Над 3 млрд. лв. излишък в края на юни

Над 3 млрд. лв. излишък в края на юни

Бюджетният излишък в края на юни достига 3,071 млрд. лв., съобщи правителствената пресслужба в сряда.

Превишението по националния бюджет е 1,665 млрд. лв., а по евросредствата – 1,406 млрд. лв.

Това е най-значителното превишение на приходите над разходите от 2008 г. досега. За сравнение, за първото полугодие на 2015 г. бе отчетен излишък в размер на близо 890 млн. лв.

Факторите за подобрението на бюджетната позиция продължават да бъдат по-високите приходи и свиването на разходите спрямо същия период на предходната година, а също и превишението по евросредствата.

Постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма (КФП) към юни 2016 г. са в размер на 17.7 млрд. лв. или 53,6% от годишните разчети. Това е увеличение с 1,4 млрд. лв. спрямо първото полугодие на 2015 г.

Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 1,47 млрд. лв., докато постъпленията в частта на помощите (възстановени средства от Европейската комисия) са с 66 млн. лв. по-малко. Въпреки това, изпълнението на приходите от помощи спрямо разчета за годината е добро, като постъпленията от помощи от страната и чужбина, основно възстановени сертифицирани разходи от края на 2015 г. по оперативните програми и фондовете на ЕС за стария програмен период 2007-2013 г. и постъпили аванси и възстановени сертифицирани разходи от ЕК за новия програмен период 2014-2020 г., са в размер на 1,9 млрд. лв., което представлява 76% от годишния разчет.

Общата сума на данъчните постъпления и осигурителни вноски възлиза на 13.5 млрд. лв., което представлява 51,9% от планираните за годината приходи. Съпоставено с юни 2015 г., данъчните постъпления нарастват номинално с 9,8% или 1.2 млрд. лв. В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъпленията от косвени данъци.

Приходите от преки данъци са в размер на 2,5 млрд. лв., което е ръст на годишна база със 174 млн. лв. (7,4%).

Постъпленията от ДДС за първите шест месеца на годината са в размер на 4,36 млрд. лв., което е увеличение с 409 млн. лв. Размерът на невъзстановения ДДС към края на юни е 123 млн. лева. Ръст се отчита и при приходите от акцизи, които възлизат на 2,38 млрд. лв. Това е увеличение с 18,6% или 374 млн. лв. спрямо юни 2015 г.

Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 3,524 млрд. лв. което представлява 49,4% от разчетените за годината. Съпоставено с предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 5,1% (172 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 2,28 млрд. лв., което представлява 51,1% изпълнение на годишните разчети или с 269,3 млн. лв. (13,3%) повече спрямо края на месец юни 2015 година.
Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към юни 2016 г. възлизат на 14,6 млрд. лв., което е 42% от годишните разчети. За сравнение – разходите към юни 2015 г. бяха в размер на 15,4 млрд. лева.

По-ниското изпълнение на разходите през първите шест месеца на годината е свързано преди всичко със забавяне при някои капиталови разходи (основно по сметките за средства от ЕС), което се дължи, от една страна на липса на припокриване на плащания от два програмни периода и от друга – на изместване на голяма част от капиталовите разходи в последното тримесечие на годината поради технологични и процедурни фактори.

Размерът на фискалния резерв към 30 юни е 14,1 млрд. лв., в т. ч. 12,6 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?