Нерегистрираните кладенци и сондажи ще се премахват след 27 ноември

Нерегистрираните кладенци и сондажи ще се премахват след 27 ноември

Кладенци и сондажи, които не са регистрирани, ще бъдат премахвани след 27 ноември 2020 г.

Тогава изтича крайният срок, в който фирмите и гражданите трябва да регистрират съоръженията си за подземни води в имотите си. Това са кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други, напомни Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Ако не го направят, то след този срок те не могат да ги използват.

При установяване на незаконни съоръжения за водовземане след 27 ноември, кладенците и сондажите ще се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност, предупреждават от МОСВ.

Регистрация на кладенци за граждани

От екоминистерството обясняват и какъв е редът за регистрация на кладенци в имота.

Собствениците им трябва да подадат заявление за вписване в регистъра. То съдържа трите имена на собственика на имота, данни за поземления имот - идентификатор, нотариален акт, скица, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване.

Указва се още дълбочината на кладенеца, диаметъра на тръбата или на отвора на зиданите кладенци, начин на черпене на водата - с кофа или с помпа и за каква цел се ползва водата.

Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени нужди не се заплаща.

Тази регистрация се отнася за кладенците, водата от които се ползва за битови цели, за поливане и отглеждане на животни за нуждите на домакинството.

Ползването на вода до 10 куб.м на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци.

Регистрацията е необходима с цел защита интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на съответното населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците, е посочено в съобщението на МОСВ.

Регистрация на съоръжения за стопански субекти

Друг е редът за регистрация на съоръженията за стопански субекти.

Собствениците на такива кладенци също трябва да подадат заявление в съответната басейнова дирекция за вписване в регистрите на водовземните съоръжения.

Те трябва да приложат към заявлението информация за конструктивните характеристики на водовземното съоръжение и състоянието му - диаметри и дълбочина на разполагане на прикриващите колони и филтрите, наличието и качеството на задтръбната циментация; резултати от заснемане със сондажна камера на състоянието на ствола на съоръжението до пълната му дълбочина; резултати от проведени за целите на вписването опитно-филтрационни изследвания, както и пълен химичен анализ на подземните води по всички показатели, за които са определени стандарти за качество на подземните води. Това трябва да стане от акредитирана лаборатория.

Освен това се изискват доказателства, че водовземното съоръжение разкрива само едно водно тяло, включително геолого-хидрогеоложка колонка и геоложки профили.

Собственикът трябва да предостави и данни за местоположението на водовземното съоръжение, включително геодезически координати и надморска височина на устието на съоръжението или на характерни точки от линейните съоръжения.

Изисква се и информация за оборудването на съоръжението за експлоатация.

Нужна е и декларация за годината на изграждане на съоръжението, както и декларация за намеренията на собственика за ползване или консервиране на съоръжението.

Собствениците на водовземни съоръжения за стопански нужди трябва да платят и такса за регистриране на кладенеца.

Повече информация за кладенците за собствени потребности може да се намери на интернет страницата на МОСВ.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес