МФ набра 50 млн. лв. от пласирани книжа с рекордно ниска лихва

МФ набра 50 млн. лв. от пласирани книжа с рекордно ниска лихва

Министерството на финансите набра 50 млн. лв., преотваряйки емисия 4-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 22 февруари 2021 г., съобщиха от ведомството във вторник..

Постигната среднопретеглена годишна доходност от 0.05 процента е най-ниската до момента за лихвоносни ДЦК.

Общо подадените заявки са били за 103 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,06. Спредът спрямо германските федерални облигации в този сегмент е 59 базисни пункта.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките със 79.60 %,  следвани от пенсионните фондове с 10.40 %. Други инвеститори придобиха общо 10 %, допълва ведомството.

Споделяне

Още от Бизнес