Според доклад на Сметната палата за периода януари 2010 г. - май 2013 г.:

МВР има трайни проблеми в управлението на имоти и търгове

Силовото ведомство не е събрало от фирмата си "БМВ" ЕООД дългове за над 730 000 лв.

МВР има трайни проблеми в управлението на имоти и търгове

Ръководството на МВР има системни проблеми в управлението на имоти, представляващи публична държавна собственост, както и при организирането на конкурси за обществени поръчки, спазващи законовите изисквания.

Това са основните заключения в доклад на Сметната палата за дейността на силовото ведомство в периода януари 2010 г. - май 2013 г. Одитът бе възложен от 42-ото Народно събрание още през юли т.г.

"Управленските решения и действия за събиране на дължими приходи от ползване на имоти-публична държавна собственост от търговско дружество, с едноличен собственик на капитала – министърът на вътрешните работи не са достатъчно ефективни", заключват проверяващите.

Един от примери, които е посочен в доклада на Сметната палата е ведомствената фирма "Безконтактни мултиплексорни вериги" ЕООД (БМВ), която през последните години стана емблематична за практиката на МВР да заобикаля Закона за обществените поръчки (ЗОП), приемайки щедри дарения от собственото си дружество, като по този начин обаче сериозно влошаваше финансовите му резултати. Оказва се, че министерството е осигурило своеобразна компенсация на фирмата си, нехаейки за нейните задължения.

"Не са взети управленски решения за отдаване под наем на части от имоти – публична държавна собственост, предоставени за управление на МВР, които се ползват от търговско дружество "БМВ" ЕООД, за предварителна подготовка на документи за регистрация на моторни-превозни средства и монтаж на регистрационни табели", пише в одитния доклад, като по-нататък се уточнява, че не са събрани задължения на дружеството към МВР в размер на 737 511 лв.

Отбелязва се и, че през проверявания период се наблюдава трайна липса на ефективни действия за събиране на просрочените вземания по бюджета на МВР, свързани с неполучени приходи от осъществени дейности от структурите на министерството. Към края на 2010 г. тези несъбрани вземания възлизат на над 22.9 млн. лева. През следващите две години те все пак са редуцирани до – съответно през 2011 г. - над 19.4 млн. лв. и през 2012 г. - над 18.5 млн. лв.

"От просрочените задължения за 2010 г., в размер на 45 572 275 лв. (за неиздължени обезщетения на служители в системата на МВР и към доставчици), 70 на сто са погасени през 2011 г. и 2012 г. Размерите на задълженията за 2011 г. и 2012 г. са в съответствие със законовоопределените лимити", отбелязват още от Сметната палата.

Никак добре обаче не изглеждат констатациите на одиторите по отношение на дейността на МВР по управлението на спортните си имоти, които са предоставени за ползване на различни клубове и дружества.

"Ползването на част от предоставените за управление на МВР спортни обекти от страна на юридически лица, не е уредено в съответствие със законовите изисквания поради съществуващи от преди одитирания период неизяснени фактически и договорни отношения. Спортни организации ползват държавни спортни имоти, въз основа на изтекли договори и без правно основание, включително като са ги преотдавали незаконосъобразно на трети юридически лица, като по този начин са реализирали приходи от държавна собственост. По бюджета на МВР са извършвани разходи за данъци и такси за тези спортни имоти, без да са реализирали приходи от наеми или от съвместна дейност", пише в доклада.

От Сметната палата уточняват още, че между 2001 и 2005 г. контролният орган е извършил няколко проверки на управлението на спортните имоти, собственост на МВР, при които е констатирано, че "не са предприети действия за прекратяване на незаконосъобразно сключените договори за съвместна дейност за стопанисване и управление на спортните имоти.

"През 2007 г. от Сметната палата е констатирано неизпълнение на дадените препоръки, за които до настоящия одит не са предприети действия", заключват проверяващите.

"МВР управлява значителен брой имоти – публична държавна собственост и частна държавна собственост с отпаднала необходимост. Стопанисването на тези имоти изисква значителен финансов ресурс – за местни данъци и такси, охрана, текуща поддръжка и други. През одитирания период е започнал процес по освобождаване от тези имоти чрез предоставянето им на министерства, ведомства и общини", отбелязва се още в доклада.

Сериозни критики са отправени и по отношение на процедурите за възлагане на обществени поръчки в министерството, като е посочено, че са установени нарушения и в конкурси "с възложител заместник-министър на вътрешните работи".

"Допуснати са пропуски при откриването на процедурите, както и в документацията за участие. При дефиниране на изискванията към участниците в процедурите и не са положени достатъчно усилия за защита интересите на възложителя. В преобладаващите случаи, не са поставяни минимални изисквания към качествата на участниците, които да служат за преценка на способностите им да изпълнят конкретна обществена поръчка, а е поставен акцент върху условията за представяне на документи; неправилно са определяни размерите на гаранции за участие/изпълнение на договори. Системно не е изпращана информация до Агенцията за обществени поръчки за сключени договори и изпълнени договори за обществени поръчки", заявяват от Сметната палата.

Като лош пример са споменати случаи, в които са направени "разходи за телефонни и мобилни услуги, които не са предшествани от избор на изпълнител и не съответстват на законовите изисквания".

На този не особено обнадеждаващ фон одиторите напомнят, че през последните години се наблюдава тенденция "за увеличаване на размера на бюджета и за осигуряване допълнителни средства за изпълнението на основните функции и задачи на МВР". През 2010 г. силовото ведомство получи над 1 млрд. лева от държавния бюджет, през 2011 г. - близо 1.1 млрд. лева, през 2012 г. - близо 1.05 млрд. лева, а през т.г. - над 1.1 млрд. лева.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Колко време давате на новия парламент?