Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Надзорът и управлението на горите трябва да бъдат разделени

0 коментара

Герхард Дитерле е ръководител на мисията на Световна банка за предварителна оценка на подготовката на Проект "България - развитие на горския сектор". Той работи в централата на Световна банка във Вашингтон като водещ експерт "Устойчиво развитие на социалната и околна среда" (ESSD).

Г-н Дитерле, защо Световната банка подпомага проекта за създаване на Национална горска компания в България?

Световна банка подпомага българското правителство по отношение на цялостното подобрение на състоянието на горския сектор. През последните две-три години анализирахме неговото състояние и установихме, че има сериозни проблеми. При горите негативните влияния се усещат след по-голям период от време, защото става въпрос за един много голям организъм.

Към момента има ясни знаци на социална, икономическа и екологична деградация в горския сектор. Това е причината, поради която българското правителство потърси помощ от Световна банка, за да се обърне тази тенденция и да се възстанови горският сектор в България. Ключов елемент в това отношение е организацията, която стопанисва горите. Тя трябва да е ефективна, прозрачна и с ясна отчетност, за да изпълни всичките си функции.

Какво трябва да се промени, за да се постигне това?

До голяма степен настоящата ситуация е наследена от времето на социализма, когато е имало различно планиране и друга система на управление. Централното планиране вече не е ефективно и администрацията на горите трябва да създаде свои приходи, с които да финансира опазването на околната среда и социални функции и да произвежда стойността, която обществото иска да получава от гората.

За да се постигне това, горската администрация трябва да бъде организирана по различен начин. Тя трябва да е по-ефективна и ориентирана към модерните нужди на обществото, които са свързани с възстановяване, туризъм, опазване на околната среда чрез съхранение на биоразнообразието.

Бихте ли описал предлаганата от екипа на Световната банка нова структура?

На първо място Световната банка не предлага нова структура, а предлага помощ на българското правителство. Това включва и неправителствени организации, както и други заинтересовани страни, които работят съвместно за създаване на модел. Разбира се, ние донесохме и нашия международен опит и предложихме на кабинета това, което считаме за най-добрата международна практика в управлението на горския сектор.

Ние предоставихме техническа помощ под формата на привличане на международни експерти, които ще могат да дадат добри съвети на българското правителство. Наблюдаваме този процес много отблизо. През изминалата седмица дадохме на министерството на земеделието и горите информация от Световната банка за това, как мислим, че трябва да изглежда новата организация и какви основни елементи трябва да съществуват.

Вярваме, че основното в тази нова организация е наличието на много ясно разделение между надзорните функции и стопанисването на горите. Това е основен принцип в модерните общества, но досега това не е било така в България.

Първият критерий е да се разделят функциите така, че да имаме от една страна публичните ценности и от друга - дейностите по управление на горите. Такова бе и предложението на правителството и ние сме много удовлетворени от него. Това решение е добра практика в много страни от Западна Европа и в такива, преминаващи през реформи в Източна Европа.

Друг важен елемент е, че управлението трябва да се подчинява на технически критерии и да не се подчинява на ежедневни политически намеси. Защото, ако предположим, че в политиката има промени от време на време, то това ще означава, че и ръководството на Националната горска компания, което ще работи с дългосрочна програма, също ще се променя.

Един от нашите съвети към кабинета е, че бъдещото ръководство на компанията трябва да бъде освободено от възможността за ежедневна политическа намеса. Естествено, то трябва да бъде политически направлявано по отношение на дългосрочните цели. Това не е много лесна задача и едно от средствата за нейното постигане е главният изпълнителен директор да бъде избран въз основа на неговия международен опит.

Това означава ли, че той не може да бъде българин?

Не. Единственото, което ние предлагаме, е един такъв примерен ръководител да бъде избран от широка група и за целта трябва да се погледне не само в горския сектор. Световната банка е открита при желание на българското правителство да помогне на новия мениджър при поемане на новата му функция. В началото той ще трябва да създаде компанията и да взема важни решения.

В Надзорния съвет също трябва да се приложи принципът на най-добрите практики и той не трябва да бъде обект на политическа намеса. Компанията трябва да бъде прозрачна, което означава да се прилагат международните счетоводни стандарти и да се провеждат редовни одити.

Как ще се променят отношенията между държавата, в лицето на Националната горска компания и частния сектор?

На първо място тази компания ще трябва да търси най-високата цена за своя продукт. Това зависи основно от начина на организиране на маркетинговия процес. Той трябва да се основава на всички пазарни инструменти, които могат да се използват.

Основното е конкуренцията - и сега има търгове, но има индикации, че в някои случаи това не води до най-високите възможни приходи. Ако новата компания може да достигне пряко до някои клиенти, то това може да подобри значително състоянието и стопанисването на горите.

Това означава ли, че понякога преките продажби могат да бъдат по-ефективни от търговете?

Не мога да се изразя по този начин, но според мен трябва да се прилага използването на комбинация от търгове, директен маркетинг и т.н. Компанията трябва да използва всички възможни инструменти.

За какви цели ще се използва печалбата на Националната горска компания?

Състоянието на гората е такова, че приходите, идващи в компанията, трябва да бъдат реинвестирани в устойчиво стопанисване. В миналото реинвестирането не е ставало, защото не са били налични необходимите публични средства. Бих искал да спомена горските пожари, които частично са предизвикани от неспособността да се предприемат необходимите мерки, за да се предпази гората.

