Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Не е открита свързаност при европроекти на Миню Стайков

Не са застрашени плащанията от земеделските фондове, смята Лъчезар Спасов, директор на "Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове"

2 коментара
Не е открита свързаност при европроекти на Миню Стайков

Работата на Изпълнителната агенция "Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове" не е позната на широката публика. Това е органът, който всяка година контролира дали се изразходват правомерно евросредствата за земеделие. Неин изпълнителен директор е Лъчезар Спасов. Той е сертифициран одитор по пет от сертификационните програми на Международния институт на вътрешните одитори и Международната асоциацията за одит и контрол на информационни технологии, както и сертифициран проверител на измами от Международната асоциация на проверителите на измами.

В последно време работата на ДФЗ е подложена на прицела на обществото и прокуратурата. Всяка година вашата агенция прави одит на Държавен фонд "Земеделие" – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА). Какво показват вашите проверки?

Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове" е определена като сертифициращ орган за средствата от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. По първия фонд средствата се отчитат пред Европейската комисия на месечна, а по втория на тримесечна база.

Системата за разходване на европейските средства най-общо е следната: Разплащателната агенция отпуска средствата, контролира тяхното разходване и след това тези средства се декларират за възстановяване пред Европейската комисия. ЕК ги възстановява и в края на годината се прави равносметка - толкова са изразходени, толкова са възстановени за първите три тримесечия и се изчислява още колко трябва да бъдат възстановени в края на годината. Това е т.нар. уравняване на сметките.

ЕК очаква от сертифициращия орган ежегодно до 15 февруари да получи сертификационен доклад, в който е посочено каква част от средствата са изразходвани законосъобразно. След разглеждането на доклада, ЕК възстановява само тази част от декларираните средства, за която получава гаранции, че е изразходена съгласно правилата.

По медиите се появиха публикации, че има проблем с акредитацията на Разплащателната агенция на ДФЗ. Към днешна дата такъв въпрос не стои на дневен ред.

Този въпрос тръгна от изказването на бившия земеделски министър в първия кабинет на Бойко Борисов – Мирослав Найденов.

И други хора се изказваха по темата. Разплащателната агенция е акредитирана през 2006 г. Органът, който акредитира Разплащателната агенция, е министърът на земеделието. Тя е под постоянен надзор на сертифициращия орган. На база на докладите на сертифициращия орган министърът на земеделието може да прецени дали да отнеме акредитацията или да я постави под условие за определен период от време. Максималният срок е 12 месеца.

Докладите, които предоставяме на ЕК, се предоставят и на министъра на земеделието. До момента е имало един единствен случай през 2008 г., когато ЕК е установила проблеми с административния капацитет и информационната система на ДФЗ-РА и е поискала от министъра на земеделието да постави акредитацията на Разплащателната агенция под условие за 6 месеца, докато бъдат отстранени тези пропуски. Те са били свързани с недостатъчен персонал и необходимост от допълнителни обучения за подобряване на административния капацитет на ДФЗ-РА. След изпълнението на корективните мерки акредитацията е била възстановена.

Всяка година изпълнителната агенция "Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове" прави проверка на критериите за акредитация. Това е първият етап от сертификационния ни одит. Проверяваме дали се спазват критериите за акредитация. До момента за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. не са открити отклонения в изпълнението на критериите за акредитация на ДФЗ-РА. Сега текат проверките за 2019 г. До момента няма установени пропуски.

Критериите за акредитация на Разплащателната агенция се основават на модела COSO и са групирани в четири направления - вътрешен среда, контролни дейности, информация и комуникация, мониторинг. Във всяка група има подкритерии.

През 2017 г. имаше мисия на генерална дирекция "Земеделие и развитие на селските райони" на ЕК. Мисията беше конкретно насочена към проверка спазването на акредитационните критерии от ДФЗ-РА. Не бяха установени пропуски. Писмото, което изпратиха след приключването на мисията, имаше една единствена препоръка - ротацията на персонала да обхване по-широк кръг служители от ДФЗ-РА. Тя беше насочена към кадрите от средното управленско ниво – началник на отдели и директори на дирекции. Целта беше определени работни процеси да не са зависими от един единствен специалист. Този принцип на ротация се изпълнява и до днес.

