Национален иновационен фонд ще стимулира новаторските технологии в бизнеса

От 2005 г. Национален иновационен фонд ще стимулира въвеждането на научно-приложни разработки в бизнеса, които подобряват конкурентността на българската икономика. В четвъртък правителството прие иновационна стратегия, предложена от вицепремиера и министър на икономиката Лидия Шулева.

Националният иновационен фонд ще бъде към Министерството на икономиката и ще се финансира с ежегодна субсидия от държавния бюджет, външни източници и дарения. През 2005 г. фондът ще разполага с 5 млн.лв. от бюджета. Предвидено е през 2006 г. за разработването на новаторски продукти и технологии да бъдат отпуснати 8 млн. лв., а през 2007 г. - 13 млн. лв.

Задачата му е да стимулира внедряването на нови наукоемки изделия във вече доказали своите възможности перспективни фирми.

В България е нарушена връзката между образование и бизнес и между наука и бизнес, тя трябва да бъде възстановена, за да се даде тласък за развитието на икономиката, коментира вицепремиерът Шулева.

Тя уточни, че освен създаването на фонд, стратегията предвижда и създаване на стимули за разработване на научно-приложни разработки, които да се внедряват от бизнеса и да подобрят конкурентноспособността на българската икономика.

В стратегията е посочено, че участието на държавата в управлението на иновационните процеси трябва да създаде условия и да мотивира частните предприемачи да поемат по-голям риск и инвестират в пазарноориентирани нови продукти.

В изследванията по време на подготовката на стратегията, като основни проблеми на българските фирми са посочени ниското им технологично равнище, ниска производителност, липса на мениджърски умения, отсъствие на иновационна култура. Затова е необходимо да се укрепят институциите, фирмите и организациите, които работят в областта на развитието, трансфера и прилагането на ноу-хау, както и да се насърчи сътрудничеството между научно-технологичния сектор и бизнеса.

Целите на стратегията са да стимулира научните изследвания за индустрията, сътрудничеството между изследователските звена, университетите и фирмите, привличането на частни капитали при финансирането на иновации, поощряване на създаването на клъстери в традиционни за българската икономика сектори, привличане на чуждестранни инвестиции в научно-технологични области.

Сред мерките за реализация са насърчаване на заетостта на млади специалисти в малките и средни фирми, изграждане и разширяване на технологични центрове, обучение в предприемачество и други.

Още от Бизнес