Лидерите на ЕС приеха програмата за растеж на Европа

Лидерите на Европейския съюз приеха в четвъртък новата икономическа стратегия за растеж за следващите десет години, съобщи Франс прес.

Новата стратегия определя три приоритета: изследователска дейност и иновации, зелен растеж и заетост.

В стратегията са заложени цели за увеличаване на равнищата на инвестициите за изследователска дейност и развитие от 1.9 на сто от БВП на ЕС до 3 процента. В момента страната ни отделя за иновации 0.4-0.5 на сто от БВП.

Заложена е и цел за увеличаване процента на заетостта на 20-64-годишните от 69 до 75 процента и намаляване на бедността. По тази точка България обяви, че не би трябвало да има проблем. Сегашната стойност на показателя за България е 68.8%, като страната ни ще търси достигане на 76% заетост.

ЕС си е поставил и съвместна цел: изваждането на 20 милиона европейски граждани от бедността или социалното изключване за 10 години. Формулировката би трябвало да удовлетворява България. От външно министерство преди ден съобщиха, че българското становище е, че не е реалистично с оглед на икономическата ситуация в страната националната цел да е по-висока от 20% намаление на броя на бедните в страната за период от 10 години.

На предишния Европейски съвет през март европейските ръководители не успяха да постигнат единодушие по този въпрос. Държавните и правителствени ръководители от ЕС се споразумяха и за публично оповестяване на резултатите от тестовете за устойчивост на техните банки.

В стратегията са заложени още цели за намаляване на парниковите газове с 20% в сравнение с нивата от 1990 г., увеличаване на 20% на дела на възобновяемите източници на енергия в крайното потребление и увеличение с 20% на енергийната ефективност.

Заложено е повишаване на равнищата на образование с цел намаляване на дела на преждевременно напусналите училище и увеличаване на дела на завършилите висше образование.

Франс прес коментира, че програмата "Европа 2020" ще замени Лисабонската стратегия, приета през 2000 година, която имаше амбицията за десет години да

направи европейската икономика най-конкурентоспособна в света. Тя обаче до голяма степен се провали, тъй като представляваше само списък с добри намерения.

Споделяне

Още по темата

Още от Европа