Чуха се коментари, че понеже земеделският министър е отговорен за акредитацията на ДФЗ-РА, той едва ли ще я отнеме. Отнемането на акредитацията и поставянето под условие на Разплащателната агенция следва стриктна процедура по регламент. Ако има предпоставки за такова нещо, министърът е длъжен да го изпълни. Министърът на земеделието не прави субективна оценка. Той може да го направи или въз основа на нашия доклад или въз основа на искане от страна на ЕК. Брюксел може да поиска това, ако открие нарушения. Моето мнение е, че към момента ЕК няма основание да поиска отнемане на акредитацията на Разплащателната агенция или поставянето и под условие.

Доколко сте независими във взимането на решенията, след като сте на подчинение на министъра на земеделието?

По регламент Агенцията е независим сертифициращ орган. В структурата на администрацията сме второстепенен разпоредител с бюджетни средства към министъра на земеделието, защото политиките по земеделие и рибарство се управляват от министъра на земеделието и най-логично е Агенцията да е също в тази система.

Изпълнителният директор обаче се назначава с решение на Министерския съвет от премиера и по този начин е решен проблемът с независимостта на институцията.

До този момент никой не си е позволил да се меси в работата ни.

Ние сме обект на одит от службите на Европейската комисия и на Европейска сметна палата. От 2016 г. досега не сме имали одит от Европейска сметна палата. ЕК направиха одит на методологията, по която работим при старта на агенцията през 2016 г. и нямаха забележки.

През тази година имаме четири проверки от страна на ЕК. Новият подход в работата на ЕК е одитите да се извършват при сертифициращите органи. До миналата година проверките от ЕК се правеха в Разплащателната агенция. Сега за новия програмен период идеята е, понеже фондовете са на споделено управление между ЕК и страните членки, одитите да се извършват само при сертифициращия орган, защото те виждат в нас партньори, които трябва да осъществяват контрола на ниво страна членка.

Вече минаха две от мисиите. Първата беше свързана с Програмата за развитие на селските райони, а втората с Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Окончателните доклади от мисиите все още не е пристигнали, но на заключителните срещи колегите казаха, че са доволни от това, което правим и че може да се разчита на нас.

Как правите проверките на ДФЗ-РА?

Сертификационният одит има няколко етапа. Първо се проверява дали Разплащателната агенция спазва мерките за акредитация. След това се правят извадки по двата земеделски фонда и се правят тестове на контрола, тоест дали се спазват контролните процедури така, както са разписани. Следва извадка на конкретни проекти за проверка на място и одит на отчетите.

До момента, за три години, при проверките на критериите за акредитация не сме засичали слабости, при тестовете на контрола също. Слабости установяваме основно, когато отидем на проверка на място.

През първата година имахме четири извадки по 130 проекта. На първите две извадки беше направена проверка на място, а на другите две - по документи в офиса. През тази година имаме извадка от над 100 проекта.

Съставът на агенцията е високо квалифициран. Над 70% от служителите имат международни одиторски сертификати. Задължени сме по регламент да работим по международни стандарти. Това е в резултат на доста учене и полагане на изпити, включително и в чужбина. Това е гаранция, че вършим работата, така както се очаква от нас и е посочено в регламентите. До момента няма съществени забележки по отношение на работата ни от страна на ЕК.

Разкажете за една проверка на място? Някоя от къщите за гости попадала ли е в извадките ви?

На къщи за гости не сме правили проверка, защото те са финансирани в предходния програмен период 2007 – 2013 г. През настоящия програмен период 2014 - 2020 г. не сме попадали на плащания свързани с къщи за гости и по тази причина не сме ги проверявали.

Заради скандалите обаче променихме методологията и решихме, че от тази година в проверките за осъществявания от Разплащателната агенция последващ контрол ще включим и проекти, за които има негативна медийна информация. Целта е превантивно да бъде направена проверка, за да не се стига до загуба на средства.

Всяка година проверките ни включват трайни насаждения, мерим парцели по директните плащания, изграждане на лозови насаждения, проверяваме училищните схеми за мляко и плодове и т.н.

По програмата "Училищен плод" също имаше скандали и обвинения, че една фирма печели поръчката. Сега спечелилата фирма се оплаква, че ѝ бавят плащанията от ДФЗ-РА.

