Новият ГПК ограничава касационните жалби

Новият Гражданско-процесуален кодекс (ГПК), разглеждан от парламента на второ четене в четвъртък, ограничава допустимостта на касационните жалби, с което на практика ще се разтовари работата на Върховния касационен съд (ВКС).

Предвижда се на касационно обжалване пред ВКС да подлежат въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по съществен материалноправен или процесуален въпрос, който е решен в противоречие с практиката на ВКС, който е решаван противоречиво от съдилищата или е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото. 

Аргументирайки ограниченията в правото на касационното обжалване, депутатът от левицата Мая Манолова изтъкна прекомерната натовареност на ВКС в момента. "Ние коренно променихме касационното обжалване в законопроекта за ГПК. В новата концепция се предвижда до ВКС да достигнат само някои дела", заяви Манолова в четвъртък.

Депутатът от левицата Надя Антонова възрази срещу въведените ограничения, като определението "за развитието на правото" е абстрактно, непознато на европейската континентална правна система и препятства достъпа до правосъдие. Това може да предизвика увеличаване на делата в Европейския съд в Страсбург, смята Антонова.

"Не съм съгласна, че някои дела са дреболии, за да не могат да достигнат до ВКС”, каза тя и добави, че този съд може да бъде разтоварен от сегашната си натовареност и без да се въвеждат толкова тежки условия в допустимостта.

Други нови текстове в ГПК на практика ще направят по-труден развода между съпрузи, очакващи дете или такива с деца до 12 месеца.

Съпругът не може да предяви иск за развод без съгласието на съпругата си, ако тя е бременна, и до навършване на 12-месечна възраст на детето. Законът предвижда още производството по брачен иск да се спира по искане на съпругата, ако тя е бременна и до навършване на 12-месечна възраст на детето.

При иск за развод ищецът трябва да предяви всички основания за дълбокото и непоправимо разстройство на брака. Непосочени основания, настъпили и станали известни на съпруга до приключване на устните състезания, не могат да послужат като основание за предявяване на нов иск за развод.

Според законопроекта всички брачни искове могат да се съединяват помежду си. С тях задължително се предявяват и разглеждат исковете за упражняване на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, ползването на семейното жилища, за издръжка между съпрузите и фамилното име.

По молба на страните по делото съдът може да определи привременни мерки относно издръжката и жилището на съпрузите и ползването по време на брака имущество.

При искане на развод по взаимно съгласие председателят на съда призовава съпрузите на помирително заседание, на което те трябва да се явят лично. Решението, с което се допуска разводът по взаимно съгласие, не подлежи на обжалване.

Други текстове в ГПК предвиждат съдът по своя инициатива или по молба на страните да може да поправи допуснатите в решението очевидни грешки. В такъв случай той трябва да съобщи на страните за исканата поправка с указание за представяне на отговор в едноседмичен срок.

Съдът ще може да постановява неприсъствено решение, реши още парламентът. Ако ответникът не е представил в срок отговор по исковата молба и не се яви в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, ищецът може да поиска постановяване на неприсъствено решение срещу ответника, или да оттегли иска.

Споделяне

Още от България