МВФ препоръчва реформи и борба с корупцията, за да има растеж

Страната ни трябва да затегне разходите, за да постигне заложените фискални цели

МВФ препоръчва реформи и борба с корупцията, за да има растеж

Българското правителство да продължи с реформите в пенсионната и здравната система, както и в енергийния сектор, за да се постигне устойчив икономически растеж, препоръча  Международният валутен фонд (МВФ) след приключилата редовната експертна мисия у нас. Тя беше водена от Мишел Шенън и от 4 до 9 ноември се проведоха срещи с представители на Министерството на финансите и на Българската народна банка.

Необходими са още инвестиции в инфраструктура и човешкия капитал, както и мерки за укрепване на бизнес средата, включително чрез намаляване на корупцията, на кронизма (облагодетелстването на интересите на малцина от страна на властта за сметка на всички останали – бел. ред.) и налагането на върховенството на закона.

Нужно е да се наложи и строг контрол на разходите, за да се постигнат фискалните цели за намаляване на дефицита до 2% през следващата година.

Според МВФ въздействието от Украйна и Русия остава незначително, а настоящият наплив на бежанците към Европа до момента няма силно въздействие върху страната ни.

Според фонда предприетите мерки от БНБ са спомогнали за ограничаване на възможното въздействие на събитията в Гърция върху банковата ни система. Последните турболенции на развиващите се пазари пък са имали пренебрежимо въздействие, заради ограничените експозиции на България към външните капиталови пазари.

Независимо от това обаче събитията ще трябва внимателно да се наблюдават, поради съществуващата все още значителна несигурност в резултат на редица рискове, предупреждават от МВФ.

Фондът прогнозира умерен икономически растеж през тази година, близък до нивото от 1.7 процентни пункта през миналата и движен от вътрешното търсене. Макар че безработицата намалява през последната година, очакванията са тя да остане висока спрямо предкризисните нива. Дефлационният тренд ще се пречупи със стабилизирането на цените на суровините, прогнозира още МВФ.

Строг контрол върху разходите за намаляване на дефицита
 
Българските власти са пропуснали възможността да намалят фискалния дефицит през настоящата година въпреки по-добрите от очакваните приходи. По тази причина МВФ препоръчва по-строг контрол на държавните разходи до края на тази и през следващата година. Според МВФ заложените фискални цели са постижими.

Неотдавна Министерството на финансите повиши с 0.3% първоначалната си цел за бюджетен дефицит през настоящата година до 3.3% от БВП.  Ръстът беше обоснован с увеличените разходи за изпълнението на европейските проекти и на невъзможността да бъдат намалени разходите за персонал в някои министерства.

Фискалните цели за 2016 г. зависят от съществено повишение на приходите, някои от които имат еднократен характер. Необходим е строг контрол върху разходите, включително и за заплати, както и готовността да се увеличи спестовността, ако приходите са недостатъчни, се казва в изявлението на МВФ.

Българското правителство трябва да продължи да търси възможности за ускоряване на  консолидацията, за да може в разумни срокове дългът да поеме стабилна посока на намаляване и възможно най-скоро и да подкрепи стабилното натрупване на фискални буфери, препоръчва още МВФ.

България влезе в дълговата спирала през 2009 г. и оттогава трупа бюджетен дефицит, като прогнозите на финансовото министерство са така да бъде поне до 2018 г.  Страната ни трябва да намали дупката в бюджета, за да се избегнат външни рискове и за да защити лева, който е фиксиран към еврото.

Устойчивите дефицити през последните години доведоха до повишение на държавния дълг, въпреки че съотношението на дълга към БВП на България от 27 процентни пункта е все още едно от най-ниските сред останалите членове на Европейския съюз.

В същото време фалитът на четвъртата по големина българска банка – КТБ, през миналата година причини рязко повишение на фискалния дефицит до 5.8% от БВП през 2014 г. и навреди отчасти на доверието в банковата система на страната.

