Муудис повиши перспективата за рейтинга на България

Международната агенция за кредитен рейтинг Муудис (Moody's Investors Service) промени перспективата на рейтинга на дългосрочните облигации в чужда валута и в лева на българското правителство Baa3 от стабилна на положителна.  

Това съобщиха в петък от Министерството на финансите.

Промяната на перспективата е продиктувана от силната фискална позиция на правителството, силния икономически ръст и очакваното членство в европейския валутен механизъм ERM-2, който предхожда присъединяването към еврозоната, се казва в мотивите за решението на агенцията.

Перспективите за рейтинга A1 на България на тавана на облигациите в чужда валута, Baa3 на тавана на депозитите в чужда валута и Baa1 на тавана на депозитите в местна валута също са променени от стабилни на положителни. Промяната не засяга тавана на облигациите в местна валута на България, който е Aa3.

Според водещия анализатор на Moody's за България Кенет Орчард, цитиран в съобщението, очакваният висок бюджетен излишък на страната за 2006 г. е най-големият от излишъка на която и да е от държавите от ЕС и демонстрира ангажимента на правителството за разумна фискална политика.

Съотношението държавен дълг/БВП намалява от 66% през 2001 г. до около 24% към днешна дата. Според оценката рискът намалява още повече поради подобрената валутна и падежна структура на дълга на правителството в съчетание със значителната фискална резервна сметка, която би могла да бъде на разположение в период на напрежение.

Според Moody's икономическият растеж на България е силен, а макроикономическата нестабилност се е понижила. Миналата година растежът на икономиката като цяло беше 6% вследствие на инвестициите в предприятия и оборудване, и развитието на сектора на недвижимите имоти. Според  агенцията високият процент на инвестициите трябва да позволи на икономиката да продължи да се развива в същата посока в средносрочен план.

Очаква се България да се присъедини към валутния механизъм  ERM-2 през следващите няколко месеца. Според Moody's в момента България отговаря на Маастрихтските критерии за дефицита, дълга и лихвения процент, свързани с приемането на еврото, но не отговаря на критерия за инфлацията. Въпреки очакванията инфлацията да се понижи от сегашните високи нива, е малко вероятно тя да падне под Маастрихтския критерий през следващите три или четири години, се посочва в анализа.

Въпреки че присъединяването към Европейския валутен съюз остава в далечното бъдеще, според Moody's перспективите за приемане на еврото имат възпиращ ефект за дестабилизиращите капиталови потоци от страните в ЕRМ-2. Повишената стабилност на валутните курсове означава, че всякакви валутни несъответствия не трябва да бъдат скъпоструващи за правителството, а икономиката и фискалните приходи не трябва да бъдат свивани.

Анализаторът за България предупреждава, че остават редица рискове, свързани с процеса на прехода и сред тях е най-вече дефицитът по текущата сметка - около 16% от БВП, който продължава да нараства. Той обаче се финансира от преки чуждестранни инвестиции, които се очаква да продължат и в недалечно бъдеще, а международната конкурентоспособност изглежда адекватна, се посочва в оценката.

Брутният външен дълг също бързо нараства, захранван от високия ръст на инвестициите и задълбочаващия се финансов процес. Банките, фирмите и домакинствата заемат средства от чужбина, за да финансират потреблението и инвестициите, а повечето от тях задлъжняват за първи път. Банковият сектор обаче изглежда достатъчно устойчив на икономически шокове, балансите са умерено силни, а рентабилността е висока. Освен това значителна част от банковия сектор е собственост на чужди банки, се допълва в съобщението.

Споделяне

Още от Бизнес