НСИ: За година населението на страната намалява с близо 35 000

Към 31 декември 2020 г. населението на България е 6 916 548 души

НСИ: За година населението на страната намалява с близо 35 000

Към 31 декември 2020 г. населението на България е 6 916 548 души. В сравнение с 2019 г. населението на страната намалява с 34 934 души, или с 0.5 на сто, съобщи в понеделник Националният статистически институт.

Като цяло в страната продължава процесът на намаляване и застаряване на населението. Намалява броят на живороденитe деца и коефициентът на обща раждаемост. Нараства броят на починалите и коефициентът на обща смъртност. Намалява детската смъртност. Намалява броят на сключените граждански бракове и броят на разводите.

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.4 години през 2001 г. нараства до 44 години в края на 2020 година.

Мъжете са 3 349 715 (48.4 на сто), а жените -3 566 833 (51.6 на сто), или на 1000 мъже се падат 1065 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

В края на 2020 г. хората на възраст 65 и повече навършени години са 1 504 048, или 21.8 на сто от населението на страната. В сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта. Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете.

В регионален аспект делът на хората на възраст 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (30 на сто), Габрово (29.1 на сто) и Кюстендил (27.7 на сто). Общо в двадесет области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) - 17.7 на сто, и Варна - 19.4 на сто.

Към 31 декември 2020 г. децата до 15 години в страната са 999 014, или 14.4 на сто от общия брой на населението, като спрямо 2019 г. този дял остава непроменен. Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен - 18.5 на сто, и Бургас - 15.5 на сто от населението на областта. Общо в седемнадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в областите Смолян - 11.5 на сто, и Габрово - 11.6 на сто.

Общият коефициент на възрастова зависимост в България е 56.7 на сто или на всеки човек в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от двама в активна възраст. За сравнение, през 2019 г. този коефициент е бил 56.4 на сто. Това съотношение е по-благоприятно в градовете - 53.5 на сто, отколкото в селата - 65.9 на сто. Във всички области на страната този показател е над 50 на сто с изключение на София (столица) - 48.5 на сто, като най-неблагоприятно е съотношението в областите Видин -7 2.1 на сто, Габрово - 68.8 на сто, и Ловеч - 68.2 на сто.

Населението в трудоспособна възраст към 31 декември 2020 г. е 4 139 хил. души, или 59.8 на сто от населението на страната, като мъжете са 2 168 хил., а жените - 1 971 хиляди. През 2020 г. броят на трудоспособното население намалява със 17 хил. души, или с 0.4 на сто, спрямо предходната година.

Споделяне

Още по темата

Още от България