Миш-маш в управлението на еврофондовете

Миш-маш в управлението на еврофондовете

Сериозни са слабостите при усвояването на европейски средства по всички оперативни програми, а недостатъците на системата за контрол и управление на фондовете представляват сериозен риск за успешното реализиране на програмите. Това се казва в предварителния вариант на Годишния доклад за състоянието и степента на усвояване на европейските фондове в България, изготвен от парламентарната Подкомисия по усвояване на средствата от ЕС.

Общата оценка от извършения анализ две години след присъединяването на страната към ЕС и от началото на програмния период 2007-2013 г. е, че системите за управление на Структурните и Кохезионния фондове на ЕС не отговарят на критериите за ефективност.

Усвояването на средствата е незадоволително, казва в заключение докладът.

Седем са основните слабости в работата с оперативните програми, формулирани от подкомисията. Бави се подготовката и приемането на съпътстващите всяка оперативна програма наредби, указания, насоки и формуляри за кандидатстване. Липсва достатъчно административен капацитет, както на централно ниво, така и на местно. Освен това текучеството на квалифицирани кадри е сериозно. Съществуват проблеми при въвеждането и използването на Информационните системи за управление и наблюдение на оперативните програми (ИСУН), която беше официално представена като функционираща във вторник. Комуникационните стратегии на оперативните програми не изпълняват достатъчно ефективно своята функция.

Според подкомисията трябва да се обърне повече внимание на начините за по-добро информиране на обществото като цяло и конкретно на потенциалните бенефициенти по всяка оперативна програма. Като част от Комуникационната стратегия, следва да се обърне и повече внимание на обучението на управляващите органи на централно и местно ниво, се казва в доклада. Съществува и закъснение при въвеждането на адекватни контролни процедури за изпълнението на програмните приоритети по оперативните програми.

Според доклада не е ясно кой отговаря за Оперативните програми – министрите или ръководителите на Управляващите органи по програмите. В някой програми едно и също лице изпълнява функциите на председател на Комитета за наблюдение, Ръководител на Управляващия орган и Ръководител на договарящия орган, което е против евро правилата.

Има несъответствия между възложените с различни актове функции на органите, участващи в процеса на управление на средствата от Структурните и Кохезионния фондове. Често е променяна нормативната уредба и за това липсва актуализация на стратегически, нормативни и вътрешни актове и документи.

"Констатираните пропуски и неточности в нормативната уредба са рисков фактор, които застрашава прилагането на системите и са индикатор за нарушена комуникация и координация при управлението на процеса за създаване на нормативна уредба.", се казва в доклада.

Мерките, предприети за ускоряване на работата по европейските програми не са достатъчно ефективни и своевременни. Освен това изграждането на системата от условия за изпълнение на Оперативните програми се осъществява успоредно със стартирането на изпълнението им, което влияе отрицателно върху ефективността.

Само в ОП "Развитие на човешките ресурси" е извършена оценка на риска за 2008 г.,

заради късното разработване и одобрение на методологията и стратегиите за оценка на риска.

В процедурните наръчници на Оперативните програми е предвидена процедура за избягване на двойното финансиране на проектите единствено чрез подаване на декларация от кандидатите, което поставя под съмнение ефективността на предприетите мерки.

Създадените механизми за координация и взаимодействие по вертикала и хоризонтала между звената, управляващи средствата от ЕС, показват редица слабости, се казва още в доклада.

Липсващият баланс между управленската отговорност и реалната власт при управлението, която е вменена на заместник министър-председателя Меглена Плугчиева от една страна и от друга – между значителната власт, която притежават ръководителите на Управляващите органи и липсата на съответна отговорност представлява сериозен риск за ефективното управление и усвояването на средствата от Структурните и Кохезионния фондове.

Според подкомисията ефективна работа с еврофондовете ще се постигне, ако работата с парите на Европа се централизира, т.е. създаде се държавна агенция, която да поеме управлението на оперативните програми.

"Тази специализирана държавна структура, в рамките на Министерски съвет, ще следи за правилното и навременното усвояване на средствата от фондовете и програмите на ЕС, за да бъдат гарантирани финансовите интереси на България като държава- членка на Европейския съюз и ще допринесе да бъде ускорено при необходимата прозрачност реалното усвояване на оперативните програми.", се казва в доклада

Идеята за "министерство" по еврофондовете обаче не беше добре възприета от трите партии в управляващата коалиция, а самата Меглена Плугчиева заяви във вторник, че радикални промени в работата с еврофондовете преди изборите не е удачна.

"В края на мандата не е възможно, защото това означава преакредитация, блокиране на целия процес на работа, не е препоръчително според мен такава радикална промяна да се прави няколко месеца преди избори. Трябва да се остави шансът на следващото правителство да решава, а не да му се предрешава един или друг модел.", каза Плугчиева.

Споделяне

Още от България