В дългосрочен план е много доходно да се инвестира в добрата околна среда, защото така се получава по-висока стойност на дървесината. Много е важно инфраструктурата на горите да бъде поддържана - трябва да бъдат възстановени горските пътища, може да има нужда и от нови, сградите трябва да бъдат поддържани, необходимо е да се закупят коли и компютри. Има голяма нужда от инвестиции и Световната банка я отчита. Заемът, който ще влезе в сила през следващата година, ще подпомогне както функциите на Националната горска компания, така и дейността на горската администрация.

Бих искал да спомена, че много важна инвестиция за дейността на компанията е системата за управление на информацията в горския сектор. Много е важно да се знае какви потоци от материали минават през компанията. Трябва да има връзка между производството и маркетинга. Производството е свързано с лесоустройствените проекти и наличната дървесина.

Само такава информационна система ще даде ясна картина за развитието на гората. Същото важи и за горската администрация, защото инспекторите трябва да могат да проверят дали се работи правилно и да имат информация за това, какво влиза и излиза от гората. Инспекторите трябва да имат коли, достатъчно гориво - това е много важно и ние ще дадем своята подкрепа в началото на този процес.

С каква печалба ще продава дървесината Националната горска компания?

Има няколко примера от други страни за това колко висока може да бъде печалбата. Аз очаквам, че в началото компанията няма да излиза на печалба, защото има твърде голяма нужда от инвестиции. Някакви дивиденти ще трябва да отиват в правителството от продажбата на дървесина и те ще трябва да покриват част от разходите на горската администрация - нещо, което и сега съществува в системата. Вярваме, че дългосрочно тази система може да работи. Ние сме направили изчисления, които показват, че Националната горска компания може да започне да покрива разходите си след няколко години.

В бюджета за догодина има предвидени средства за създаването на Националната горска компания. Означава ли това, че и за в бъдеще тя ще има нужда от финансова подкрепа от правителството?

Наистина има известна сума, предвидена в бюджета за догодина, но тя има друга цел. Ще бъде създадена една компания, която ще има нужда от капитал. В горския сектор паричните потоци имат сезонен характер. Компанията ще бъде създадена през пролетта, когато има много разходи по поддръжката на гората, но приходите от дървесина ще дойдат главно през септември.

Парите от бюджета са за първоначален работен капитал, който ще бъде еднократен превод към Националната горска компания. Очаква се, че през първата половина на годината част от тези пари ще бъдат изхарчени за дейности като противопожарни мерки, залесяване и др., а възстановяването ще дойде след приходите от продажби на дървесина.

Този подход е обсъждан и с Международния валутен фонд и това е тяхно основно изискване - компанията да не се нуждае постоянно от парите на данъкоплатците, които да я поддържат жива. Затова тя трябва да се развие по най-добрия икономически начин.

Критичният въпрос е за социалните функции на горите. Както знаем, горите имат много висока важност за много хора, живеещи на село. Това ще бъде важен проблем, с който новата компания ще трябва да се справи. Нашата позиция е, че е важно да се подпомогнат хората от селските райони и това трябва да бъде направено по един прозрачен начин.

На каква степен от подготовката си е проектът?

Проектът "България - развитие на горския сектор" по отношение на подготовката е в много напреднал етап. Той е свързан с процеса на преструктуриране, а това крие предизвикателства, защото зависи от политически развития и решения. Правителството вече одобри модел за бъдещо развитие на горскостопанския отрасъл в България и проектозакон за създаване на Национална горска компания. Предстои българският парламент да дебатира по предложения модел и проектозакон, и да вземе решение.

Сега сме на етап, в който оценяваме самия проект. Това означава, че работата по подготовка на проекта почти е приключила. Нашата мисия е тук, за да направи преценка дали предвидените дейности по проекта отговарят на целите му. Ние вземаме стратегически решения за финализиране на следващите стъпки по проекта.

Предстои важна среща през февруари, където съветът на Глобалния фонд по околна среда ще разгледа отпускането на безвъзмездна помощ за опазване на биоразнообразието. За отпускане на парите е необходимо да имаме пълния набор от документацията към края на декември.

Окончателна оценка на проекта ще се извърши в края на февруари 2004 г., след което проектът ще бъде представен пред Борда на директорите на Световна банка. Във времето между мисията и представянето ще се проведат преговори с правителството. Ние можем да представим пред Борда само договорен проект, от който да са ясни задълженията на двете страни. Засега всичко върви по план. Очаква се заемът да стане ефективен през м. август 2004 г.

В проекта ще се занимаваме с инвестиции за намаляване на горските пожари. Ще помогнем да се създаде асоциация на собствениците на недържавни гори и ще им окажем помощ в привличането на фондове на ЕС. Имаме за цел и да подпомогнем старта на Националната горска компания, което ще включва и план за развитие на човешките ресурси.

Друг компонент на проекта се отнася за консервация на биоразнообразието. Това включва поддържането ѝ в горите като цяло, както и подпомагане на защитените територии. Обмисляме и подкрепа на горския сектор чрез оползотворяване на постигнатите намаления на емисии на въглероден диоксид.

Проектът "България - развитие на горския сектор" ще бъде с продължителност от пет години. Световната банка ще отпусне 30 милиона щ.долара, плюс 7 милиона долара безвъзмездна помощ от Фонда за околна среда.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

0 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.