Сметната палата откри редица нередности и данни за престъпление:

МС харчил безконтролно бюджетни средства, хаос с договори и имоти

МС харчил безконтролно бюджетни средства, хаос с договори и имоти

Занижен контрол при харченето на бюджетни средства, нарушения на бюджетната дисциплина, неизпълнение на подписани договори в срок без да се плаща неустойка, неизгодни граждански договори, неотчитане на приходи, хаос с жилищния фонд на Министерския съвет. Това са само част от заключенията на Сметната палата за финансовото управление на Министерския съвет (МС) за периода 2008 г. - юли 2009 г., когато премиер бе Сергей Станишев.

Одитът бе възложен от Народното събрание. Сметната палата засече серия от нередности, като част от доклада е изпратен до прокуратурата поради наличие на данни за престъпление и затова не е обявен публично.

Съмнителни граждански договори

Според одитния орган при сключването на граждански договор не са защитени финансовите интереси на Министерския съвет. Засечени са договори, сключени без мотиви за необходимостта им, допуснато е предметът на договора да е целогодишен или в продължение на две и повече години, има сключени договори с чиновници от Министерския съвет.

Освен това с едно и също лице са сключвани повече от един договор за изпълнението на задачи в различни дирекции.

Сметната палата описва и конкретни случаи, при които са сключени съмнителни граждански договори. Така например сключен е договор с предмет подпомагане дейността на дирекция "Главен инспекторат" с експерт в политическия кабинет на премиера без да има ясни мотиви за това при положение, че в щатния състав на МС има длъжности, които биха могли да изпълняват тази функция. Възнаграждението, посочено в договора не е конкретизирано – "до 4800 лв.”.

МС финансира с бюджетни средства отделни фирми

Според Сметната палата не са идентифицирани и оценени рисковете в бюджетната дейност при изразходването на бюджетните средства. Занижен е предварителният контрол, допуска се нарушаване на бюджетната дисциплина, липсват и действащи механизми за последващ контрол за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички стопански операции.

"Не са въведени и не функционират контролни механизми, в резултат на което сключените договори не се изпълняват в определените в тях срокове. По бюджета на МС не постъпват приходи от неустойки от неизпълнените договори. Не са защитени финансовите интереси на МС", се посочва в доклада на Сметната палата.

Според Сметната палата към края на 2008 година са предоставените аванси на доставчици по 105 сключени договори. Не са приключили в срок или не са приети изпълнени работи по 26 сключени договори с обща стойност 26 208 900 лв. Един от посочените договори е с австрийския лобист Хохегер за утвърждаване на положителен образ на България за 1 870 231.


"Освен това не са утвърдени правила, които да регламентират отговорностите и координацията между структурните звена, по отношение сключването, изпълнението и отчитането на договорите. Поради това, че не са въведени и не функционират контролни механизми с цел превенция на изпълнението, приключването и отчитането на възложените дейности в определените в договорите срокове, МС финансира с бюджетни средства отделни фирми за дълъг период от време", се посочва още в доклада.

Сметната палата посочва още, че не са защитени финансовите интереси на Министерския съвет по договори с клаузи за авансови плащания обезпечени с банкови гаранции, които покриват само част от авансово изплатените суми и по договори с извършени авансови плащания по договори преди влизането им в сила.

Освен това не са се прилагали правилата за провеждане на процедурите за възлагане и контрол на изпълнението на обществени поръчки.

При изготвяне на документацията е допуснато в някои от обявленията за обществени поръчки да не се поставят минимални изисквания към участниците за икономическо и финансово състояние и технически възможности и квалификация.

В отделни процедури в методиката за оценка на офертите като показатели за оценки са използвани такива, които са свързани с качествата на кандидатите и е трябвало да се поставят като условие за допустимост.

Провеждани са ускорени процедури на договаряне с обявление, без да са посочени в обявлението конкретните обстоятелства, мотивирали възложителя да определяне на по-кратък срок за подаване на заявления.

Министерският съвет дава имоти под наем без наем

Одитът е установил, че половината от жилищния фонд на Министерския съвет е зает от лица, които на са служители на МС.

Голяма част от тези жилища се държат без правно основание или на отпаднало основание, при непрекратени наемни правоотношения и неактуализирани наемни цени, като за някои имоти не се заплаща наем.

Сключвани са договори за наем и ползване на обекти в нарушение на предвидения в Закона за държавната собственост и други действащи закони ред. Освен това няма единно и окончателно решение на проблемите, свързани с правния и фактически статут на имотите дворец "Бистрица” и хижа "Саръгьол”.

Бонуси за чиновниците по три пъти в годината

Според одита за 2008 г. администрацията на МС е получила “допълнително материално стимулиране” три пъти през годината – за Великден, за Коледа и за летните почивки. Общата сума на раздадените бонуси е 722 881 лева.

Сумите са отчетени неправилно като разходи за заплати вместо като разходи за допълнително материално стимулиране

За първите седем месеца на 2009 година служителите на Министерския съвет са получили бонуси за 166 032 лева. Над 250 хиляди лева са раздадени по формата на награди. По това перо има преразход по това перо от 36 614 лева.

Споделяне

Още от Бизнес

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?