НСИ: Бизнесът с по-добра оценка през юли за икономическия климат и очакванията си

Несигурната среда остава основната пречка пред предприемачите

НСИ: Бизнесът с по-добра оценка през юли за икономическия климат и очакванията си

Бизнесът дава по-добра оценка за икономическия климат и краткосрочните очаквания за бъдещето на собствените проекти стават по-оптимистични. Това сочат резултатите от редовната месечна анкета на Националния статистически институт (НСИ) през юли сред представителите на бизнеса за стопанската конюнктура.

НСИ посочва, че общият показател на бизнес климата през месеца нараства с 1.4 пункта спрямо равнището си от предния месец поради подобрения бизнес климат в промишлеността и в търговията на дребно. Както и в предишните месеци основна пречка пред предприемачеството остава несигурната икономическа среда.

Съставният показател бизнес климат в промишлеността се увеличава с 3.2 пункта в сравнение с юни, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията им. Според мениджърите сегашната производствена активност се подобрява, но прогнозите им за следващите три месеца са по-резервирани.

Средното натоварване на мощностите през юли се увеличава с 1.5 пункта в сравнение с април и достига 69.5%, като предприятията съобщават и за излишък от мощности с оглед на очакваното търсене през следващите месеци.

Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене в страната продължават да са основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса в отрасъла, като през последния месец се наблюдава засилване на неблагоприятното им въздействие.

По отношение на продажните цени очакванията на по-голямата част от мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

През юли съставният показател "бизнес климат в строителството” се понижава с 1.8 пункта поради влошените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Според оценките им сегашната строителна активност е намалена в сравнение с предходния месец, като и очакванията им за следващите три месеца са по-резервирани.

Осигуреността на производството с поръчки през юли се запазва и се оценява средно на 4.9 месеца.

Същевременно и очакванията на мениджърите за нови поръчки през следващите шест месеца са по-неблагоприятни.

Основният фактор, затрудняващ дейността в отрасъла, остава несигурната икономическа среда, следват финансовите проблеми и недостатъчното търсене.

По отношение на продажните цени в строителството очакванията са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно” се покачва с 5.2 пункта в сравнение с предния месец, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им по отношение на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца обаче са по-резервирани.

Основна пречка за развитието на бизнеса в отрасъла продължава да бъде несигурната икономическа среда. През юли анкетата регистрира засилване на отрицателното влияние на фактора "конкуренция в бранша” с 3.0 пункта, който измества на трето място фактора "търсене”.

Очакванията на мениджърите за продажните цени в търговията на дребно са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите” намалява с 2.8 пункта в сравнение с юни поради по-неблагоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги обаче мненията им се подобряват.

Най-сериозният фактор, затрудняващ дейността на предприятията, продължава да бъде несигурната икономическа среда, чието негативно въздействие се засилва през последния месец.

На второ и трето място са конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

По отношение на продажните цени в сектора на услугите очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца

Споделяне

Още от Бизнес