Модел на анализ и оценка на публичните изказвания в платформата "Fact Check"

Публичните изявления на селектираните личности и институции ще бъдат анализирани единствено от гледна точка на принципа "проверка на фактите" съобразно наличните публично достъпни официални национални, чуждестранни и международни източници. Ще се ползва информация, произхождаща както от държавната власт, така и от неправителствения и корпоративния сектор.

Публикации на и в други медии също могат да бъдат използвани като източник на информация в анализа, както и изказвания в социалните медии, ако има достатъчно гаранции, че съобщението и неговото авторство са автентични.

Условието е всички източници да бъдат задължително точно и поименно обозначени. Няма да се цитира информация от анонимни или неофициални източници.

Допускат се свидетелски разкази и твърдения на физически лица само ако те се обозначат с името си и само ако имат лично или експертно отношение към казуса. Допуска се и свидетелски разказ на работещите по проекта при извършване на проверка на място, ако естеството на казуса го изисква.

В останалите случаи за отчитане на индивидуалните и колективното мнение на гражданите ще се ползват проучвания на общественото мнение или изявления на граждански организации.

Ще се използват както документални, така и събитийни източници; бази данни, публични регистри, статистически данни; текстови, видео, аудио източници.

В анализа ще се използва и инструментариумът на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

По-конкретно, ще бъде използван широк набор от информационни източници като например официална статистика, отчети, стенограми на правителството и парламента, протоколи от заседания, официални документи, анализи и актове на институциите, бази данни, публични регистри. Ще се прави справка също в чуждестранни и международни публично достъпни информационни източници като официалните документи на институциите на ЕС, публичните документи и архива на ООН и НАТО, анализи и доклади на международни неправителствени организации, документи и съобщения на официалните институции на други държави и т. н. Работен принцип ще бъде фактологическата проверка да се извърши на базата на използването на поне три типа източници на информация (например два източника от изпълнителната власт, един неправителствен източник и едно социологическо проучване). Само по изключение ще се ползват по-малко източници, като това ще бъде изрично упоменато в анализа.

Анализът ще бъде придружен и от оценка на достоверността на изказването по 4-степенна скала съобразно резултатите от анализа, както следва:


"Истина"
– когато доказателствата в анализа преимуществено сочат, че в голямата си степен съобщеното е вярно;


"Частично вярно"
– когато съобщението е сравнително близо като изводи до доказателствата в анализа, но има и факти в обратната посока;


"По-скоро невярно"
– когато повечето доказателства в анализа се различават съществено от посланието на съобщението;


"Невярно"
– когато има ясни доказателства на базата на използваните източници, че съобщението не отговаря на истината.

Вярно или не?

Добре дошли във FACT CHECK – зоната за проверка на фактите, изобличаване на неистините и дисекция на полуистините, изричани в публичния дебат. Тук намират място публични изказвания и твърдения, които са значими и важни за обществото, попадайки в обхвата на приоритетните теми, отчетени от авторитетни социологически агенции. Най-често това са изказвания и твърдения на представители на трите основни власти плюс медиите, но не само те.

Целта не е да хванем някого в лъжа и да го посочим с пръст, а да подобрим качеството и отговорността на публичния дебат, което означава дезинформацията бъде пресечена при нейния източник. В днешно време политиците рядко си позволяват откровени лъжи; тяхната "специализация" са полуистините, подвеждащите данни и факти, които да ги представят в най-добра светлина. Като издирваме и представяме фактите такива, каквито са, разсейваме димната завеса и даваме възможност на хората сами да си правят изводи.

Първата в българското медийно пространство платформа "FACT CHECK" стартира през септември 2016 г. с финансовата подкрепа на Институт "Отворено общество" – София за период от седем месеца.

Високият обществен интерес към този вид коректив на "публичното говорене" е причината да продължим рубриката.

Публикуваме анализи и оценки на изказвания на представители на политическия и корпоративния елит в България, подбрани по предварително определени критерии.

Анализите са безпристрастни, основават се на прозрачно извършени проверки, базирани главно на публични източници. В случай, че се докажат допуснати неточности в публикациите, те се коригират и се публикува коригирана версия, в съответствие с методологията на работа.

Повече за идеята на проекта - ТУК

Метод за селекция на изказванията, обект на анализ и оценка в платформата "FACT CHECK" - ТУК

Модел на анализ и оценка на публичните изказвания в платформата "FACT CHECK" - ТУК

Кодекс на принципите - ТУК

Как оценявате кандидата на ИТН за премиер?