Проверките по училищните схеми все още не са започнали, защото са последният етап от одита.

Ако има съмнения за нередовни разходи, в сертифицикационния доклад казваме какви са, колко са и какви са причините за да ги считаме за нередовни. След комуникиране на констатациите ни с Министерството на земеделието и ДФЗ-РА се предприемат коригиращи действия.

Сертификационния доклад се изпраща на ЕК и на Министерството на земеделието. Всяка година ЕК казва на Разплащателната агенция, че препоръките на сертифициращия орган трябва да бъдат изпълнени. По този начин системата така е конструирана, че тя се самоподобрява.

В доклада за 2018 г. е посочено, че сте успели да спестите 11 млн. евро санкция за България. За какво става въпрос?

Това е отразено в отделен доклад от 2018 г., но случаят е от 2015 г., когато сертифициращ орган е била частна компания. След получаване на сертификационния доклад, ЕК е поискала санкция в размер на 24 млн. евро основно заради обществени поръчки по общински проекти и пропуски в провежданите от бенефициентите процедури за избор на прилагащи организации по промоционалните програми. Страната ни не е била съгласна с предложената финансова корекция. Така се отиде на помирителна процедура. В края на 2018 г. изтече срокът за постигане на съгласие, каквото не беше постигнато между ЕК и страната. Така ЕК поиска нашата оценка. Направихме допълнителни проверки и установихме, че има основание да се претендира за намаляване на санкцията от 24 на 13 млн. евро.

За 2016 г. нямаше проблеми с уравняването на сметките. През 2017 г. имаше незначителна разлика. Спорът беше за част от меренията по директните плащания. При единични случаи имаше разминаване в меренията.

За 2018 г. в края на май дойде писмото от ЕК за уравняване на сметките и сумата, която се предлага да се приспадне е около 300 000 евро, което е незначителна сума на фона на плащания годишно в порядъка от над един милиард евро.

За сравнение през юни излезе решение на ЕК, в което на страни като Франция, Белгия, Словения и Италия бяха приспаднати суми между 5 и 14 млн. евро.

От вашите обяснения излиза, че всичко в ДФЗ е перфектно – правилата се спазват и няма проблеми...

Дали работят без проблеми не знам. Това, което ние установяваме, са пропуски при проверките на място. Тогава се вижда, че дадени активи не се използват по предназначение, че дадено насаждение не е в добро агротехническо състояние и т.н.

Например в Североизточна България за директни плащания беше заявена кайсиева градина, но като отидохме на място, се виждаше, че за нея не са полагани грижи.

При директните плащания имаме разлики в измерванията с Разплащателната агенция. В повечето случаи те са минимални и има обективни причини за това, защото ситуацията на полето се променя ежедневно.

Простете, но какво разбира един икономист от кайсиева градина, която може би вижда за първи път в живота си?

Първият път дори да не разбира, после се учи. В агенцията работят основно икономисти и юристи. Привлекли сме инженери, лесовъди, имаме и външен експерт агроном. На проверка отиват екипи от опитен и по-неопитен колега. В агенцията работят експерти със значителен опит, над 15 години по земеделските фондове, със значителен одиторски опит и такъв в други фондове и програми на ЕС. Някои са още от предприсъединителната програма САПАРД. Нямаме проблеми с административния капацитет.

Отправила ли е питане ЕК до вас какво се случва в ДФЗ във връзка със скандалите от последните месеци – арестите във фонда и къщите за гости?

Лично към нас няма отправено такова питане. Във връзка с медийните публикации министърът на земеделието ни възложи проверка на системата на управление и контрол на Разплащателната агенция за проверките, които те правят в мониторинговия период на проектите. Става въпрос за 5-те години, които текат след изпълнението на проекта, дали активите се ползват по предназначение.

Въпреки че мониторинговият период е изтекъл, ние проверихме процедурите на ДФЗ- РА дали са пълни и всеобхватни и дали осигуряват контрол на сегашните проекти. Това, което установихме е, че РА изключително много е завишила мерките за контрол - при изискване от 1 до 3%, те правят над 20% извадка на проектите, които проверяват. Така че на този етап бихме могли да кажем, че тези неща не биха могли да се повторят или рискът е минимален. Контролът от страна на ДФЗ-РА е достатъчно строг.

