МФ отчете излишък още през първия месец на годината

С известно закъснение спрямо сроковете Министерството на финансите публикува информация за изпълнението на бюджета през месец януари 2005 година. Данните са изключително интересни, въпреки че се публикуват с един месец забавяне. Би могло да се помисли за по-ранно публикуване на информацията, която е достъпна по-рано - например за изпълнението на републиканския бюджет (в Словакия вече е публикувана информация за изпълнението на републиканския бюджет за месец февруари 2005 г.).

Приходите в консолидирания държавен бюджет през януари 2005 година са 1.3 милиарда лева. От тях данъчните приходи са 1.1 милиарда, а неданъчните - около 200 милиона лева (виж таблица 1). Разходите в държавния бюджет са 1.24 милиарда лева, а формираният излишък е почти 88 милиона лева.

Приходите в консолидирания бюджет през януари 2005 година нарастват с почти 18% спрямо същия месец на предходната година. За сравнение, през януари 2004 година нарастването на приходите в консолидирания бюджет е около 9%. Данъчните приходи нарастват с почти 15%, което е малко по-бавно от 2004 година. По всичко изглежда, че се запазва тенденцията от 2004 година за бързо нарастване на приходите в консолидирания бюджет. В резултат на това за първи път откакто се публикуват месечни данни за консолидирания бюджет се отчита бюджетен излишък през месец януари. През януари 2005 година излишъкът е почти 88 милиона лева, докато през януари 2004 година бюджетът е бил на дефицит от 26 милиона лева, а през януари 2003 година дефицитът е 101 милиона лева.

Както посочихме, нарастването на данъчните приходи е почти 15%. При двата данъка, които осигуряват най-големи приходи на бюджета (ДДС и осигуровките) нарастването е съответно 15.5% и 17.2%. По-висок е ръстът на приходите от акцизи - 22%, като това се дължи най-вече на увеличението на акцизните ставки от началото на 2005 година.

Приходите от данъка върху доходите нарастват с 10%, въпреки намалението на данъчните ставки. Разбира се, все още няма достатъчно публично достъпна информация, за да се разбере на какво се дължи този ръст в приходите от данъка върху доходите.

Приходите от корпоративния данък спадат с 11%, което не е учудващо, тъй като ставката по този данък беше значително намалена - от 19.5% тя спадна на 15% от началото на 2005 година. Приходите от данъка върху дивидентите намаляват с около 1%, въпреки че ставката беше намалена двойно от началото на 2005 година. Ръстът на приходите от мита е 60%, което вероятно е отражение на растящия внос на чужди стоки в страната.

Данните за консолидирания бюджет през януари показват, че консолидираният държавен бюджет през 2005 година вероятно отново ще отчете голям излишък както и през 2004 година. Моментът е изключително подходящ за допълнително намаление на данъците още през 2005 година. Без големи трудности данъкът върху доходите и данъкът върху печалбата могат да се намалят на 10% и това намаление да влезе в сила от първи май 2005 година.

Таблица 1: Консолидиран държавен бюджет
 
Януари-04
Януари-05
Промяна
Общо приходи
1,126,014.3
1,326,210.5
17.8%
Данъчни приходи
974,306.0
1,117,989.9
14.7%
Неданъчни приходи и помощи
151,708.0
208,220.6
37.3%
Общо разходи
1,152,684.5
1,238,221.3
7.4%
Излишък/дефицит
-26,670.2
87,989.2
 
Източник: Министерство на финансите, Консолидирана фискална програма и съставните бюджети. Информация за изпълнението към 31.01.2005 г. Таблица 2: Приходи от някои данъци
 
Януари-04
Януари-05
Промяна
ДДС
343540.6
396948.5
15.5%
Осигуровки 291360.1 341396.9 17.2%
Акцизи 127225.6 155152.8 22.0%
Данък върху доходите 104725.3 115437.7 10.2%
Корпоративен данък 53752.4 47733.3 -11.2%
Мита 17977.7 28807.2 60.2%
Други данъци 19169.5 28038.3 46.3%
Данък върху дивидента и доходите 8439.7 8320.3 -1.4%
Данък върху застрахователните премии 2938.2 2943.2 0.2%
Източник: Министерство на финансите, Информация за изпълнението на републиканския бюджет към 31.01.2005 г.
Споделяне

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?