МОТ вещае

Мрачна перспектива за глобалния пазар на труда

Мрачна перспектива за глобалния пазар на труда

Светът навлиза в 2012 година изправен пред сериозни предизвикателства на трудовия пазар. В свой доклад Международната организация на труда (МОТ) отбелязва, че на фона на тригодишна непрекъсната криза на световните пазари на труда и перспективата за по-нататъшно влошаване на икономическата активност, ще са необходими повече от 400 милиона нови работни места през следващото десетилетие, за да се избегне по-нататъшното

увеличение на безработицата. За да се генерира устойчив растеж през следващото десетилетие трябва да бъдат създадени 600 милиона работни места. На фона на тези предизвикателства обаче от МОТ отчитат, че перспективите за създаването на работни места в световен мащаб се влошават.

Според базовата прогноза не се очаква промяна в глобалното ниво на безработица до 2016 година, като то ще остане около 6 на сто от световната работна сила. Според прогнозата през 2012 година ще има нови 3 милиона безработни в целия свят или общо 200 милиона души, които до 2016 година се очаква да достигнат 206 млн. души. Ако обаче се развие негативен сценарий и икономическият растеж в световен мащаб е под 2%, през 2012 г. глобалната безработица ще се покачи още по-бързо и хората без работа ще достигнат 204 милиона души през тази година и 209 млн. през 2013 г. При по-оптимистичен вариант, който предполага бързо решаване на кризата с еврото, глобалната безработица през 2012 година ще бъде с около 1 милион души по-ниска, отколкото при базовия сценарий.

Особено силно засегнати от кризата на пазара на труда са младежите, като през 2011 г. 74.8 милиона от хората на възраст между 15-24 години са били безработни, което представлява увеличение от повече от 4 милиона от 2007 г. насам. Глобалното ниво на младежката безработица е 12.7 на сто и броят и делът на безработните младежи се очаква да останат непроменени или да се покачват през 2012 година.

В доклада се посочва, че има все повече доказателства за отрицателна обратна връзка между пазара на труда и макроикономиката, особено в развитите икономики - висока безработица и нисък процент на ръста на заплатите, намаляване на търсенето на стоки и услуги, което подкопава доверието на компаниите, които се колебаят да инвестират и да наемат.

В голяма част от развиващия се свят повишаването на производителността на труда ще изисква трансформиране на икономиките и преминаване към сектори с по-висока добавена стойност за сметка на земеделието като основен източник на заетост. Необходими са също така по-нататъшно подобряване на образованието и усъвършенстване на уменията, прилагане на подходящи схеми за социална защита, за да се гарантира основен стандарт на живот за най-уязвимите.

С нарастващата несигурност инвестициите се развиват неравномерно. В напредналите икономики и Източна Европа нерешените проблеми във финансовия сектор, високите нива на несигурност и по-ниската склонност на домакинствата да потребяват забавиха възстановяването на корпоративните инвестиции. Това забавяне вещае лоши перспективи за създаването на работни места, като се има предвид силната връзка между инвестиции и заетост.

В условията на криза се появиха нови центрове на растеж в Латинска Америка и Източна Азия, които имат потенциал за стабилизиране на растежа на световната икономика. В тези страни, благоприятните икономически условия доведоха до създаването на работни места, които подкрепят вътрешното търсене. Въпреки това, тъй като нововъзникващите икономики продължават да разчитат на износа към развитите икономики, техните темпове на растеж също се забавят през последното тримесечие на 2011 година.

Структурните дисбаланси, които са изградени през последните десет години, също ще оказват влияние за по-нататъшно влошаване на заетостта, посочват от МОТ. Жилищните балони и бумът на финансовия сектор преди кризата създадоха съществени дисбаланси, чието преодоляване ще е продължително и скъпо. За преодоляване на проблемите са необходими допълнителни политически лостове, за да се позволи по-бързо преразпределение на работни места и работници в цялата икономика.

От Международната организация на труда посочват, че за да се справят с предизвикателствата глобалните политики трябва да бъдат координирани още по-здраво.

По-съществен ремонт и регулиране на финансовата система ще възстанови доверието, което ще позволи на банките да отпускат кредити. От това ще спечелят всички фирми, но особено малките и средни предприятия , които се нуждаят от кредит и създават повече от 70 на сто от работните места.

Според МОТ една цялостна реформа на финансовите пазари ще помогне на пазара на труда и и може да бъде достигнат половин процентен пункт в растежа на заетостта.

МОТ насърчава и реализирането на държавни политики на пазара на труда за разкриване на повече работни места. Политиците трябва да действат решително и по координиран начин за намаляване на страха и несигурността, която пречи на частните инвестиции, за да се рестартира основният двигател на създаването на работни места в световен мащаб, се казва в доклада.

Посочва се още, че в същото време фискалната стабилност на държавите не трябва да се излага на риск.

За да бъдат ефективни, допълнителните стимулиращи пакети не трябва да разклащат устойчивостта на публичните финанси чрез по-нататъшно повишаване на публичния дълг.

Споделяне

Още по темата

Още от Свят