На какви условия на работа и компенсации имат право работещите?

На какви условия на работа и компенсации имат право работещите?

В България основните права и задължения на работодателите и служителите, които да осигурят безопасност на работното място и да премахнат или намалят риска за живота и здравето на работещите , са уредени в Кодекса на труда, както и в Закона за здравословни и безопасни условия на труд  и в Кодекса за социално осигуряване. Съществуват и доста на брой наредби, които регламентират отделни детайли (разследване на трудови злополуки, професионални болести, почивки, отпуски и други).

Най-общо основните правила, свързани с безопасност на труда, са следните:

От особена важност е осигуряването на инструктаж и обучение на служителите по всички аспекти на безопасността в предприятието. При работа с машини се изисква и съответната правоспособност.

Служителите имат право на специално работно облекло и предпазни средства, когато работят със или при опасни или вредни за здравето или живота машини, съоръжения, течности, газове, стопени метали, нажежени предмети и други подобни (ръкавици, очила, каски и други).

В случай, че рискът от въздействието на определени вещества или при работа в опасна среда, законите уреждат специални изисквания относно продължителността на работа.

Определени категории служители например имат право и на безплатна храна (служители, работещи с източници на йонизиращо лъчение, с биологични агенти, миньори и т.н).

Всички работници и служители имат право на периодични медицински прегледи.

Най-общо опасностите на работното място могат да се разделят на трудови злополуки и професионални болести.  

Трудовата злополука представлява внезапно увреждане на здравето (счупване, натъртване, мозъчно сътресение) станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт. Законът предвижда определени задължения за работодателя да докладва тези злополуки, както и ред за тяхното регистриране и разследване. Най-важното е, че пострадалият служител или неговите наследници имат право на различни обезщетения:

- парични обезщетения за временна неработоспособност
- парично обезщетение при трудоустрояване
- лична или наследствена пенсия за инвалидност
- парични помощи за профилактика и рехабилитация
- еднократна помощ при смърт

Професионалните заболявания настъпват изключително или предимно под въздействието на вредните фактори на работната среда или на трудовия процес върху организма и се съдържат в списъка на професионалните болести. Вредните фактори на работната среда са външните условия, при които осигуреното лице полага труда си. Това са заболявания, предизвикани от химични фактори. (отравяне с олово), физически фактори и пренапрежение, въздействие на прахове и алергии, злокачествени заболявания, инфекциозни и паразитни заболявания (например заразяване на медицински работник при лечение на пациент). Тези заболявания се съобщават и подлежат да потвърждаване или отхвърляне от ТЕЛК, като работниците и служителите отново имат право на същите обезщетения като тези за трудовата злополука.

По данни на НОИ професиите с най-много признати професионални заболявания са металурзи, заварчици, миньори, оператори на машини, механици и монтьори, шивачи и кожухари. Има обаче признати професионални заболявания и при лекари, готвачи, пожарникари и полицаи и др.

Споделяне

Още от България

Започна кампанията за предсрочните избори. Ще променят ли нещо те?