Новият ВСС ще реагира на коментарите по делото "САПАРД"

Трябва да осигурим условия за работа на магистратите така, че те да се чувстват защитени, да не се чувстват нападани, казва представляващият съвета Соня Найденова*

Соня Найденова. Снимка: БГНЕС

Ще трябва да свикнете за няколко години, че няма да сте съдия Найденова. Това проблем ли е за вас?


Ами, няма да е някакъв проблем, защото задачите, които имаме ние като членове на Висшия съдебен съвет, са именно да създадем условия не само съдиите, а и останалите магистрати да работят добре. Така че смятам, че опитът ми като съдия всъщност ще ми помогне в работата, която започнахме още от вчера с новоконституирания Висш съдебен съвет.

Всъщност, като слушах и четох концепцията ви, вие отразявате напълно в нея най-големия проблем, който и вчера главният прокурор каза, че трябва веднага да бъде решен - натовареността. Градският съд е, така, емблема на това какво значи натовареност. Изглежда, обаче преди това всички очакват от вас да изберете главен прокурор и после всичко останало.

Така е. Изборът на главен прокурор е една от предстоящите дейности, с които ще бъде ангажиран новият състав на Висшият съдебен съвет, защото времето, в което тази процедура трябва да започне, вече предстои. Разбира се, изборът на главен прокурор е много важна задача за Висшия съдебен съвет, но освен неговия избор предстоят и други избори на административни ръководители, които също са важни, защото всеки орган на съдебната власт се нуждае от един добър и компетентен ръководител, който да може да постигне целите на дейността на този орган. Така че изборът наистина на главният прокурор е много актуален, той предизвиква интерес и в обществото, така че това е наистина една предстояща задача, която ще бъде осъществена от този Висш съдебен съвет, който вчера започна своята работа.

Вашите 17 гласа всъщност се отразяват в сакралното число за Висшия съдебен съвет - 17, с толкова се избират тримата първи в съдебната система. Не знам дали имате навика да следите форумите и коментарите, но вчерашното гласуване беше разчетено като първо преброяване на силите във Висшия съдебен съвет. Усеща ли се това и в залата, а не през камерите?

Не бих приела тази цифра като сакрална с израза, който вие използвахте. Това беше един избор, който трябваше да се направи именно в момента на конституиране на Висшия съдебен съвет, защото представляващият като длъжност, като член на Висшия съдебен съвет, който да представлява съвета, съгласно закона има една административна функция. Той е човекът, лицето от тези членове, който има ангажимента да подписва документи, да представлява Висшия съдебен съвет като юридическо лице във взаимодействието му с другите държавни органи, институции, международни организации, обществени организации, неправителствени организации.

Така че не виждам броя членове на съвета, които вчера са гласували за това аз да представлявам Висшия съдебен съвет, трябва да се прави някаква асоциация с броя членове от съвета, които биха гласували за избора на административен ръководител, включително и за главния прокурор, защото и такава асоциация се прави, така че приемам тази бройка 17 членове на Висшия съдебен съвет, които подкрепиха кандидатурата аз да представлявам съвета, като една оценка на колегите лично към мен като съдия, като професионалист, като човек, когото някои от тях познават. Така че не свързвам тази бройка с предстоящите гласувания при избор на административни ръководители.

Но отразява ли тя някакво напрежение, недоверие, някаква еманация на разделението във Висшия съдебен съвет? Знаете, че предишният ще остане в историята с лобисткото гласуване, с груповите кандидатури, зад които се заставаше. Има ли нещо, което ще трябва да изчиствате, представителите на парламентарната квота, представителите на съдийската квота, на прокурорската, защото за вас гласуваха и прокурори, и съдии?

Не мисля, че във вчерашния избор на представляващ Висшия съдебен съвет трябва да търсим именно този подтекст и смисъл, който се опитва да се внуши. Това беше един първоначален избор. Както казах, с някои от колегите тепърва ще се опознаваме, тъй като не сме се и познавали до момента, така че напълно логично е някои от членовете на Висшия съдебен съвет, които нямат лични впечатления или са преценили, че тези впечатления не са били достатъчни, да не са подкрепили моята кандидатура, затова резултатът е 17, а не 25 в случая.

