Най-жизнени у нас са добивните фирми, най-бързо умират търговските и автосервизи

Запазва се тенденцията под 5% от фирмите да оцеляват повече от пет години

Най-жизнени у нас са добивните фирми, най-бързо умират търговските и автосервизи

В България най-дълъг живот имат предприятията от добивната промишленост, а най-често се раждат и умират дребните търговските дружества и автосервизите, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ) за демографията на предприятията в периода 2012 – 2016 г., обявени във вторник.

Според тях през 2016 г. почти всяка втора фирма, занимаваща се с търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети е фалирала. Запазва се тенденцията едва 5 процента от фирмите да оцеляват повече от пет години и половината от фирмите да работят без наети лица. Нарастват новорегистриращите се дружества спрямо 2015 г., но в същото време 10 процента от предприятията са "умрели" през миналата година. Най-устойчиви са фирмите, които се занимават с производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива.  

Близо половината от фирмите са без наети лица

През 2016 г. в страната са действали 347 962 активни предприятия, което е с 2.6% повече в сравнение с предходната година.

Най-голям относителен дял в съвкупността на активните предприятия през целия петгодишен период се пада на фирмите без наети работници - 169 625, което е 48.7% от всички активни предприятия, сочат данните на НСИ.

В следващата група с до четирима наети по­па­дат 127 187 предприятия, което е 36.6% от общия брой за 2016 г.

Най-нисък е делът на пред­приятията в групата с наети между 5 и 9 души, като средно за периода той е 7.3%.

Над две трети (69.4%) от заетите работят във фирми с над 10 работници, докато делът на предприятията в тази група е едва 7.9% от общия брой активни предприятия в периода 2012 – 2016 г.

И обратно - срещу големия брой активни предприятия в групата без наети служители (45.7%), стои малък брой заети лица - 6.5% от общия брой на заетите лица в страната.

Средно около 42 500 фирми се регистрират ежегодно през 2012 – 2016 г.

Около 42 500 фирми са се регистрирали всяка година в периода 2012 – 2016 г. Това е средно 12.2% от броя на активните предприятия през този период и повече спрямо отчетените преди година под 40 хил. новорегистриращи се фирми, сочат данните на НСИ.

Най-висок относителен дял имат новородените предприятия в сек­тора на търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети. Средно за петгодишния период този дял е 43.5%. Същевременно най-нисък е делът на новородените предприятия в добивната промишленост - едва 0.1% средно за периода. Тази тенденция се запазва и през 2016 г.

Като цяло структурата на родените предприятия по икономически сектори остава относително стабилна през разглеждания петгодишен период.

През наблюдавания период най-голям е броят на регистрираните фирми, които не са наемали работна ръка (29 635), следвани от групата с един до четирима наети (12 291). През 2016 г. но­во­ро­де­ните предприятия с 10 и повече наети е само 558.

Една година преживяват над 80 на сто от фирмите

От всички родени през 2015 г. предприятия 81.1% оцеляват една година по-късно, като в групата с 10 и повече наети този относителен дял е 91.5%.

През 2015 г. новородените предприятия са 40 358, като от тях 32 745 са продължили да работят и през 2016 г. Най-висок е делът на оцелелите предприятия в сектора "Транспорт, складиране и пощи" (89.1%), а най-нисък в сектор "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" (58.7%).

От 2011 г., с отдалечаване от годината на раждане, се наблюдава тенденция на намаляване на броя на оцелелите предприятия.

Делът на предприятията, родени през 2011 г. и все още активни пет години по-късно - през 2016 г., е 4.7%. Най-жизнеспособни са фирмите, които се занимават с производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, където делът на единиците, оцелели през петгодишния период е 13.2%. Стойността на този показател е най-ниска за предприятията в добивната промишленост  - 2.9%.

Общият брой на заетите лица в родените през 2015 г. и оцелели през 2016 г. пред­приятия е 86 493 души. Над 60 на сто от тях са концентрирани в три сектора – "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" (30.8%), "Преработваща промишленост" (17.9%) и "Хотелиерство и ресторантьорство" (12.0%).

Всяка 10 компания е умряла през 2015 г.

През 2015 г. са умрели 34 853 предприятия, което е 10% от броя на активните предприятия през същата година. Ефектът е загуба на 2.7 на сто от работните места през го­ди­ната, сочат данните на НСИ.

Данните за умрелите предприятия за 2015 г. са предварителни, заради специ­фич­ната методология за определянето им. Едно предприятие умира, когато две последователни години или е икономически неактивно, или е под прага от едно наето лице.

Най-много са умрелите предприятия в сектора на търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети - 43.4 на сто от всички през 2015 г.

Най-жизнеспособни са фирмите в добивната промишленост,  до­ста­вянето на води, канализационни услуги и управление на отпадъци, както и при производството и разпределението на ток. При тях умрелите предприятия са под 1%.

Споделяне

Още от Бизнес

Нужно ли е писмено споразумение за новото правителство?