Община Бургас отрече обвиненията на Бачийски за парк "Росенец"

Общинарите канят съветника на рибена чорба в комплекс "Ченгене скеле"

Община Бургас отрече обвиненията на Бачийски за парк "Росенец"

Община Бургас опроверга изнесените данни от общинския съветник Константин Бачийски пред временната парламентарна комисия по случая "Росенец".

Във вторник Бачийски разказа пред депутатите как със заповед на кмета на Бургас Димитър Николов се изпарили 1100 дка общински имоти от парк "Росенец". Общинският съветнвик раздаде дори и заповедите за това на кмета.

Сега от община Бургас твърдят, че тези имоти са присъдени от съда на държавата и тя се е разпоредила с тях.

Междувременно общината Бургас е поискала друга територия от държавата в този район и я е получила.

"Сега там има изграден един чудесен нов етнографски комплекс, посветен на рибарския бит, както и нов пристан. Когато съветникът Бачийски се умори от ровенето в стари документи от времето на цар Борис III, пергаменти от Средновековието и папируси от Древността, той е добре дошъл в културно-исторически комплекс "Ченгене скеле" да изяде една рибена чорба, правят я много вкусна. Скоро очакваме в Бургаския залив да пристигнат и първите пасажи чернокоп и паламуд", се казва в съобщението на община Бургас.

Общината предоставя и хронологията на събитията със загубените 1100 дка в парк Росенец:

През 2010 г. с решение по гражданско дело 508/2010 г. Бургаският окръжен съд отхвърля предявен от община Бургас иск за признаване за установено по отношение на държавата, че община Бургас е собственик на имот с площ от 9892 кв. метра в лесопарк "Росенец". Границите на поземлен имот №2 са подробно описани в съдебното решение.

Със същото решение е отхвърлен иск на община Бургас срещу ЕТ "Перчемлиев". Той е купил от областният управител имот в парк "Росенец" през през 2005 г.

Тази дългогодишна съдебна сага започва по повод издадена Заповед № РД-09-79/07.03.2005 г. на областния управител, с която той отменя съставен акт за общинска собственост №2589/03.07.2000 г. за имота на лесопарк "Росенец".

Паралелно започват да се водят две съдебни производства. Едното е административно, с което община Бургас оспорва заповедта на областния управител за отмяна на акта. Другото дело е гражданско, с което твърди, че имотът в лесопарк "Росенец" е собственост на общината по силата на закона, и държавата, респективно областният управител, не може да се разпорежда с тази собственост.

Административното дело приключва преди гражданското и в него съдът констатира, че процедурата по съставяне на акт за общинска собственост е спазена. В това производство, за съжаление, не се изследват правопораждащите факти относно собствеността.

Решенията по административното дело, които са в полза на общината, са представени в производството пред гражданския съд. Той приема, че е безспорно установено, че Наредба-закон от 1935 г. за отстъпване на Бургаската община държавната гора в местността "Манастирската мера", държавни ниви, "Сазлъка" и изключените от обекта на горското стопанство площи в същата местност (ДВ, бр.7/11.01.1935 г.), в собственост на община Бургас, са безвъзмездно отстъпени държавна гора "Манастирската мера" в землището на село Свети Никола, Бургаска околия, с пространство от около 4600 дка. В цитираната Наредба-закон създаденият парк е обявен за обществен имот на община Бургас и служат изключително за парк.

Впоследствие с Конституциите на България от 1947 и 1971 г. общинската собственост не е предмет на уреждане и същата е третирана като държавна собственост. С влизане в сила на Димитровската конституция от 1947 г. посочената Наредба-закон от 1935 г., с която на общината се предават горите от парк "Отманлий", следва да се счита отменена, посочва съдът.

Впоследствие едва с Конституцията от 1990 г. отново е признато правота на община Бургас да притежава собственост.

В съдебното производство, по указание на Върховния касационен съд, е назначена и извършена подробна съдебна експертиза, която установява безспорни факти - територията на лесопарк "Росенец" е застроена с почивни станции на бивши държавни предприятия и ведомства, като земята е устроена като прилежащи терени към построените сгради.

Към 1988 г. са заснети общо 39 почивни станции на различни предприятия, като застрояването е започнало още преди 1971 г. за нуждите на стопанския туризъм.

Изграждането на сградите е станало преди 1989 г., когато е съществувала единна държавна собственост. Осъщественото комплексно застрояване на обекти, като част от мероприятието по изграждане на зона за отдих, действително обслужва стопанския туризъм, но не може да се приеме, че това касае туризма само с местно значение.

Установи се, че построените обекти и почивни станции са собственост на трети лица, поради което имотите нямат характер на "социална инфраструктура", законова предпоставка да преминат в собственост на община Бургас.

От друга страна съдът е констатирал, че парк "Росенец" може да бъде ползван безпрепятствено от гражданите на Бургас само като алейна мрежа.

Почивните бази, собственост на предприятия, са оградени с огради, портали, бариери, притежават собствена охрана. По този начин достъпът до сградите не е еднакъв за всички посетители и не може да бъде ползван свободно от гражданите на Бургас, поради което и тези имоти не могат да бъдат общинска собственост, смята съдът.

Не са открити доказателства, че към влизане в сила на Закона за местното самоуправление и местната администрация от 17 септември 1991 г., на територията на парка са осъществявани здравни, образователни, културни, търговски, битови, спортни или комунални дейности, които да са били за нуждите на населението. Затова и при влизане в сила на този закон, имотът на лесопарк "Росенец" не е преминал в собственост на община Бургас.

Водена от мотивите на съда, община Бургас започва да провежда посочените в закона мероприятия - изработени са ПУП-ове, с които се предвижда алейна мрежа и пътища и на това именно основание те са поискани от държавата.

Със свое решение по т.15 от проведеното на 24 март 2015 г. заседание, Общински съвет в Бургас дава съгласие да бъде поискано от Министерския съвет чрез областния управител да се предоставят безвъзмездно в собственост на община Бургас поземлени имоти, отредени за инфраструктура. Урегулираните поземлени имоти са за изграждане на алеи, канално - помпени станции, пречиствателни станции и улици по влезлия в сила ПУП- ПУП, подробно изброени в таблица. През 2018 г. държавата предоставя тези имоти на община Бургас.

Споделяне

Още по темата

Още от България