Независимо разследване за Кербала

Коалиция "Реформа на сектора за сигурност" настоя да бъде назначена независима комисия по случая с Кербала. Осем неправителствени организации изпратиха меморандум до ръководителите на държавните институции, в който се казва, че след смъртта на петимата български военнослужещи трябва да се изясни ситуацията около системата за вземане на решения по участието в международни мисии и тяхното осъществяване от различните политически, административни и военни институции. "Обществеността очаква както компетентно информиране по проблемите, така и адекватни управленски действия на официалните институции в условията на сурова битка с опасен враг, какъвто е тероризмът", се казва в документа.

Експертите посочват, че в демократичния свят това се прави чрез комисии - ведомствени, парламентарни, правителствени, президентски или напълно независими - в които се включват и представители на неправителствения сектор.

Според гражданските организации, независима комисия трябва да направи анализ и оценка на всички елементи на решенията, дефинирали мисията, подготовката и управлението на българския контингент в Ирак и тяхното съответствие с променящата се ситуация там. "Считаме за целесъобразно комисията да включва независими от правителството бивши военни и дипломати", се казва още в меморандума. Коалиция "Реформа на сектора за сигурност" е готова да предостави също свои експерти за участие в комисията. Тя също е разработила и въпросник като отправна точка за нейната работа.

До този момент управляващите отказват създаването на каквато и да е комисия - както парламентарна, така и независима, а държавното ръководство се доверява единствено на проверката, която Генералният щаб и Министерството на отбраната сами си възложиха и на практика сами си дадоха положителна оценка за свършеното.

Към меморандума на Коалиция "Реформа в сектора за сигурност" са приложени следните въпроси:

Процес на вземане на решение и контрол

1. Каква е точната бойна задача на батальона? Кой я е поставил и утвърдил? Съответства ли задачата на мандата от Народното събрание и искането от коалицията? Променяна ли е бойната задача - кога, от кого и по какъв ред?
2. Как е формиран мандата за участие на контингента - задача, състав, срок, ротация и други? Спазени ли са стриктно решенията на Народното събрание? Какви решения е вземало правителството, Министъра на отбраната и Началника на Генералния щаб? Изпълнени ли са тези решения?
3. Каква е системата за управление в контингента? Каква е системата за управление в рамките на полската дивизия и командването на коалиционните сили в Багдад и на по-горните нива до Централното Командване на САЩ?
4. Как са дефинирани отговорностите за парламентарен и демократичен контрол на българското участие в операцията? Как са реализирани?

Информационно осигуряване и управление

5. Как е организирано командването и управлението от българската столица? Има ли постоянен щаб (командване) на българскто участие в операциите (Ирак, Афганистан, Босна, Косово)?
6. Как е организирано събирането, оценката и използването на разузнавателна информация в контингента, с по-горните командвания и в София? Какво е взаимодействието между МВнР, МО, НРС и партньорски организации? Каква е ролята на Съвета по сигурността на Премиера?
7. Какви сигнали за рискове и заплахи са постъпвали от началото на развръщане на батальона? Как е реагирано на тях?
8. Какви данни конкретно са съществували за атака между Коледа и Нова година? Какви мерки са взети?
9. Кой в Правителството е отговарял за контингента в периода на атаките?
10. Кой в Българската армия е отговарял за контингента в периода на атаките?
11. Защо е изгубена връзката с батальона в критичен момент? Защо не са използвани алтернативни канали за връзка чрез щабовете и командванията на коалиционните сили?
12. Как и кога са известени щабовете на полската дивизия и американското командване за искане на помощ по въздуха - военна и медицинска?
13. Какви варианти за действие на батальона и в София са били приготвени в случай на такава атака?
14. Какви мерки са взети за осигуряване на обществена подкрепа за българския контингент в Кербала?

Доктрини и устави

15. По какви доктрини, устави, наставления и правилници е организиран (структуриран) и подготвен българския контингент?
16. Адекватни ли са те на изискванията на войната с тероризма?
17. Какъв е процеса на адаптирането им с отчитане на поуките от практиката? Как се контролира?

Организационна структура

18. Как е формиран състава на първия и втори батальон за участие в операцията - тип подразделения, специалисти, професионален опит, предварителна сглобеност на подразделенията, срокове?
19. Батальона има ли задача и способности за активна борба с терористични групи - разузнаване, контраразузнаване, специални групи за преследване, издирване и други? Какво оръжие и хора, свързани с терористична дейност са разкрити и обезвредени от батальона?
20. Батальона има ли капацитет за подготовка на местни полицаи и други структури за сигурност? Провеждал ли е такива действия? Колко местни служители по сигурността са подготвени и как е работено с тях съвместно?
21. Какви функции по гражданско военно-сътрудничество и местно управление изпълнява батальона? Какво е постигнато в тази област?

Личен състав - окомплектоване и подготовка

22. Каква подготовка е преминал контингентът в България и на място? Как е отчетен опитът от действащите в региона преди това контингенти? Каква е била продължителността на подготовката?
23. Каква е езиковата подготовка на командния състав? Как е оценена?
24. Колко от участниците в контингента владеят арабски език? Какво е наличното познание на културата и традициите на местното население?

Въоръжение, техника и специално оборудване

25. Как е оборудван и екипиран батальона и всеки отделен боец?
a. Средства за поразяване;
b. Средства за индивидуална и колективна защита;
c. Средства за комуникация и управление.
26. С какви средства е оборудван контингента?
27. Използвани ли са системите придобити по системата ПИКИС за 61 бр., 55 бр., 38 хп, 68 бр. през последните години с цел участие в международни операции?
28. Каква част от инвестициите в отбраната са насочени към развитие на способностите за участие в операции извън територията на страната?

Осигуряване

29. Има ли дежурни сили в България за оказване на всестранна помощ при критична ситуация с батальона? Как се взема решение за използването им?
30. Защо българския самолет не е излетял с помощ още в събота след инцидента? Предвижда ли се усилване на батальона в периода на ротацията с цел намаляване на риска?

Инфраструктура

31. Кой е отговорен за инфраструктурното осигуряване на българския контингент?
32. Как са дефинирани и реализирани отговорностите за гарантиране на сигурността на база "Индия"?

Споделяне

Още от България