Фискалният натиск остава значителен

Значителен остава средносрочният фискален натиск, свързан с емиграцията и застаряващото население, както и рисковете, свързани с държавните предприятия, смята МВФ.

Според фонда последните реформи в пенсионната система са подобрили краткосрочните финансови потоци, но са увеличили загрижеността за дългосрочната им устойчивост. От голямо значение ще бъде реализирането на плановете на правителството за реформа на инвалидните пенсии, посочва още институцията.

Ще бъде необходимо внимателно наблюдение на въздействията, произтичащи от нововъведената възможност за преминаване между публичната и частната пенсионни системи, се казва още в изявлението на МВФ.

От критично значение ще бъде да се наблюдава устойчив напредък от новото законодателство в здравната система, смята фондът.

Необходимо е също така да се смекчат фискалните рискове свързани с държавните предприятия в транспортния и енергийния сектори, препоръчва международната финансова институция.

Дълговете на държавните предприятия в енергийния сектор се оценяват на над 3 млрд. лв. Борчовете на БДЖ пък надхвърлят над 600 млн. лв. и правителството няма ясна стратегия как да излезе от този омагьосан кръг.

Според МВФ е важно да се предприемат бързи действия за създаване на напълно функциониращ и независим фискален съвет като част от по-широка стратегия за засилване на мониторинга на фискалните рискове.

Изборът на членовете на фискалния съвет в момента се решава от парламента.

Дългосрочната цел на България за доближаване до средното за ЕС ниво на доходи зависи от по-големия напредък при разрешаването на структурните проблеми забавящи растежа, посочва МВФ.

Според фонда е необходимо подобряване на финансовата позиция и на пазарното функциониране на енергийния сектор, включително последващи действия за възстановяване на финансовата стабилност на електроснабдяването.

Ефективните инвестиции в инфраструктура и човешки капитал, както и мерките за укрепване на бизнес средата, включително чрез намаляване на корупцията и кронизма и укрепването на върховенството на закона са важен катализатор за инвестициите и повишаване на производителността, необходими на България, за да реализира икономическия си потенциал, се казва в становището на МВФ.

Реформа на банковия надзор

МВФ приветства плановете на БНБ за провеждане на щателен банков надзор (т.нар. "стрес тестове") и планирания за следващата година преглед на качеството на банковите активи (AQR – asset quality review).

Фондът одобрява и публикуването от страна на БНБ на подробния доклад на МВФ и Световната банка за оценката на банковия надзор в съответствие с базелските основни принципи за ефективен банков надзор, както и публикуването и първоначалните стъпки за изпълнение на плана за реформа на банковия надзор.

С избирането на управител и подуправители на БНБ е  премахнат един важен източник на несигурност при провеждането на политики, посочва МВФ.

Според фонда прогресивното подобряване на корпоративните баланси и провеждането на следващите стъпки за контролиране на необслужваните заеми продължават да имат решаващо значение.

Едновременно с това, въвеждането на Директивата на ЕС за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции това лято беше много важна стъпка напред и понастоящем нейното прилагане върви по план, което попълва ключови сегашни пропуски в законодателната рамка по преструктуриране на банки.

Властите планират следващи стъпки към доразработване на базираната на правила рамка и вътрешен контрол на банковия надзор и изграждане на напълно функциониращ орган за преструктуриране на банки. Подготовката за Прегледа на качеството на активите в банковия сектор е в съответствие с времевата рамка в Националната програма за реформи.

Българските власти разбират колко важен е строгият преглед на качеството на активите на банките за засилване на доверието в системата и са поели ангажимент към изготвянето
на силна методология и стриктен процес по нейното прилагане на място, както и
ефективна комуникация и бързи последващи действия, посочва МВФ.

Правителството е предприело и необходимите стъпки за осигуряване на възможност за предоставяне на подкрепа при евентуален капиталов дефицит в отделни банки, когато този потенциален дефицит няма да може да се покрие от пазара, посочва още МВФ.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Започна кампанията за предсрочните избори. Ще променят ли нещо те?