Образователните програми през тази година ще се финансират с 37.5 млн. лева

Служебното правителство се очаква да одобри десет национални програми за развитие на средното образование, които ще се прилагат през тази година и ще се финансират с 37.5 млн. лева. Няма съществени изменения спрямо миналата година, основната новост е, че ще функционира една нова програма - “Система за национално стандартизирано външно оценяване”. Тя ще е свързана със задължителните изпити за външно оценяване след V, VІІ, ХІІ клас и оценката на знанията и уменията на учениците на тях. Бюджетът ѝ е 4 500 000 лева.

Националната програма “Оптимизация на училищната мрежа” за закриване и сливане на училища, която функционира вече шест години ще се финансира с 14 360 000 лева. Бюджетът ѝ спрямо миналата година е намален с близо 3 млн. лева.

Националната програма “С грижа за всеки ученик” осигурява диференцирана грижа за учениците от началната училищна възраст. По нея се предлага допълнително обучение на учениците, които изостават в процеса на обучение поради недостатъчно владеене на български език и слабо развити навици за учебен труд. Общият бюджет на програмата е 3 млн. лева и е завишен с 1 млн. лева спрямо миналата година.

Национална програма “Квалификация” за повишаване на уменията на педагозите ще получи 356 850 лева, което е малко повече в сравнение с миналата година.

Националната програма “Информационни и комуникационни технологии в училище” за осигуряване на компютри, интернет и нови технологии в училище запазва бюджета си от 6 500 000 лева.

Националната програма “Училището – територия на учениците” се отнася до организирането на учениците в целодневно обучение с полуинтернатни групи и е с бюджет 1 949357 лева. Миналогодишният бюджет на програмата бе 1 850 000 лева.

Националната програма “Модернизиране на системата на професионалното образование” предвижда обновяване на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в професионалните гимназии в съответствие с развиващите се съвременни производствени технологии, както и осигуряване на възможности за провеждане на практическо обучение в реална работна среда. Бюджетът на програмата е 3 млн. лв. Миналата година тя бе финансирана с 2 млн. лева.

Програма “На училище без отсъствия”, по която се прилагат мерки за намаляване на свободните часове и на отсъствията на учениците е с орязан с 1 млн. лева бюджет и през тази година ще получи 2 млн. лв.

Националната програма “Създаване на достъпна архитектурна среда” е насочена към създаване на базова достъпна архитектурна среда – изграждане на рампи, адаптиране на санитарни помещения, ремонт на прилежаща инфраструктура, асансьорни уредби и монтаж на платформени съоръжения. Бюджетът на програмата е 800 000 лева, колкото и миналата година.

Националната програма “Роден език и култура зад граница” също запазва миналогодишния си бюджет от 1.1 млн. лв.

Споделяне

Още от България