Над 400 000 безработни, половината от които над година през 2012 г.

Безработните през 2012 година са достигнали 410 300 души, като повече от половината от тях или 226 600 са продължително безработни от една или повече години. Това сочат обобщените данни на НСИ за наблюдението на работната сила през миналата година, публикувани в петък.

От всички безработни 241 100 са мъже и 169 300 са жени. Коефициентът на безработица се е увеличил с 1 процентен пункт в сравнение с 2011 година и е достигал 12.3 на сто. При мъжете коефициентът на безработица нараства с 1.2 процентни пункта, а при жените - с 0.7 процентни пункта, като достига съответно 13.5 и 10.8 на сто.

Във възрастовата група 15 - 24 навършени години безработицата е 28.1 на сто, а за възрастовата група 15 - 29 навършени - 20.8 на сто.

Икономически неактивните хора на възраст 15 - 64 навършени години са 1 619 700 души, от които 718 300 са мъже и 901 400 - жени.

Коефициентът на икономическа неактивност е 32.9 на сто - съответно 29 на сто за мъжете и 36.8 на сто за жените.

Броят на обезкуражените да намерят работа хора на възраст 15-64 навършени години е 225 600.

Относителният дял на рано напусналите образование и обучение на 18 - 24 навършени години е 12.5 на сто. От населението на възраст 30 - 34 навършени години 26.9 на сто са с висше образование.

През 2012 г. икономически активните хора на възраст 15 - 64 навършени години са 3 303 900, или 67.1 на сто от населението на същата възраст. В сравнение с 2011 г. коефициентът на
икономическа активност (15 - 64 навършени години) нараства с 1.2 процентни пункта.

Общият брой на заетите достига 2 934 000, или 46.6 на сто от населението на 15 и повече навършени години. Заетите на възраст 15 - 64 навършени години са 2 894 900. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 58.8 на сто, съответно 61.3 на сто за мъжете и 56.3 на сто за жените.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 63 на сто, като остава почти непроменен в сравнение с 2011 година. Този коефициент е 65.8 на сто за мъжете и 60.2 на сто за жените.

Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години достига 45.7 на сто, или с 1.1 процентни пункта повече от 2011 г., като увеличението се дължи основно на жените.

Споделяне

Още от България