Мижи да те лажем или отвертката като метафора

В шопския диалект, близък по рождение на част от хората, принудени да се оправдават след разкритията на прокуратурата за подслушвателната практика в МВР, има един лаф (езиков обрат, ако влезем в лексиката на главния секретар): "Мижи да те лажем".

Точно това започна да прилага МВР от вчера т.е. близо денонощие след пресконференцията на прокуратурата, на която освен всичко друго бе разказано за служител, опитал се да демонтира подслушвателна апаратура с отвертка. В извънработно време.

Очевидно са били необходими 24 часа, за да се измисли оправданието, че временно отстраненият от служба техничар Радко не е саботирал разследването, а е поправял внезапно развалилата се техника.

Първо министърката Първанова (много интересно е защо българските медии не прочетоха  CV-то ѝ.  Според уикипедия От 1982 до 1991 г. е референт – преводач в Посолството на ГДР в София. No comment. ГДР.), а после и главният секретар изведнъж взеха да твърдят, че новата и сложна техника се развалила и всъщност я поправяли.

"Няма унищожаване на записи, техниката бе аварирала и трябваше да бъде възстановена веднага, това наложи намесата на нашите служители" - каза Георгиев.

Всъщност той е най-заинтересован да се оправдава, защото бившият му шеф, както се разбра от пресконференцията на прокуратурата, е заявил, че като политическо лице не е имал нищо общо с дейността на техническите служби, за чиято работата отговаря професионалното ръководство т.е. Георгиев. Пред този опит да бъде натиснат в блатото, не само метафори ще измисли.

Затова се появи отвертката - отначало в първозданния си вид, после като метафора.  Служителите имали и други инструменти, каза Георгиев. Може би чукове?

Който иска, може да замижи и да слуша тези неща. И да им вярва. На някои може и да им наредят.

Но ако се погледне сериозно на нещата, те изглеждат така:

ЗАКОН ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

чл. 4.  По реда на този закон специалните разузнавателни средства могат да се използват и по отношение на дейности, свързани със защитата на националната сигурност.

Чл. 12. (1) Специалните разузнавателни средства се използват по отношение на:

1. лица, за които са получени данни и има основание да се предполага, че подготвят, извършват или са извършили тежки престъпления;

2. лица, за чиито действия са получени данни и има основание да се предполага, че се използват от лица по т. 1, без да им е известен престъпният характер на извършваната дейност;

3. лица и обекти, свързани с националната сигурност;

4. (нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) обекти за установяване самоличността на лицата по т. 1 или 2.

(2) Специалните разузнавателни средства могат да се използват и за опазване на живота или имуществото на лица, които са дали писмено съгласие за това.

Чл. 13. (1) Право да искат използване на специални разузнавателни средства и да използват събраните чрез тях данни и веществени доказателствени средства съобразно тяхната компетентност имат:

1. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Главна дирекция "Национална полиция", Главна дирекция "Гранична полиция", дирекция "Вътрешна сигурност", областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, специализираните дирекции (с изключение на дирекция "Технически операции"), териториалните дирекции и самостоятелните териториални отдели на Държавна агенция "Национална сигурност";

2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) службите "Военна информация" и "Военна полиция" към министъра на отбраната.

3. Националната разузнавателна служба;

4. (отм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.)

5. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.)

6. (нова - ДВ, бр. 17 от 2013 г.) окръжните прокуратури - за престъпления по чл. 167, ал. 3 и 4 и чл. 169г от Наказателния кодекс.

(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Наблюдаващият прокурор подава писмено мотивирано искане до съда за използване на специални разузнавателни средства по досъдебно производство.

(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Други органи, освен посочените в ал. 1 и 2, не могат да искат и да използват специални разузнавателни средства.

Чл. 14. (1) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2013 г.) За използване на специални разузнавателни средства се изготвя мотивирано писмено искане от съответния административен ръководител на органите по чл. 13, ал. 1 или от наблюдаващия прокурор, съдържащо:

1. пълно и изчерпателно посочване на фактите и обстоятелствата, даващи основание да се предполага, че се подготвя, извършва или е извършено тежко престъпление, които налагат използването им;

2. пълно описание на извършените до момента действия и резултатите от предварителната проверка или разследването;

3. установъчни данни на лицата или обектите, спрямо които ще се използват;

4. срока на ползването;

5. оперативните способи, които следва да се приложат;

6. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) оправомощеното длъжностно лице, което да бъде уведомявано за получените резултати.

(2) В случаите по чл. 12, ал. 2 към искането се прилага и писменото съгласие на лицето, спрямо което ще се използват специалните разузнавателни средства.

Чл. 15. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г.) Ръководителите на органите по чл. 13, ал. 1 или наблюдаващият прокурор предоставят искането до председателите на Софийския градски съд, окръжните съдилища и на специализирания наказателен съд или до оправомощен от тях заместник - председател, а за военнослужещите - до председателите на съответните окръжни военни съдилища или до оправомощен от тях заместник - председател, които дават писмено разрешение за използването на специалните разузнавателни средства или отказват използването им, като мотивират акта си.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Органът по ал. 1 се произнася незабавно след получаване на искането, като актът и предоставеното искане се връчват на органа, който го е направил.

(3) (Нова - ДВ, бр. 70 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) По реда на ал. 1 и 2 разрешение за използване на специални разузнавателни средства дава председателят на съответния апелативен съд или изрично оправомощен от него заместник-председател, когато се иска прилагане на специални разузнавателни средства спрямо съдия, административния ръководител или неговите заместници от съответния окръжен съд.

Ето го и важният член: Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., предишен текст на чл. 16 - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) След получаване на писменото разрешение по чл. 15 министърът на вътрешните работи или писмено оправомощеният от него заместник-министър на вътрешните работи дава писмено разпореждане за прилагане на специалните разузнавателни средства от дирекциите по чл. 20, ал. 1, които ги осигуряват.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) В случаите на непосредствена опасност от извършване на тежки умишлени престъпления или заплаха за националната сигурност специалните разузнавателни средства могат да се използват и без разрешение на органа по чл. 15 въз основа на разпореждане на министъра на вътрешните работи или на писмено оправомощения от него заместник-министър на вътрешните работи, съответно на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" или на писмено оправомощения от него заместник-председател.

(2) Използването се прекратява, ако в срок от 24 часа не бъде дадено разрешение от органа по чл. 15, който се произнася по съхраняването или унищожаването на събраната информация.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г.) В случаите по ал. 1 и 2 с разрешението на органа по чл. 15 се потвърждават извършените действия до момента.

Ето и още един важен член: Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) (1) Резултатите от прилагането на специални разузнавателни средства се отразяват на хартиен или друг носител от съответния орган на структурата по чл. 20, ал. 1 непосредствено след получаването им.

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Веществените доказателствени средства, получени при използване на специални разузнавателни средства, се изготвят в два екземпляра от съответната структура по чл. 20, ал. 1, която ги прилага, и се отразяват в протокол по реда, предвиден в Наказателно-процесуалния кодекс. В срок до 24 часа от изготвянето им по един екземпляр от изготвените доказателствени средства и протокола се изпращат запечатани на съответния орган по чл. 13, ал. 1 или 2 и на органа по чл. 15.
 
Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) (1) Контрол върху прилагането и използването на специалните разузнавателни средства се осъществява от:

1. министъра на вътрешните работи, когато специалните разузнавателни средства се прилагат и използват от структурите на Министерството на вътрешните работи.

Дааааа. Все метафори...

Споделяне

Още по темата

Още от България

Кой е най-добрият вариант след падането на кабинета "Петков"?