Отделно от това не мисля, че е удачно да се прави едно разграничение между членовете на Висшия съдебен съвет като такива, избрани от парламентарната квота, и такива, избрани от професионалните квоти, защото ние всички, повечето от нас сме били до вчера работещи магистрати, ние знаем всичките проблеми, които стоят пред всеки един орган на съдебната власт, ние имаме и някакви виждания с какви мерки те да се преодолеят и, разбира се, всички имаме една обща цел, така че това разграничение не бива да се създава изкуствено. То не бива да се внушава, защото ние не го чувстваме така.

Ние всички тук още от вчера започнахме една реална и ефективна работа със създаването на една работна група, която да изготви правилника за дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация. Така че между нас няма никакво такова разделение, няма никакво усещане и напрежение съобразно това кой от членовете на съвета от коя квота, от кой орган на съдебната власт е дошъл и какъв професионален път има до момента - дали е бил съдия, прокурор, следовател, респективно адвокат, и каква позиция е заемал преди това. Няма между нас такова напрежение.

Какво е вашето отношение към начина, по който предишният Висш съдебен съвет защитаваше, работеше за магистратите, и в този смисъл какво смятате, че трябва да се продължи и какво по никакъв начин да не се повтаря?

Много неща в последните месеци се чуха за дейността на предшестващия състав на Висшия съдебен съвет. Считам, че ние трябва да подходим отговорно към това, което предният състав на Висшия съдебен съвет е свършил, да оценим огромния обем работа, която е била свършена през техния предходен 5-годишен мандат. Разбира се, да направим анализ на нещата, които не са били свършени, нещата, които не са били свършени добре, да си извадим и съответните поуки, така че да не бъдем подложени ние на една негативна оценка, каквато получи в общественото пространство предходният състав на Висшия съдебен съвет. Така че това е една дейност по оценка на действията, извършени от Висшия съдебен съвет, която предстои да бъде направена от нас, членовете на Висшия съдебен съвет.

Вие чувствахте ли се защитена от него?

Аз не съм се чувствала по никакъв начин.. .

Когато критикуваха съдебната система, когато се говореше членувано, че съдиите са корумпирани, че участват в схеми, че са част от Октопода, очаквахте ли и смятахте ли, че някой трябва да ви осигури тази защита и да каже не, така не бива да се говори?

Знаете ли, в общественото пространство обикновено се слагат едни етикети. От един конкретен случай, от една конкретна ситуация се прави един извод, който се приравнява към дейността на всички хора, в случая на всички магистрати, които осъществяват правораздавателната функция, така че се създава едно внушение, че всички хора са такива. Не е така, това не е вярно, болшинството от магистратите изпълняват работата си съвестно, изпълняват работата си денонощно, това се видя и от цялата дискусия, която се повдигна с проблема за натовареността в една голяма част от съдилищата в страната, разбира се, и в прокуратурите, така че в никакъв случай не искаме да бъдем оценявани, както ние членовете на Висшия съдебен съвет, така и всички магистрати, с някакъв етикет, който няма да отчете нашата реална работа.

Искаме да ни оцените по действията, които правим, а не заради едно или друго събитие, което дава някакъв негативен отзвук. Разбира се, те не са желани, разбира се, те са явления, които трябва да се прецени защо се случват, за да се избягват впоследствие и да не дават такъв негативен отзвук, който придоби както дейността на предшестващия Висш съдебен съвет, така и на някои от колегите, така че смятам, че нашите действия оттук нататък като орган, който трябва да осигури едни условия за работа на магистратите така, че те да се чувстват защитени, да не се чувстват нападани, смятам, че ще съумеем да създадем този комфорт на колегите, за да работят по-добре. И в никакъв случай пък, тъй като въпросът ви беше дали аз съм се чувствала независима, независимостта, освен че е наше задължение като магистрати, тези ...

Не, не, защитена, за независимостта знам, че всички декларирате, че сте независими, въпросът е дали сте се чувствала защитена от този Висш съдебен съвет, който допреди няколко дни беше вашето правителство, нали така да ви наричаме, правителство
на съдебната власт?

