Мъжете с 38% по-висока пенсия от жените

Мъжете с 38% по-висока пенсия от жените

Разликата в средната пенсия на мъжете и жените у нас е 112 лева или 38% в полза на мъжете, каквато е и средноевропейската тенденция. Това се дължи на по-ниските заплати и по-краткия осигурителен стаж на жените заради майчинството и по-ниската пенсионна възраст. И въпреки, че постепенно възрастта за пенсия расте и се изравнява за мъжете и жените, неравенствата остават като предизвикателство за икономиката и пенсионната система, се казва в анализ на Националния осигурителен институт.

Т.нар. “коефициент на заместване на дохода“, представляващ съотношението между средната пенсия и средния осигурителен доход, показва наличието на видими различия между жените и мъжете. През 2017 г. средният осигурителен доход е бил 821.51 лв., съответно 861.71 лв. за мъжете и 779 лв. за жените, като разликата е 10.6% в полза на мъжете. За сметка на това, средната пенсия на един пенсионер възлиза на 345.46 лв., като за мъжете тя е била 410.58 лв., а за жените – 298.48 лв. При тези стойности брутният коефициент на заместване общо за всички пенсионери е бил 42.1%, за мъжете – 47.6%, а за жените – 38.3% или около 9.3 пункта по-нисък.

Положителен факт е, че за периода 2009-2017 г. половите различия в коефициента на заместване на дохода при пенсиите за осигурителен стаж и възраст намаляват. През 2009 г. разликата е била 14,8 пункта в полза на мъжете (55,1% срещу 40,3%), докато през 2017 г. тя вече е 10.2 пункта.

Измежду факторите, които оказват най-голямо влияние върху различията в размера на получаваната пенсия и заместването на дохода, са продължителността на осигурителния стаж и размерът на осигурителния доход.

Разликата средно за 2017 г. възлиза приблизително на 83 лв., което е около 10.6%. Това подсказва, че са налице ясно забележими разлики в заплащането между жените и мъжете, което се потвърждава и от данни от други изследвания. Например, показателят за неравенството в заплащането по пол (т.нар. “gender pay gap“), характеризиращ разликите в брутните часови възнаграждения на жените и мъжете, за 2016 г. у нас е заемал стойност от 14.4%, при средно за ЕС от около 16.2% (Eurostat, 2018). Зад тези явления се крият добре познати причини – наетите жени доминират в сектори, в които средният размер на работната заплата е под средното за страната.

Доказателство за това са данните от Наблюдението на разходите за труд, провеждано веднъж на четири години от Националния статистически институт. Последното такова изследване датира от 2014 г. и то показва, че над 40% от наетите жени са работили в преработващата промишленост и търговията, където брутната годишна работна заплата е била под 90% от средната за страната. други 23% са били концентрирани в образованието, хуманното здравеопазване и социалната работа – сектори, при които заплатата доближава средната за страната.

Що се отнася до другия елемент на пенсионната формула, имащ отношение към неравенствата между мъжете и жените в рамките на пенсионната система, там разликите също са отчетливи. През 2017 г. средният осигурителен стаж на мъжете пенсионери с лични пенсии за осигурителен стаж и възраст от най-масовата трета категория труд е бил 38.7 години, а на жените – 33.1 години. Това е разлика от повече от 5.6 години.

От друга страна, заложеното в нормативната уредба плавно повишаване на изискуемия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за жените и мъжете съдейства за изравняване на тези разлики, поне що се отнася до новоотпуснатите пенсии. Данните на НОИ сочат, че средният осигурителен стаж от трета категория труд при пенсиониране с пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2017 г. е бил 35,1 г. за жените и 35,7 г. за мъжете. В този смисъл може да се очаква, че занапред съществуващите разлики в осигурителния стаж на “новите“ пенсионери ще продължат да намаляват. 

Споделяне

Още от България