

Още от Бизнес