НСИ отчита леко подобрение на стопанската конюнктура през март

През март 2012 г. стопанската конюнктура в страната леко се подобрява, отчита НСИ на базата на месечните анкети сред бизнеса. Общият показател на бизнес климата се покачва с 2.3 пункта спрямо равнището си от февруари поради по-благоприятния бизнес климат в търговията на дребно и в сектора на услугите.

Бизнесклиматът в промишлеността се запазва на равнището от предните месеци. Анкетата регистрира известен оптимизъм у мениджърите за бизнессъстоянието на предприятията през следващите шест месеца, макар по отношение на сегашното бизнессъстояние мненията им да са резервирани. Същевременно през март производствената активност и поръчките от чужбина се свиват.

Основните проблеми за развитието на бизнеса в отрасъла продължават да бъдат несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната.

По-голямата част от промишлените предприемачи не възнамеряват да повишават продажните цени в бранша през следващите три месеца.

През март 2012 г. съставният показател бизнесклимат в строителството остава приблизително на равнището си от февруари. Бизнессъстоянието на предприятията се оценява като задоволително или лошо, а строителната активност - като свита. Несигурната икономическа среда, финансовите проблеми и недостатъчното търсене остават основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, като през март отрицателното им влияние се засилва .

В същото време обаче очакванията на строителните предприемачи за бизнессъстоянието на предприятията през следващите шест месеца и за строителната активност са оптимистични.

Бизнесклиматът в търговията на дребно през март нараства с 2.4 пункта в сравнение с предния месец поради леко подобрените оценки и по-оптимистичните очаквания за бизнессъстоянието на предприятията. Регистрира се повишен оптимизъм в прогнозите на търговците за следващите три месеца и по отношение на обема на продажбите и на поръчките към доставчиците.

Основна пречка за развитието на бизнеса в отрасъла продължава да е несигурната икономическа среда. През последния месец обаче факторът "конкуренция в бранша” засилва негативното си влияние с 11.5 пункта, измествайки на трето място фактора "търсене”.

През март съставният показател бизнесклимат в услугите се покачва с 9.2 пункта в сравнение с февруари поради изместването на оценките и очакванията на мениджърите за бизнессъстоянието на предприятията от "по-лошо” към запазване на "същото” състояние.

По отношение на търсенето на услуги през следващите три месеца очакванията им са оптимистични, което ги въздържа от прогнози за съкращаване на персонал.

Несигурната икономическа среда продължава да е най-сериозният фактор, затрудняващ дейността на предприятията, следван от факторите "конкуренция в бранша” и "финансови проблеми”.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?