Дали сме няколко препоръки, за да се подобри риск анализът за избор на проекти за проверка и да се повиши неговата ефективност. По този начин още повече ще се подобри системата. Например да се намали броят на рисковите фактори на база, на които се извършва избор на проекти за проверка, и тези рискови фактори да са концентрирани само върху мониторинговия период, като по този начин ще се постигне концентрация върху най-рисковите проекти.

В предишния програмен период имаше проблем с обществените поръчки на общините. Сега има ли такъв?

За изминалите три години на настоящия програмен период има плащания по малък брой обществени поръчки. Те са предимно по горските мерки. Тези процедури са от стария програмен период, но плащанията са били през настоящия и по тази причина са проверени. Става въпрос за обществени поръчки за засаждане и поддържане на гори на общински терени. Бяха установени ограничителни условия при избора на изпълнители и сме предложили финансови корекции.

Обществените поръчки бяха проблем на общините по всички програми през миналия програмен период. Това е проблем не само за България. Всички държави в ЕС имаха такъв проблем. Надявам се общините вече да са се научили и да не срещаме отклонения при провеждането на обществени поръчки.

Проверката на къщите за гости изпреварващ ход ли беше от страна на министъра на земеделието Десислава Танева?

Не, това е нормална управленска реакция - да се проверят всички. Ако е имало нещо, което не е хванато от контролните процедури, да се провери и да се каже ясно на ЕК ние проверихме всичко – тези и тези са без забележки, тези не са редовни и ние искаме от бенефициентите да възстановят средствата. Ако това нещо не беше направено, ЕК можеше да реши да наложи т.нар. плоска финансова корекция, т.е. определен процент от средствата ще трябва да бъдат възстановени.

Как си обяснявате тогава акцията на прокуратурата в ДФЗ?

От медиите разбирам, че акцията на прокуратурата е свързана с определени личности. Вероятно те разполагат с някаква информация, с която ние не разполагаме.

Вие не сте засичали някакъв проблем около Миню Стайков и финансирането му от еврофондовете? Изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев обясни, че разследването е за изкуствено създадени условия за разделянето на едно стопанство на по-малки, за да се получат повече пари.

През 2018 г. сме проверили един проект на въпросния бизнесмен по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за изграждане на нови лозови насаждения. Не сме установили изкуствено създадени условия.

Проверката за изкуствено създадени условия и свързани лица е част от нашите контролни проверки, които правим всяка година за проектите попаднали в извадката. Аз не знам за кои проекти се разследва Миню Стайков от прокуратурата и затова не мога да коментирам. Вероятно обвинението разполага с информация, която ние нямаме. Но това, което ние сме проверили, смея да твърдя, че там няма свързаност.

Проверявате и проектите по програмата "Морско дело и рибарство". Отново тя е първата със загуба на средствата и през настоящия програмен период, така както беше и през миналия. Там също ли всичко е наред или сте засекли някакви пропуски?

Методологията на одита, по който правим проверките по тази програма е по-различна. Тази методология се ползва от Генерална дирекция "Регионално развитие" и Генерална дирекция "Морско дело и рибарство" в ЕК.

Правим няколко одита през годината по програмата. Първо се прави проверка на системите за управление и контрол на управляващия орган на програмата, а след това и одит на конкретни проекти и одит на отчетите.

Програмата "Морско дело и рибарство" стартира късно на европейско ниво заради забавеното одобрение на програмите на различните страни.

За 2018 г. по програмата нямаше много плащания. Проверили сме около десетина проекта, основно за нарязване за скрап на действащи риболовни кораби, като по този начин се намалява улова на риба и за това те получават субсидия.

Останалите два проекта бяха ферма за водорасли и закупуване на оборудване за улов на риба в един язовир – лодки и мрежи. По единия от проектите установихме, че активите не се ползват по предназначение.

През тази година започнехме одита на системите за управление и контрол на Управляващия орган и ще отправим препоръки.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

2 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.  1. асен
    #2

    виж му бандитската муцуна и сертификаттите за присъствие на конференции, които си е окачил. поредната гербастка калинка – миню стайков ще излезе чист като пеевски.

  2. Nely
    #1

    Кой пък е този?

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.