Нови иновативни и високотехнологични експортни фирми ще получават евросубсидии

Фирми с иновативни и с експортно-ориентирани производства ще бъдат финансирани от 2014 г. по новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", чийто първоначален вариант бе публикуван http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=276 от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма във вторник.

Тези субсидии, чийто размер обаче тепърва ще се уточнява, трябва да осигурят интелигентност, растеж, ефективност и подкрепа за икономиката. Средствата ще бъдат насочени приоритетно за технологично развитие и иновации, конкурентоспособност и продуктивност на предприятията, зелена и енергийно ефективна икономика и системи за подкрепа на бизнеса и популяризиране на икономиката.

Специално внимание в документа е отделено на информационните и комуникационните технологии, електроника и електротехника, хранително-вкусова промишленост, автомобилостроене и компоненти, текстил, облекло и дизайн, творчески индустрии, здравен туризъм. За да бъде намален делът на материалите и на нискотехнологичните производства в българската експортна листа (понастоящем те заемат съответно 44% и 27% от нея), ще се подкрепят и сектори, добавящи по-висока стойност на производството.

Първоначалният вариант на оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" предвижда възможност за подкрепа и на стартиращи предприятия с добра конкурентна и иновативна база. Грантовите схеми ще бъдат застъпени заедно със схемите за финансов инженеринг, като програмата предвижда гъвкавото им използване съобразно конкретните условия и необходимост.

Програмата ще има три оси за финансиране. Ос 1 "Иновации и предприемачество" ще подкрепя разработването и внедряването на иновативни продукти, процеси и бизнес модели, инвестиции в научно-изследователска и развойна дейност, както и изграждането на споделена инфраструктура и услуги за иновативни малки и средни предприятия. Това може са се постигне посредством създаване на иновационни паркове, центрове за трансфер на знания и комерсиализация на иновации, лаборатории за доказване на концепции, сертифициращи лаборатории, подкрепа за развитие на клъстери в сектори с висок потенциал за създаване и внедряване на иновации и износен потенциал, финансови инструменти (акселератори, фондове за рисков капитал, фондове за съфинансиране) и други.

Ос 2 "Конкурентоспосоност и ресурсна ефективност" ще бъде насочена към подобряване материалната база в предприятията с цел повишаване производителността и ефективността на МСП. Ще бъдат подпомагани проекти за технологична модернизация, въвеждане на ниско-въглеродни технологии и енергийна ефективност и други.

Приоритетна ос 3 "Финансови инструменти" адресира ограничения достъп на малките и средните предприятия до финансиране, в това число на иновативни и рискови проекти, иновативно предприемачество. Подкрепата по тази ос включва дялови и дългови инструменти като инструмент за съфинансиране, фондове за начално финансиране, гаранционен инструмент, финансиране чрез споделяне на риска и други.

Главните насоки за интервенции през следващия програмен период са базирани на Стратегията за интелигентна специализация, чийто работен вариант също е изготвен от икономическото ведомство.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?