НСИ отчита ръст от 4.5% на преките чужди инвестиции през 2013 г.

По предварителни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31 декември 2013 г. възлизат на 22.948 млрд. евро, което е с 4.5 на сто повече в сравнение с 2012 година, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ) в петък.

Само за миналата година направените преки чужди инвестиции са 1.032 млрд. евро. В статистиката се отчитат както първоначално направените инвестиции в капитала на дадено предприятие, така и последващите вложения в него.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлеността - 10.011 млрд. евро, и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 4.688 млрд. евро.

През 2013 г. тези дейности заедно формират 64.1% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял общо нараства с 0.2 пункта спрямо предната година.

В строителството преките чуждестранни инвестиции достигат 918 млн. евро, или с 0.3 на сто повече в сравнение с 2012 година.

По предварителни данни през 2013 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 18.351 млрд. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 3.9%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор - 5.912 млрд. лв., и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 4.016 млрд. лева. През 2013 г. тези сектори заедно формират 54.1% от общия обем разходи за ДМА.

В строителството инвестициите за ДМА са 1.298 млрд. лв. и са с 19.3% повече в сравнение с 2012 година.

Регистрирана е промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2013 г. по видове. Относителният дял на направените инвестиции за машини, производствено оборудване и апаратура намалява с 3.2 пункта в сравнение с предната година и е 32.9%, а делът на разходите за закупуване на земя - с 0.2 пункта, и е 7.3 на сто.

Същевременно се наблюдава нарастване на относителния дял на закупените транспортни средства с 2.1 пункта и на извършените разходи за придобиване на сгради, строителни съоръжения и конструкции - с 1.5 пункта, които формират съответно 11.4 и 39.8% от общия обем инвестиции в ДМА.

Споделяне

Още от Бизнес

Защо Слави Трифонов скри имуществото си?