НСИ: Стопанската конюнктура остава сравнително благоприятна

През февруари 2005 г. стопанската конюнктура остава сравнително благоприятна, съобщиха в четвъртък от НСИ.

Независимо че общият показател на бизнесклимата е с 2,2 пункта под януарското си равнище, спрямо дългосрочната си средна стойност той има повишение с 11 пункта. Февруарското понижение на показателя се дължи на всички отрасли, наблюдавани с бизнесанкетите на НСИ. Това са отраслите промишленост, строителство, търговия на дребно и услугите.

Показателят "бизнесклимат в промишлеността" се понижава през февруари с 3,3 пункта спрямо януарското му измерение. Намалени са оценките за сегашната и очакваната бизнесситуация в предприятията. Производствената активност се оценява също като понижена, което е съпроводено с по-ниски оценки на мениджърите за сегашното ниво на поръчките от страната. Същевременно обаче осигуреността на производството с поръчки от чужбина се подобрява и очакванията за производствената активност през следващите три месеца са оптимистични.

По отношение на продажните цени промишлените предприятия не предвиждат увеличение.

Показателят "бизнесклимат в строителството" е с 1,6 пункта под равнището за януари, което се дължи изцяло на по-ниските оценки за сегашната бизнесситуация в предприятията. Оценките за сегашната строителна активност оценките са също понижени.

Очакванията за бизнессъстоянието на строителните предприятия през следващите шест месеца остават силно оптимистични. Силно положителни са и очакванията за дейността и персонала в отрасъла през следващите три месеца.

Анкетите на НСИ регистрират и намаление в броя на клиентите със закъснения в плащанията.

При продажните цени в строителния отрасъл се отчитат по-високи инфлационни очаквания.

Бизнесанкетите на НСИ през февруари отчитат намаление на показателя "бизнесклимат в търговията на дребно" с 0,9 пункта, поради изместване на оценките за бизнессъстоянието в предприятията от "добро" към "задоволително или нормално за сезона" състояние. Оптимизмът в очакванията за бизнессъстояние на предприятията през следващите шест месеца обаче се запазва.

При поръчките към доставчиците и продажбите през следващите три месеца търговците на дребно също предвиждат увеличение. За продажните цени в търговията на дребно има очаквания за известно покачване.

През февруари в сравнение с месец по-рано съставният показател "бизнесклимат в сектора на услугите" се понижава с 1,9 пункта, което се дължи изцяло на влошените оценки на мениджърите за бизнесситуацията в предприятията.

По-неблагоприятни са и оценките за търсенето на услуги.

Мениджърите съобщават, че през последните три месеца персоналът е намален. Очакванията са за по-добро бизнессъстояние през следващите шест месеца, по-голямо търсене на услуги и наемане на допълнителен персонал през следващите три месеца.

В отрасъл транспорт бизнес климатът се подобрява. През февруари бизнесанкетите не регистрират очаквания за покачване на цените в сектора на услугите.

Споделяне

Още от Бизнес