Защитата от Висшия съдебен съвет трябва да се гледа в някакъв конкретен случай. Когато един магистрат работи, когато той си изпълнява работата съвестно, той няма нужда някой да го защитава, когато не е бил нападан персонално от нещо конкретно. А защитата на цялата професионална общност, като цяло, когато тя бъде подложена на някакви атаки, на някакви критики, които бихме приели, че те са необосновани, разбира се, че те трябва да бъдат свързани и с една подходяща и адекватна реакция на Висшия съдебен съвет, защото той е органът, който представлява съдебната власт и който трябва да влезе в тези свои функции да обясни защо нещо е свършено и дали анализът, който се прави на някаква конкретна дейност било на орган на съдебната власт, или на отделен магистрат, е добре разбрана и добре представена.

Смятате ли, че бяха допустими критиките към вашия вече колега във Висшия съдебен съвет Калин Калпакчиев по отношение на делото "САПАРД"? Мотивите излязоха вчера буквално часове преди встъпването му, там бяха дадени много отговори на въпроси, който предизвикваха недоумение, това е ли случай, в който Висшият съдебен съвет трябва да каже "не, не бива, така"?

Въпросът с постановената присъда и мотивите от колегата Калин Калпакчиев, разбира се, ви интересува, но това е тема, която предстои...

Интересува ни дали може един съдия да бъде представен с клишето - това беше най-големият критик на вътрешния министър...


Предстои да бъде обсъдена тази ситуация и дискусия, която се повдига във връзка с неговите мотиви. Ние, разбира се, тук няма как да обсъждаме неговите мотиви. Може би е добре самият колега Калпакчиев, ако прецени за необходимо, да изложи своите съображения. Така че реакцията във връзка с постановената от него присъда и мотиви ще бъде подложена на обсъждане между членовете на Висшия съдебен съвет и ще се вземе някакво решение каква да бъде нашата реакция.

Нямате лично мнение.


За лично мнение имате предвид...


Ваше, ваше. Вие лично смятате ли, че беше допустимо да се коментира тази присъда по този начин, по който беше коментирана?


Значи, личното мнение... аз като представляващ Висшия съдебен съвет и като член, негов член, мога да изразя, разбира се, в общия тон на решението на целия този орган. И затова ви казах, че този въпрос ще бъде обсъден и ще излезем със становище.

Значи, докато сте представляващ, няма да имате лично мнение, ще коментирате след като имате мненията на колегите си, така ли?


Аз съм изразител на мнението на Висшия съдебен съвет и като член на този колективен орган трябва да изразя неговото колективно решение и отношение към всеки един проблем на съдебната система.

Но това пък, което казвате, че темата ще бъде обсъдена, вече подсказва, че няма да бягате от теми като тази, когато се появят в обществото, така ли да ви разбирам, за разлика от предшествениците ви, които не се намесваха в такива случаи, а оставаха те да се... как да кажа, да продължава напрежението около тях?

Мисля, че всеки един от членовете на Висшия съдебен съвет, които бяха избрани, които вчера встъпихме в длъжност, във всичките процедури по номиниране и по избор... по избора... заявихме съвсем ясно, че ние ще наложим един нов модел на работа, ще наложим един нов модел на взаимодействие с другите органи и институции, включително и с медиите. Така че, разбира се, всеки един такъв проблем, който се поставя на обществено обсъждане, ще бъде обсъждан в съвета и ще се излезе със съответното решение, за да бъдат както медиите, така и обществото информирани за това какво ние смятаме, какво ние виждаме, каква е нашата реакция.

Само за информация, вие ли ще поставите този въпрос и кога виждате да се случи на следващото заседание ли, или по-нататък?

Следващото заседание министър Ковачева насрочи за 11 октомври. Това е следващият четвъртък. Така че освен предварително обявения дневен ред... всеки от членовете на
съвета би могъл да постави на обсъждане този въпрос. Няма пречка той да бъде поставен на обсъждане както от мен, така и от всеки от членовете на съвета.

*Соня Найденова е съдия от Софийския градски съд, избрана за член на ВСС от парламентарната квота, след като бе номинирана от ГЕРБ. В сряда Найденова бе избрана и за представляващ съвета с подкрепа от 17 гласа. Първата ѝ публична изява бе в интервю пред БНР ден по-късно. Найденова коментира делото "САПАРД" във връзка с оправдателните присъди, произнесени от колегата ѝ във ВСС Калин Калпакчиев, които предизвикаха нападките на премиера Бойко Борисов и вътрешния министър Цветан Цветанов.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?