Чрез множество корекции на ведомствените харчове през годината

Министърът на финансите еднолично управлява бюджетните разходи

Сметната палата отчита леко намаление на нарушенията при обществените поръчки

Проф. Валери Димитров. Сн. БГНЕС

Продължава негативната практика на многобройни корекции по бюджетите на публичните организации, чрез които текущо през годината се извършва преразпределение на планираните разходи. Така на практика се извършва еднолично управление на разходването на бюджетните средства от министъра на финансите след приемането от Народното събрание на Закона за държавния бюджет за съответната година.

Това мнение изрази председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров, който представи пред медиите отчет за дейността на одитната институция за миналата година и резултатите от финансовите одити и заверки на годишните финансови отчети за 2011 г.

В Сметната палата отчитат подценяване на ролята на програмното бюджетиране, което трябваше да стане водещо още от 2010 г. След извършваните корекции показателите се различават многократно от първоначално планираните и утвърдени със закона за бюджета стойности, продължи проф. Димитров.

Моделът на паралелно съставяне на традиционен бюджет, ориентиран основно към разходите, и на програмен бюджет следва да бъде заменен с ориентирано към резултатите бюджетиране, като се постави акцент върху управленската отговорност, ефективността и ефикасността на изразходването на публичния ресурс, посочи председателят на Сметната палата.


Друг проблем е отчитането на дължимите данъци, мита и такси само на касова основа и това създава възможности за манипулиране на финансовата информация в отчетите на бюджетните организации.

Най.-честите нарушения на ведомствата с публични финанси са при провеждането на обществени поръчки, макар и тези нарушения да намаляват като брой. "Първенци" обаче остават общините, констатира палатата.

Събирането на големи суми като такса за битови отпадъци е много разпространен начин за харчене на пари не по предназначение. Вместо за почистване и за извозване на отпадъците, парите в някои общини се използват за други дейности. В някои от тях нарушенията са за стотици хиляди левове, каза Валери Димитров.


От Сметната палата са забелязали тенденция за ликвидация на еднолични търговски дружества с общинско участие и същевременно създаване на общински предприятия като правоприемник на ликвидираните търговски дружества, регистрирани през 90-те години.

Създадените общински предприятия се издържат от бюджета на общината, като се увеличават разходите по бюджетите и числеността на персонала.

От Сметната палата посочиха още, че единственото висше учебно заведение с незаверен от одитната институция годишен финансов отчет за миналата година е Техническият университет.

Установено е, че за терените към 11 сгради нямат документ за собственост и те не са осчетоводени. За 15 сгради, водени по сметки, не са представени актове за собственост. Осчетоводена е земя от 26 278 кв.м. на стойност 409 936 лв, но към края на годината за нея няма документи за собственост. Не е осчетоводена и продукцията на студентите.

Като пример за нецелесъобразен разход на бюджетни средства проф. Димитров посочи как университетът си е купил брониран автомобил от охранителна фирма, който впоследствие през януари тази година е бракуван.

Сметната палата е отказала да завери годишните финансови отчети на четири общини – Бяла Слатина, Борован, Септември и Бобошево.

През миналата година палатата е извършила текущ контрол на периодичните финансови отчети на 264 общини, 43 министерства и ведомства и 36 държавни висши училища. С резерви са заверени отчетите на МЗ, МО, МТСП, МЗХ и МВР, а отчетите на останалите десет министерства са заверени без резерви, но с обръщане на внимание.

Без резерви от страна на Сметната палата са заверени отчетите на Администрацията на президента, КФН, КЗК, КЗД, ДКЕВР, ДАНС, Агенцията за ядрено регулиране и на десетина висши учебни заведения.

По три от приетите одитни доклади са констатирани данни за престъпления и за това палатата ще изпрати информацията на прокуратурата. Става дума за докладите за три общини - Монтана, Смолян и Генерал Тошево. При Генерал Тошево има данни за извършена измама, тъй като са използвани разходно оправдателни документи от юридически лица без регистрация в Търговския регистър.

През 2011 г. Сметната палата е приключила и 214 финансови одита, 42 одити за съответствие при финансовото управление и 7 одити на изпълнението, 9 специфични одити и един одит, възложен от 41-то Народно събрание.

Споделяне

Още от Бизнес