НСИ: Пак негативни очаквания на бизнеса за развитието на икономиката

И през януари преобладават очакванията на бизнеса за влошаване на стопанската конюнктура. Спрямо декември миналата година общият показател на бизнесклимата спада с 0.6%, показват резултатите от анкетите сред мениджърите на фирмите в страната.

Във всички наблюдавани отрасли – промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги - се отчита по-слабо намаление, отколкото в предните три месеца.

През януари 2009 г. съставният показател “бизнес климат в промишлеността” спада с 0.6 пункта спрямо декември 2008 година. Мненията за сегашното бизнес състояние на фирмите са се влошили спрямо декември 2008 г. с 10.1 пункта, но очакванията на стопанските ръководители за следващите шест месеца са по-благоприятни.

Производствената активност към момента се оценява като намалена в сравнение с предния месец, същевременно и равнището на поръчки за местния пазар и за износ се е понижило. За следващите три месеца обаче предприятията предвиждат известно възстановяване на дейността.

Няма очаквания за поскъпване на продажните цени в промишлеността в следващите месеци.

Съставният показател “бизнес климат в строителството” продължава да спада, но значително по-бавно – с 0.6 пункта в сравнение с декември 2008 година. Оценките на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията са по-ниски със 7.8 пункта, но същевременно прогнозите за следващите шест месеца са по-оптимистични. Същите изменения се наблюдават и в оценките за сегашната и очакваната строителна активност.

Прогнозите на строителните предприемачи за продажните цени в бранша са към намаление.

Стопанската конюнктура в търговията на дребно през януари 2009 г. остава неблагоприятна, като след спада на съставния показател “бизнес климат” от 36.0% през ноември 2008 г. на 19.4% през декември 2008 г., през януари той продължава да се понижава, но само с 1.3 пункта. Оценките на мениджърите за сегашното бизнес състояние на предприятията са по-песимистични спрямо предходния месец, но очакванията за следващите шест месеца са да настъпи известно подобрение в бизнес конюнктурата.

Преобладаващите очаквания за продажните цени в търговията на дребно са те да не се променят през следващите три месеца, като спрямо декември 2008 г. се увеличават предприятията, които считат, че цените ще се намалят, в резултат на което за първи път от началото на изследванията балансовият показател регистрира отрицателна стойност (-2.1%).

През януари 2009 г. съставният показател “бизнес климат в сектора на услугите” остава приблизително на равнището си от предходния месец (0.2%).

Споделяне

Още от Бизнес