Лидери на партии и лица без висше образование нямат право да са кметове

Лидерите на политически партии нямат право да бъдат кметове на общини, на райони и на кметства. Това предвиждат приетите на второ четене промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, приети от парламента на второ четене.

Лидери на партии не могат да бъдат също и кметски наместници, зам.-кметове на общини и на райони, секретари на общини. Според промените в закона освен партийни ръководители, кметовете не могат да извършват търговска дейност, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, е записано още в закона. Те не могат да бъдат и търговски пълномощници, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

Въвежда се и задължителен образователен ценз за кметове. Те трябва да имат най-малко бакалавърска степен.

С промените в закона се въвеждат и рамки за заплащането на общинските съветници. Съветниците не могат да получават повече от 50% от средното възнаграждение в общинската администрация за последния месец.

Общинският съвет определя възнаграждението на председателя в зависимост от обема работа, която извършва, но в размер не по-голям от възнаграждението на кмета на общината.

Споделяне

Още от България