МВФ препоръча да се подобри събираемостта на приходите в България

МВФ препоръча да се подобри събираемостта на приходите в България

Необходими са по-нататъшни усилия за подобряване на събираемостта на държавните приходи. Нужно е подобряване на ефикасността на публичните разходи, както и допълнителни реформи в сферите на образованието, здравеопазването и осигуряването на работна ръка. Това са част от препоръките в доклада на редовната мисия на Международния валутен фонд в България приключила тези дни.

В него е записано, че влизането на България в т. нар. чакалня за еврозоната – механизма ERM ІІ, и в Банковия съюз ще повиши доверието в институциите.

Приходи и разходи

"Съветваме да бъде направена оценка на капацитета на приходната администрация с цел разработване на цялостна стратегия за подобряване на ефикасността. Една от областите би могла да бъде намаляването на значителните разлики между дължимия и събран ДДС", пише в документа. В него все пак се оценяват положително усилията на правителството за повишаване на събираемостта на приходите, но се казва, че са нужни още усилия.

"Политиката на правителството уместно поставя акцент върху фискалната предпазливост и по-големи разходи за човешки и физически капитал", заявяват експертите от МВФ. Според тях има "потенциал за повишаване на ефикасността на разходването на публични средства, особено по отношение на управлението на публичните инвестиции, предвид възприятието за изоставане по отношение на качеството на публичната инфраструктура в няколко области". От МВФ съветват да се разработят насоки за оценка на проекти и критерии за избор на инвестиционни проекти, финансирани с национални средства.

"Функционалният преглед на заетостта и трудовите възнаграждения в публичния сектор би подобрил управлението на разходваните средства", пише още в документа.

Нужни са реформи

В него се казва още, че икономическите резултати на страната продължават да бъдат стабилни и това прави момента подходящ за реформи в ключови сектори като образование, здравеопазване и предлагането на труд.

Според експертите от МВФ е нужно продължаване на усилията за осигуряване на равен достъп до качествено образование, намаляване на високото равнище на ранно отпадане от училище, актуализация на учебното съдържание за пригаждането му към еволюиращите нужди на пазара на труда. Нужни са усилия и за привличане на млади учители в системата, тъй като преподавателите в България са най-бързо застаряващи от всички страни в ЕС.

"В ход са редица уместни политики, целящи преодоляване на структурни пречки и облекчаване на недостига на работна ръка. Правителството подкрепя програми за обучението и квалификация за способни кадри, в допълнение на подобрението на висшето образование, изпълнява програмата "Гаранция за младежта" в подкрепа на обучението и намирането на работа, полага усилия за връщането в страната на българи, живеещи в чужбина, и е подписало споразумения за внос на работа ръка от съседни страни", отбелязва мисията на МВФ. В същото време е нужно задълбочаване на сътрудничество между бизнес и образование – проблем, който стои от години.

"Има възможност за подобряване на системата на обществено здравеопазване, включително по отношение на покритието и ефикасността на разходването на средства. Здравеопазването е скъпоструващо на фона на резултатите, които постига, а доплащанията от страна на пациентите остават високи", смятат от МВФ. Експертите одобряват плановете за оптимизиране на разходите за лекарства и въвеждането на електронно здравеопазване, за което се говори от години. "В този контекст, ние считаме, че са необходими по-нататъшни усилия за укрепване на системата на доболничната помощ и профилактиката", смятат от МВФ.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес