Магазини и ресторанти задължително с рампа за трудно подвижни

Пред асансьорите в подлези и метростанции трябва да има тактилни плочи

Магазини и ресторанти задължително с рампа за трудно подвижни

Рампи, тактилни настилки и други технически средства, които осигуряват достъп на хора с намалена подвижност, вече ще са задължителни за всички сгради и в градската среда. Това предвижда проектът на Наредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията. Документът е публикуван за повторно обществено обсъждане, след като бяха отразени редица коментари от първото обсъждане на проектонаредбата.

Нормативният документ предвижда всички магазини, кафенета, ресторанти и други заведения да имат рампи за хора с намалена подвижност. Същото се отнася и за жилищни, обществени и промишлени сгради.

Разпоредбите са задължителни за новите сгради и обекти, при съществуващите изискванията ще се изпълняват при обновяване, ремонт или реконструкция на сградата и то при условие,че има техническа възможност за това.

За целта е предвидено задължително да се направи оценка на достъпността. Ако изискванията не могат да бъдат спазени изцяло, те ще трябва да се изпълнят, доколкото това е технически възможно, без да се намаляват недопустимо проектните характеристики на сградите и обектите.

Когато е подходящо, алтернативно ще могат да бъдат прилагани технически мерки или спомагателни средства и пособия, като подемни платформи например, посочват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Правилата за осигуряване на достъпност ще трябва да бъдат спазвани и при изработване и изменение на подробните устройствени планове.

Разпоредбите на новата наредба ще се прилагат при проектирането и изпълнението на достъпна среда в населените места или на нови сгради и съоръжения за обществено обслужване, включително и за самостоятелни обекти в тях.

Те ще важат и за производствените сгради с технология на производство, която позволява да се предвиждат работни места за хора с увреждания, както и за новите многофамилни жилищни сгради.

Целта е да има достъпна архитектурна среда за цялото население, като се отчитат и специфичните нужди на хората с увреждания, с малки деца с детски колички, с тежък и обемист багаж, възрастни с намалена подвижност и други.

Достъпна архитектурна среда трябва да се осигури във всички сгради и съоръжения най-малко чрез входните и комуникационни пространства, помещенията и пространствата за общо ползване, санитарно-хигиенните и спомагателните помещения, предвижда още наредбата.

Например местата за паркиране за хора с увреждания към сгради или самостоятелни обекти трябва да са в непосредствена близост до входа, осигуряващ достъп за хора с намалена подвижност. При липса на техническа възможност те трябва да са на разстояние до 50 м от тях, според наредбата.

Уточнени са и други елементи на достъпната градска среда - пешеходните пространства и пътеки, спирките на превозни средства, елементите за преодоляване на различни нива, елементи на обзавеждането на достъпната среда и информационно-указателните табели. Всички те трябва да бъдат проектирани и изпълнени, така че да имат универсален дизайн, да са лесни за разбиране, а опасните зони да се минимизират.

В пешеходните пространства трябва да има пейки с определени размери и разстояние между тях, като до всяка пейка се предвижда и място за инвалидна количка.

В парковете трябва да има най-малко по едно достъпно място за сядане на всяка алея, както и поне едно достъпно място за сядане до чешма, фонтан и площадка за игра.

Точно са разписани размерите на стълбите в сградите за обществено обслужване, в нови многофамилни жилищни сгради или сгради със смесено предназначение.

Въведени са подробни и ясни изисквания и схеми за изпълнение на тактилни ивици по достъпните маршрути и за обозначаването на средата за хора със зрителни увреждания. Например тактилна ивица за внимание трябва да бъде поставена на 40 см от вратата на асансьорите в подлези и метростанции.

Към сградите и съоръженията за обществено обслужване са определени специфични изисквания в зависимост от предназначението им. Например най-малко пред едно от гишетата за обслужване на клиенти в сградите за обществено обслужване трябва да е осигурено свободно пространство с определена широчина и височина, за да е достъпно за всички посетители.

Проектът на наредбата е разработен в изпълнение на Закона за хората с увреждания и на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Предложения могат да бъдат подавани до 24 декември 2020 г. на имейл [email protected].

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?