Националната спортна база отдавала под наем неизгодно и в нарушение свои активи

Националната спортна база отдавала под наем неизгодно и в нарушение свои активи

Държавното дружество "Национална спортна база" (НСБ) често не е спазвали процедурите за обществени поръчки, неизгодно и в нарушение е отдавала под наем свои активи на други фирми и през миналата година драстично е свило приходите си за сметка на разходите си, заради което и приключва годината на загуба с 29 на сто повече спрямо 2013 г. Това сочат данни от проверка на Сметката палата на дейността през тези две години на дружеството, чийто собственик е Министерството на младежта и спорта.

През повечето време от периода министър на спорта беше кадърът на ДПС Мариана Георгиева, назначена през септември 2014 г., преди нея служебен министър беше плувецът Петър Стойчев, а в началото на 2013 г. преди да подаде оставка правителството на Бойко Борисов на проста бе Свилен Нейков.

Извършеният от Сметната палата одит сочи, че размерът на вземанията и размерът на задълженията на спортната база нарастват през 2014 г. спрямо предходната година. Въпреки влошеното си финансово състояние дружеството е в ликвидно състояние, но сериозен проблем пред него е това, че работи без утвърдена стратегия за развитие и без одобрени бизнес планове.

Испектиращите констатират, че за две години в дружеството са извършени прекалено много промени в управителните органи, а някои от тях са на правени в несъответствие със структурата на щатното разписание. Има пропуски и в системата за финансово управление и контрол на дружеството, през повечето време от одитирания период базата не е имала финансов контрольор.

От проверените 45 договора за отдаване под наем на дълготрайни материални активи, 8 са сключени, без да е спазен редът за отдаване под наем. Установен е подписан договор за даване под наем на активи на базата на по-ниската от определената от лицензиран оценител начална наемна цена. Друг контракт пък е сключен без одобрението на едноличния собственик на НСБ.

Не е извършван ежегоден анализ на възможностите за отдаване под наем на активи на „НСБ“ ЕАД и предварителен контрол по процедурите за отдаване под наем, с което е създаден риск за незаконосъобразни действия във връзка с провеждане на процедури за отдаване под наем на активи на дружеството през одитирания период. Не са предприети действия за начисляване на неустойки (лихви), съгласно клаузи в договорите за наем във връзка с установени забавяния при плащането на наемни цени от наемателите, констатира още докладът на Сметната палата.

Проверката сочи, че част от договорите за доставки, услуги и строително - монтажни работи за нуждите на спортната база, са сключвани незаконосъобразно, тъй като е трябвало за тях да се обяви процедура по Закона за обществените поръчки.

За отстраняване на нередностите в дружеството Сметната палата препоръчва да се приеме стратегия за развитието му и бизнес програма със срокове за изпълнение, обвързани с времето на управление на сегашното ръководство на дружеството. Сред останалите съвети на одитната институция е да се разработи и спазва предварителен и текущ контрол на процедурите за отдаване под наем на активи на НСБ, който да гарантира законосъобразност при сключването на договори за отдаване под наем на активи и тяхното изпълнение, с конкретно определени дейности, отговорни звена/лица, взаимоотношения, срокове и документи, удостоверяващи извършения вид контрол. Друго изискване е да се въведе своевременно проследяване на изпълнението по договорите и текущо начисляване на неустойки (лихви) при забава на плащанията по наемите.

Споделяне

Още от Бизнес